Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор       Донченко Iрина Миколаївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 12.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "РОМЕКС-IНВЕСТ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
23725243
4. Місцезнаходження
м. Київ , Оболонський, 04074, м. Київ, Автозаводська, 2
5. Міжміський код, телефон та факс
044 231 58-86 044 361 84 58
6. Електронна поштова адреса
iryna@romex.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 77   23.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.romex.kiev.ua в мережі Інтернет 23.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Рiчна iнформацiя ПрАТ "IК "Ромекс-Iнвест" мiстить наступну iнформацiю:
1. Титульний аркуш
2. Змiст
3. Основнi вiдомостi про емiтента, крiм: вiдомостей щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб, Iнформацiї щодо посади корпоративного секретаря, Iнформацii про рейтингове агентство, так як емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб, посади корпоративного секретаря емiтент не має, послугами рейтингового агентства емiтент не користувався.
4. Iнформацiя про посадових осiб емiтента;
5. Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента
6. Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв
7. Вiдомостi про цiннi папери емiтента, крiм: iнформацiї про облiгацiї емiтента, iнформацiї про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, iнформацiя про похiднi цiннi папери, iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду, iнформацiї про випуски iпотечних облiгацiй, так як емiтент iнших цiнних цiнних паперiв, крiм простих акцiй без документарної форми iснування не випускав, викупу власних акцiй не здiйснював.
8. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента, крiм Iнформацiї про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, Iнформацiї про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, так як емiтент не займається виробництвом продукцiї якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води, Iнформацiї про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiї про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв та Iнформацiї про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, так як вiдповiдних рiшень емiтентом не приймалось.
9. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду – вiдсутнi, так як такої iнформацiї протягом звiтного перiоду не виникало.
10. Iнформацiя про стан корпоративного управлiння, звiт про корпоративне управлiння.
11. Вiдомостi про аудиторський висновок.
12. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
13. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй так як емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Фiзичнi особи не надали згоди на оприлюднення паспортних даних, власник iстотної участi не надав згоду на оприлюденння ПIБ, юридичнi особи серед акцiонерiв емiтента вiдсутнi.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "РОМЕКС-IНВЕСТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 299738
3. Дата проведення державної реєстрації
23.10.1995
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
7108000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
5
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
66.12 Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах
64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н.в.i.у.
66.19 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення.
10. Органи управління підприємства
Iнформацiю про органи управлiння не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку
300711
3) поточний рахунок
26500052701335
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"
5) МФО банку
300711
6) поточний рахунок
26500052701335

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, дилерська дiяльнiсть АЕ № 294479 21.10.2014 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Необмежена
Опис Емiтент в майбутньому планує здiйснювати професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами- дилерську дiяльнiсть.
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, брокерська дiяльнiсть АЕ № 294478 21.10.2014 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Необмежена
Опис Емiтент планує в майбутньому здiйснювати професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами - брокерську дiяльнiсть.
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи АЕ № 286550 08.10.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Необмежена
Опис Емiтент надалi планує здiйснювати депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи.
 
Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй 148 24.03.2015 Нацiональний банк України Необмежена
Опис Емiтент планує продовжувати дiяльнiсть, що потребує Генеральної Лiцензiї НБУ на здiйснення валютних операцiй.
 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Донченко Iрина Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
Д/в
4) рік народження**
1958
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор ПрАТ "IК "Ромекс-Iнвест"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.06.1999 12.08.2019
9) Опис
Повноваження та обов"язки генерального директора: До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв. Загальнi збори акцiонерiв Товариства можуть винести рiшення про передачу частини належних їм повноважень, якi не є їх виключною компетенцiєю, до компетенцiї Генерального директора. Генеральний директор Товариства пiдзвiтний Загальним зборам, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi акцiонерного товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i законом. Генеральний Директор має право в тому числi: 1. дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами; 2. вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди); 3. розпоряджатись майном Товариства i забезпечувати його належне використання; 4. видавати доручення (довiреностi) на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства. 5. приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймати будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; 6. видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенцiї, давати вказiвки, що є обов'язковими до виконання всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства, встановлювати внутрiшнiй режим роботи в Товариствi; 7. у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб; 8. вiдкривати рахунки в банках, у Зберiгачiв цiнних паперiв; 9. готувати порядок денний загальних зборiв, приймати рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв. 9. приймати рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв, в тому числi на вимогу акцiонерiв; 10. обирати аудитора Товариства та визначати умови договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 11. визначати дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 12. надсилати в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiї акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 13. здiйснювати iншi дiї, якi випливають iз статутних цiлей Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Донченко I.М. не має. Є акцiонером Товариства.
Член Наглядової ради ПАТ "Козелецький льонодавод", смт. Козелець Чернiгiвської обл., вул. Комсомольська, 121-а.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стеба Свiтлана Леонiдiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
Д/в
4) рік народження**
1952
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер ТОВ "Українська депозитарна компанiя".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.07.2013 до переобрання
9) Опис
Посадовi обов"язки: Ведення реєстрiв бухгалтерського облiку емiтента, реєстрацiя, узагальнення iнформацiї щодо облiку на пiдприємствi за допомогою програми 1 С - пiдприємство. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Станом на кiнець звiтного року за сумiсництвом займає посаду Головного бухгалтера ТОВ "Iнвiнтум",мiсцезнаходження якого: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, к. 79.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
внутрiшнiй аудитор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сидорчук Тиїса Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
Д/в
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Протягом останнiх п"яти рокiв iнших посад не займала.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2015 До переобрання
9) Опис
Змiн у складi посадової особи не вiдбувалось. Повноваження та обов"язки посадової особи: нагляд за поточною дiяльнiстю Товариства; контроль за дотриманням законiв, нормативно-правових актiв органiв, якi здiйснюють державне регулювання фондового ринку, та рiшень органiв управлiння Товариства; перевiрку результатiв поточної фiнансової дiяльностi Товариства; аналiз iнформацiї про дiяльнiсть Товариства, професiйну дiяльнiсть його працiвникiв, випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства; виконання iнших передбачених законами функцiй, пов'язаних з наглядом та контролем за дiяльнiстю Товариства. Винагороди в грошовiй та/або натуральнiй формi вiд Емiтента не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено (обрано) особу: не визначений.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директор Донченко Iрина Миколаївна Н/д 804804 5.661254 804804 0 0 0
Внутрiшнiй аудитор Сидорчук Таїса Володимирiвна Н/д 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Стеба Свiтлана Леонiдiвна Н/д 0 0 0 0 0 0
Усього 804804 5.661254 804804 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Фiзична особа 12000000 84.41193 12000000 0
Усього 12000000 84.41193 12000000 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 18.04.2017
Кворум зборів** 90.07
Опис Дата i час проведення загальних зборiв акцiонерiв: 18 квiтня 2017 р., 18 год. 30 хв.
Перелiк питань, що розглядались на зборах:
1.Обрання членiв Лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства.
2.Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборiв Товариства.
3.Затвердження порядку ведення (регламенту ) загальних зборiв Товариства; затвердження порядку голосування на загальних зборах.
4.Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для простого та кумулятивного голосування.
5. Звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
6.Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2016 рiк.
7.Розподiл прибутку Товариства за пiдсумками роботи у 2016 роцi.
8.Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
9.Звiт внутрiшнього аудитора Товариства щодо перевiрки структурних пiдроздiлiв ПрАТ «IК «Ромекс-Iнвест» за результатами дiяльностi в 2016 роцi.

Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не поступало.
Всi питання розглянутi.
З першого питання вирiшили: обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї - Стеба Свiтлана Леонiдiвна, Член лiчильної комiсiї – Волков Максим Олександрович. Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам власникам голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З другого питання вирiшили: обрати Донченко Iрину Миколаївну – Головуючим загальних зборiв, Лєшкову Наталiю Леонiдiвну - Секретарем загальних зборiв. Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам власникам голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З третього питання вирiшили: затвердити наступний регламент зборiв: доповiдi – до 15 хв.; виступ по питаннях до порядку денного – до 5 хв.; пропозицiї i довiдки – до 3 хв.; питання до доповiдачiв задавати в уснiй формi; доповiдачам давати вiдповiдi на питання пiсля завершення обговорення доповiдi; заявки на участь в обговореннi доповiдi подавати в секретарiат Зборiв в письмовiй формi; голосування з питань порядку денного здiйснюється бюлетенями, за принципом одна акцiя – один голос. Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам власникам голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З четвертого питання вирiшили: Бюлетенi для простого та кумулятивного голосування засвiдчуються пiсля їх отримання Лiчильною комiсiєю зборiв. У разi недiйсностi бюлетеня на ньому робиться позначка iз зазначенням пiдстав недiйсностi. Бюлетень засвiдчується пiдписом Голови Лiчильної комiсiї. Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам власникам голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З п’ятого питання вирiшили: затвердити Звiт генерального директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльностi Товариства у 2016 роцi. Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам власникам голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З шостого питання вирiшили: затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк. Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам власникам голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З сьомого питання вирiшили: Прибуток, одержаний Товариством, за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2016 роцi в розмiрi 26 тис. грн. направити на погашення збиткiв минулого перiоду. Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам власникам голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах
З восьмого питання вирiшили: Продовжувати здiйснювати професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, а саме: дилерську дiяльнiсть, брокерську дiяльнiсть, депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи з метою забезпечення доходностi роботи Товариства, як на органiзацiйно-оформленому ринку, так i на органiзацiйно неоформленому ринку.
Постiйно проводити фiнансовий монiторiнг операцiй вiдповiдно чинного законодавства України.
Пiдвищувати професiйний рiвень всiх працiвникiв.
Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам власникам голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З дев"ятого питання вирiшили:Затвердити Висновок внутрiшнього аудитора за наслiдками проведення внутрiшнього аудиту (контролю) професiйного учасника фондового ринку ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "РОМЕКС-IНВЕСТ" щодо результатiв перевiрки структурних пiдроздiлiв. Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам власникам голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.02.2012 23/1/2012 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000165757 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.5 14216000 7108000 100
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках, додаткової емiсiї протягом звiтного року не здiйснювалось, фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не вiдбувалось.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 5 5 0 0 5 5
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 5 5 0 0 5 5
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 5 5 0 0 5 5
Опис Основнi засоби. Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням нарахованої амортизацiї. Для нарахування амортизацiї використовується прямолiнiйний метод. Строки корисного використання для всiх об'єктiв основних засобiв складають в середньому 5 рокiв. ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” придбавало протягом звiтного року основних засобiв на суму 2 тис грн. Емiтент не має основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження, а також таких, якi переданi в заставу. За звiтний рiк угоди на придбання в майбутньому основних засобiв не укладалися.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 7190 7183
Статутний капітал (тис. грн.) 7108 7108
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 7108 7108
Опис Вартiсть чистих активiв розрахована на пiдставi "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" № 485, затверджених Рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р.
Висновок Вартiсть чистих активiв Емiтента бiльша за розмiр статутного капiталу емiтента, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 2.0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 24.00 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 26.00 X X
Опис: Зобов’язання. Облiк зобов’язань ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСФЗ № 9. Поточнi зобов’язання станом на 31.12.2017 р. складають 26тис.грн., з них: за розрахунками з бюджетом – 2 тис.грн., за авансами, одержаними - 1,0 тис. грн., поточне забезпечення (резерв вiдпусток) - 10,0 тис. грн, з оплати працi - 11,0 тис. грн. ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” не є стороною в судових процесах, а також iнших подiй, якi призведуть в майбутньому до виникнення непередбачуваних зобов'язань протягом 2017 року, зафiксовано не було.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ПП "Аудиторська компанiя "РЕЙТИНГ-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30687076
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 45000 Волинська обл. м. Ковель, вул. Незалежностi, 101
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4129 23.03.2008
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 000352 П 000352 09.02.2016 25.01.2023
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 279/4
26.09.2013
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Протягом звiтного року Товариство отримало прибуток у сумi 7 тис. грн, проте аудитори звертають увагу, що станом на 31.12.2017 року непокритий збиток Товариства складає 24 тис. грн. Сума отриманого прибутку в результатi господарської дiяльностi Товариства свiдчить про позитивну тенденцiю щодо зменшення збиткiв, але є недостатньою для повного покриття збиткiв минулих перiодiв та ефективного функцiонування Товариства.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до компанiї згiдно з етичними вимогами вiдповiдних норм Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" i Кодексу етики, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Номер та дата договору на проведення аудиту 18/01-2
18.01.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 18.01.2018
01.02.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 01.02.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 6000.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 1 0
2 2016 1 0
3 2015 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): н/д Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): н/д Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Протягом звiтного року позачергових загальних зборiв не скликалось та не вiдбувалось. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства Д/в
Інше (зазначити) Д/в
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Д/в
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Д/в

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 0
членів наглядової ради - акціонерів 0
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Д/в

Д/в

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) В Товариствi Наглядова рада не створена, комiтети наглядової ради не створювались.
Інші (запишіть) Д/в

Д/в
Д/в

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Наглядова рада не створювалась i винагрода не визначалась.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Данi вiдсутнi. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Наглядова рада не створювалась.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iншi документи щодо акцiонерного товариства вiдсутнi.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Данi вiдсутнi.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Iншi причини вiдсутнi.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Данi вiдсутнi.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Ревiзiйна комiсiя в Товариствi не створювалась, перевiрка не проводилась

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Вiдповiдного рiшення Товариством не приймалось.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння в акцiонерному товариствi вiдсутнiй.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiя щодо прийняття акцiонерним товариство кодексу (принипiв, правил) корпоративного управлiння не оприлюднено, так як вiдповiдного рiшення не приймалось.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Данi вiдсутнi.

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку вiд професiйної дiяльностi на фондовому ринку України та забезпечення зростаючого добробуту кожного акцiонера i членiв трудового колективу в умовах ринкової економiки. Товариство створено з метою: одержання прибутку вiд професiйної дiяльностi на фондовому ринку України; одержання прибутку та забезпечення зростаючого добробуту кожного акцiонера i членiв трудового колективу в умовах ринкової економiки; ефективного використання матерiальних, фiнансових та iнших ресурсiв. Предметом дiяльностi Товариства є професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку, а саме: дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: дилерська дiяльнiсть; брокерська дiяльнiсть; надання консультацiйних послуг щодо емiсiї, обiгу та облiку цiнних паперiв, щодо прав та обов'язкiв емiтента, iнвестора та/або особи, яка видала неемiсiйний цiнний папiр, щодо обiгу та облiку iнших фiнансових iнструментiв, а також щодо здiйснення фiнансових iнвестицiй у зазначенi цiннi папери та iншi фiнансовi iнструменти; депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи; зберiгання та обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах та операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв (депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи).
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Власник iстотної участi - Бондарчук Юрiй Вiкторович, вiдповiдає встановленим законодавством вимогам, змiни протягом звiтного року не вiдбувалось.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Факти порушень, в тому числi. що призвели до заподiяння шкоди, вiдсутнi.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.
Такi заходи вiдсутнi.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.
Управлiння ризиками є сукупнiстю обраних Товариством управлiнських заходiв, спрямованих на досягнення поставленої мети управлiння ризиком i допомагає сконцентрувати зусилля i ресурси на найоптимальнiших варiантах рiшення при здiйсненнi Товариством дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами та iншими фiнансовими iнструментами. Метою управлiння ризиком є сприяння пiдвищенню вартостi власного капiталу Товариства, одночасно забезпечуючи досягнення цiлей зацiкавлених сторiн, а саме: - клiєнтiв та контрагентiв Товариства; - керiвних органiв управляння Товариством; - працiвникiв Товариства; - iнших сторiн (суб’єктiв). Управлiння ризиками професiйної дiяльностi Товариства являє собою процес передбачення i нейтралiзацiї негативних фiнансових наслiдкiв, пов’язаних з їх iдентифiкацiєю, оцiнкою, профiлактикою i страхуванням. Система управлiння ризиками являє собою частину загальної стратегiї Товариства, яка полягає в розробцi заходiв по нейтралiзацiї можливих фiнансових наслiдкiв ризикiв, пов’язаних iз здiйсненням рiзноманiтних аспектiв професiйної дiяльностi Товариства.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Вiдповiдно до Положення про службу внутрiшнього аудиту (контролю) Компанiї, на виконання Рiчного плану перевiрок дiяльностi Компанiї посадовою особою служби внутрiшнього аудиту (контролю) було проведено перевiрку дiяльностi пiдроздiлiв Компанiї (вiддiл депозитарної дiяльностi та вiддiл торгiвлi цiнними паперами) за перiод з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року. Внутрiшнiм аудитором в результатi перевiрки було складено висновок, в якому вiдображено про вiдповiднiсть дiй та операцiй, що здiйснюються працiвниками компанiї, вимогам чинного законодавства, у тому числi, нормативно-правовим актам НКЦПФР, рiшенням Емiтента, якi визначають полiтику та стратегiю дiяльностi Емiтента, процедуру прийняття та реалiзацiї рiшень, органiзацiю облiку та звiтностi. Пiд час перевiрки розрахунково-касових документiв, документiв щодо здiйснення правочинiв Товариства, фiнансової i статистичної звiтностi, документiв, пов"язаних iз здiйсненням фiнансового монiторингу, недолiкив не виявлено. Фактiв зловживання службовим становищем керiвника Товариства, випадкiв розкрадань, допущених працiвниками Емiтента не виявлено. Данi, зазначенi в примiтках до фiнансової та консолiдованої звiтностi: Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року 1. Iнформацiя про компанiю. 1. Iнформацiя про компанiю. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ «РОМЕКС-IНВЕСТ» (ПрАТ «IК «Ромекс-Iнвест»), далi - «Товариство»(код ЄДРПОУ 23725243) є юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України, зареєстроване Печерською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 23.10.1995 року, номер запису в ЄДРПОУ 1 070 105 0003 001257. Мiсцезнаходження Товариства - Україна, 04074 м. Київвул. Автозаводська, 2; офiцiйнасторiнка в Iнтернетi, на якiй доступна iнформацiя про пiдприємствоwww.romex.kiev.ua; адреса електронноїпошти: iryna@romex.kiev.ua. Товариство є фiнансовою установою та професiйним учасником фондового ринку i здiйснює надання посередницьких послуг за договорами по цiнних паперах. Товариство безпосередньо здiйснює такi основнi види фiнансово-господарської дiяльностi: дилерська дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами; брокерська дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами; депозитарна дiяльнiсть. Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку здiйснюється виключно на пiдставi лiцензiй, що видається Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку: Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: Брокерська дiяльнiсть, лiцензiя серiї АЕ № 294478, строк дiї з 22.10.2014 р. необмежений, дата прийняття рiшення 14.10.2014 Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: Дилерська дiяльностi, лiцензiя серiї АЕ № 294479, строк дiї з 22.10.2014 р. необмежений, дата прийняття рiшення 14.10.2014, Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть: Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи, лiцензiя серiї АЕ № 286550 вiд 08.10.2013р., строк дiї з 12.10.2013р. необмежений, дата видачi 08.10.2013 Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Товариство має генеральнулiцензiю на здiйсненнявалютнихоперацiй №148, видана НБУ 24.03.2015р., строк дiї лiцензiї необмежений. Товариство включене до державного реєстру фiнансових установ 09.11.2004 р. Свiдоцтво №205. Товариство є членом Професiйної асоцiацiї учасникiв ринкiв капiталу та деривативiв. Свiдоцтво №149 вiд 12.10.2013 р. Товариство є членом учасника СРО «Асоцiацiя «Українськi фондовi торговцi». Свiдоцтво №774 вiд 16.11.2009 р. Середнякiлькiстьпрацiвникiв станом на 31 грудня 2017 р. складала – 5 осiб, станом на 31 грудня 2016 р. – 7 осiб вiдповiдно. Станом на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 р. акцiонерами Товариства були: Акцiонери товариства: 31.12.2017 31.12.2016 % % Бондарчук Юрiй Вiкторович 84.41193 84.41193 Кукуруза IгорВолодимирович 9.926815 9.926815 Донченко Iрина Миколаївна 5.661255 5.661255 Всього 100.00 100.00 Права, привiлеї або обмеження щодо цих часток. Власники вищезазначених часток не мають обмежень або окремих привiлеїв щодо їх володiння або їх використання. Права власникiв часток зазначенi в Статутi Товариства. Кiнцевий бенефiцiарний власник Товариства - Фiзична особа – громадянин України - Бондарчук Юрiй Вiкторович – 84.41193% володiння за рахунок прямої у Товариствi. 2. Загальна основа формування фiнансової звiтностi 2.1. Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень. Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2015 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2015 року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї. При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не суперечать вимогам МСФЗ. 2.2. МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, оприлюднено стандарт МСФЗ 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання», який набуває чинностi 01 сiчня 2018 року. За рiшенням керiвництва Товариства МСФЗ 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання» до дати набуття чинностi не застосовується. Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло би на фiнансову звiтнiсть Товариства за перiод, що закiнчується 31 грудня 2017 року, оскiльки Товариство не входить в сферу дiї цього стандарту. 2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч. 2.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностiдiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов’язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якiнеобхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжитиподальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до принципiвбезперервностi дiяльностi. 2.5. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi Датою затвердження фiнансової звiтностiТовариства є дата складання повного комплекту фiнансової звiтностi (включаючи примiтки) та її затвердження. Фiнансова звiтнiстьПрАТ «IК «Ромекс-Iнвест» за 2017 рiк (ф.1-4 та примiтки) затверджена Наказом 170118 вiд 17.01.2018року. Дата затвердження фiнансової звiтностi до випуску - 01.02.2018 року (дата, на яку особи, надiленi владними повноваженнями, пiдписують(затверджують) i випускають(оприлюднюють) проаудовану фiнансову звiтнiсть для її подальшого затвердження загальними зборами акцiонерiв).Пiсля її затвердження до випуску акцiонери Товариства або iншi особи не мають права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi. 2.6. Звiтний перiод фiнансової звiтностi Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2017року. 3. Суттєвi положення облiкової полiтики 3.1. Основа (або основи) оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, а також iнвестицiйної нерухомостi, яка вiдображається за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть», та оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти», з використанням методiв оцiнки фiнансових iнструментiв, дозволених МСФЗ 13 «Оцiнки за справедливою вартiстю». Такi методи оцiнки включають використання бiржових котирувань або даних про поточну ринкову вартiсть iншого аналогiчного за характером iнструменту, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливої вартостi. Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов’язань визначається з використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки. 3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик 3.2.1. Основа формування облiкових полiтик Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно до вимог МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки» та iнших чинних МСФЗ. 3.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiї, iнших подiї або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними. 3.2.3. Форма та назви фiнансових звiтiв Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим (МСБО1) «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi». 3.2.4. Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах Згiдно МСБО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або "собiвартостi реалiзацiї", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть. Проте, оскiльки iнформацiя про характер витрат є корисною для прогнозування майбутнiх грошових потокiв, то ця iнформацiя наведена в п. 7.2, 7.4, 7.5 цих Примiток. Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових записiв Товариства. 3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв 3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку. Товариство визнає такi категорiї фiнансових активiв: • фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку; • фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. Товариство визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань: • фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю; • фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку. Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належать до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання. Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. 3.3.2. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках. Еквiваленти грошових коштiв – це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якiвiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання. Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi. Iноземна валюта – це валюта iнша, нiж функцiональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих Примiток. Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами. Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України (НБУ). У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї)цi активи можуть бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностiймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як активу припиняєтьсяi їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду. 3.3.3. Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть – це фiнансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб’єкта господарювання. Дебiторська заборгованiсть визнається у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли Товариство стає стороною контрактних вiдношень щодо цього iнструменту. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв. Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi групової оцiнки. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi. Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. Дебiторська заборгованiсть може бути нескасовно призначена як така, що оцiнюється за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усуває або значно зменшує невiдповiднiсть оцiнки чи визнання (яку iнколи називають «неузгодженiстю облiку»), що iнакше виникне внаслiдок оцiнювання активiв або зобов’язань чи визнання прибуткiв або збиткiв за ними на рiзних пiдставах. Подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. У разi змiн справедливої вартостi дебiторської заборгованостi, що мають мiсце на звiтну дату, такi змiни визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду. 3.3.4. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку,вiдносяться акцiї та паї (частки) господарських товариств. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть акцiй, якi внесенi до бiржового списку, оцiнюється за цiною найкращої заявки на купiвлю згiдно даних органiзатора торгiвлi. Якщо акцiї мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку вартостi активiв такi iнструменти оцiнюються за показниками на основному ринку для цього активу або, за вiдсутностi основного ринку, на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здiйснює операцiю продажу активу, приймається за основний ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за найсприятливiший ринок. При оцiнцi справедливої вартостi активiв застосовуються методи оцiнки вартостi, якi вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних. Оцiнка акцiй, що входять до складу активiв Товариства та перебувають убiржовому списку органiзатора торгiвлi i при цьому не мають визначеноїцiни найкращої заявки на купiвлю на дату оцiнки, здiйснюється за останньою балансовою вартiстю. Для оцiнки акцiй, що входять до складу активiв Товариства та не перебувають у бiржовому списку органiзатора торгiвлi, та паїв (часток) господарських товариств за обмежених обставин наближеною оцiнкою справедливої вартостi може бути собiвартiсть. Це може бути тодi, коли наявної останньої iнформацiї недостатньо, щоб визначити справедливу вартiсть, або коли iснує широкий дiапазон можливих оцiнок справедливої вартостi, а собiвартiсть є найкращою оцiнкою справедливої вартостi у цьому дiапазонi. Якщо є пiдстави вважати, що балансова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої, Товариство визначає справедливу вартiсть за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення можуть бути зумовленi значними змiнами у фiнансовому станi емiтента та/або змiнами кон’юнктури ринкiв, на яких емiтент здiйснює свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон’юнктурi фондового ринку. Справедлива вартiсть акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв емiтентiв, якi включенi до Списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, визначається iз урахуванням наявностi строкiв вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансової звiтностi таких емiтентiв, результатiв їх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд. 3.3.5. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю До фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство вiдносить облiгацiї та векселi. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є. 3.3.6. Зобов'язання. Кредити банкiв Поточнi зобов’язання – це зобов’язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених ознак: • Товариство сподiвається погасити зобов’язання або зобов’язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; • Товариство не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов’язання протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. Поточнi зобов’язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання зобов’язань. Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов'язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка. 3.3.7. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно. 3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв 3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6000 грн. У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу. 3.4.2. Подальшi витрати. Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу. 3.4.3. Амортизацiя основних засобiв. Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом iз застосуванням такихстрокiв корисного використання: Основнi засоби Строки корисного використання, рокiв Будiвлi 20 Машини та обладнання 5 З них: електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї, пов'язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, пов'язанi з ними комп'ютернi програми (крiм програм, витрати на придбання яких визнаються роялтi, та/або програм, якi визнаються нематерiальним активом), iншi iнформацiйнi системи, комутатори, маршрутизатори, модулi, модеми, джерела безперебiйного живлення та засоби їх пiдключення до телекомунiкацiйних мереж, телефони (в тому числi стiльниковi), мiкрофони i рацiї, вартiсть яких перевищує 6000 гривень 2 транспортнi засоби 5 iнструменти, прилади, iнвентар, меблi 4 iншi основнi засоби 1 Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. 3.4.4. Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється з використанням прямолiнiйного методу. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав з урахуванням таких обмежень: Нематерiальнi активи Строк дiї права користування авторське право та сумiжнi з ним права (право на лiтературнi, художнi, музичнi твори, комп'ютернi програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компiляцiї даних (баз даних), фонограми, вiдеограми, передач (програми) органiзацiй мовлення тощо), крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi Вiдповiдно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 роки Якщо вiдповiдно до правовстановлюючого документа строк дiї права користування нематерiального активу не встановлено, такий строк становить вiд 2 до 10 рокiв. 3.4.5. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання. 3.5. Облiковi полiтики щодо iнвестицiйної нерухомостi 3.5.1. Визнання iнвестицiйної нерухомостi До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить нерухомiсть (землю чи будiвлi, або частину будiвлi, або їх поєднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову оренду з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей, а не для: (а) використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або (б) продажу в звичайному ходi дiяльностi. Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) є ймовiрнiсть того, що Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов’язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю, (б) собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити. Якщо будiвлi включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частину для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. 3.5.2. Первiсна та послiдуюча оцiнка iнвестицiйної нерухомостi Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за собiвартiстю. Витрати на операцiю включаються до первiсної вартостi. Собiвартiсть придбаної iнвестицiйної нерухомостi включає цiну її придбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання. Безпосередньо вiднесенi витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професiйних юридичних послуг, податки, пов’язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операцiю. Оцiнка пiсля визнання здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в прибутку або збитку. Амортизацiя на такi активи не нараховується. Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi зазвичай визначається iз залученням незалежного оцiнювача. Перiодичнiсть перегляду справедливої вартостi зумовлюється суттєвими для облiку коливаннями цiн на ринку подiбної нерухомостi. Справедлива вартiсть незавершеного будiвництва дорiвнює вартостi завершеного об’єкта за вирахуванням витрат на закiнчення будiвництва. Якщо оцiнити справедливу вартiсть неможливо, Товариство обирає для оцiнки об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi модель оцiнки за собiвартiстю вiдповiдно до МСБО 16 та застосовує такий пiдхiд до всiєї iнвестицiйної нерухомостi, при цьому розкриваються причини, з яких не використовується справедлива вартiсть. 3.6. Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу Товариство класифiкує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Непоточнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про фiнансовi результати. 3.7. Облiковi полiтики щодо оренди Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою Товариства щодо подiбних активiв. Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати. 3.8. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу. Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою. Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково. Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу. Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi. 3.9. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов’язань 3.9.1. Забезпечення Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. 3.9.2. Виплати працiвникам Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 3.9.3. Пенсiйнi зобов'язання Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримувало внески iз заробiтної плати працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня. 3.10. Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової звiтностi 3.10.1 Доходи та витрати Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд – це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов’язань, результатом чого є збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов’язаного з внесками учасникiв. Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям визнання. Визнання доходу вiдбуваєтьсяодночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшення зобов’язань. Дохiд вiд продажу фiнансових iнструментiв, iнвестицiйної нерухомостi або iнших активiв визнається у прибутку або збитку в разi задоволення всiх наведених далi умов: а) Товариство передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов’язанi з власнiстю на фiнансовий iнструмент, iнвестицiйну нерухомiсть або iншi активи; б) за Товариством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка зазвичай пов’язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими фiнансовими iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами; в) суму доходу можна достовiрно оцiнити; г) ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю; та ґ) витрати, якi були або будуть понесенi у зв’язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв. Витрати – це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих активiв, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам. Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та одночасно з визнанням збiльшення зобов’язань або зменшення активiв. Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан. Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання без визнання активу. Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи. 3.10.2. Витрати за позиками Витрати за позиками, якi не є частиною фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу. 3.10.3. Операцiї з iноземною валютою Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiй. Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Результат курсових рiзниць, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнається в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають. 3.10.4. Умовнi зобов'язання та активи. Товариство не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним. 4. Основнi припущення, оцiнки та судження При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають вплив на елементи фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються обґрунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi активiв та зобов’язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче. 4.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ Товариство не здiйснювало операцiй, що не регламентованi МСФЗ. 4.2. Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В iнших випадках оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi». 4.3. Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв Протягом звiтного 2017 року переоцiнка iнвестицiйної нерухомостi iз залученням незалежних оцiнювачiв не здiйснювалась. Керiвництво Товариства вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом невизначеностi оцiнок, тому що: а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй; та б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним. Якби керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв у разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збиток. Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть. 4.4. Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв Керiвництво Товариства застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням ґрунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов’язанi з призупиненням обiгу цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором i може суттєво вплинути на оцiнку фiнансових iнструментiв. 4.5. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi об’єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу. 5. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi 5.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою вартiстю Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов’язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду. Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний) Вихiднi данi Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi курси НБУ Депозити (крiм депозитiв до запитання) Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється за справедливою вартiстю очiкуваних грошових потокiв Дохiдний (дисконтування грошових потокiв) Ставки за депозитами, ефективнi ставки за депозитними договорами Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою вартiстю. Ринковий, дохiдний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, котирування аналогiчних боргових цiнних паперiв, дисконтованi потоки грошових коштiв Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Ринковий, витратний Цiни найкращоїзаявки на купiвлю згiдно даних органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за вiдсутностi визначеної цiни найкращоїзаявки на купiвлюна дату оцiнки, використовується остання балансова вартiсть Iнвестицiйна нерухомiсть Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за собiвартiстю. Подальша оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Ринковий, дохiдний, витратний Цiни на ринку нерухомостi, данi оцiнки професiйних оцiнювачiв Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки Поточнi зобов’язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов’язань здiйснюється за вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi потоки 6. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi, поданi у фiнансових звiтах 6.1. Дохiд вiд реалiзацiї 2017 2016 Дохiд вiд реалiзацiї послуг на ринку цiнних паперiв 364 406 Всього - 406 6.2. Собiвартiсть реалiзацiї 2017 2016 Собiвартiсть реалiзованих акцiй - 117 Собiвартiсть реалiзованих облiгацiй - Всього - 117 6.3. Iншi операцiйнi доходи, iншi операцiйнi витрати Iншi операцiйнi доходи 2017 2016 Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi Дохiд вiд операцiйної оренди активiв Iншi операцiйнi доходи 13 11 в т. ч. дохiд вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 13 11 Всього 13 11 Iншi операцiйнi витрати Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi Штрафи, пенi Iншi операцiйнi витрати 11 4 в т. ч. витрати вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 11 4 Всього 11 4 6.4. Адмiнiстративнi витрати 2017 2016 Витрати на оренду примiщення 35 30 Витрати на оплату працi 171 112 Вiдрахування на соцiальнi заходи 35 31 Амортизацiя 3 2 Iншi адмiнiстративнi витрати 114 115 80 Всього 358 253 6.5. Фiнансовi доходи та фiнансовi витрати 2017 2016 Фiнансовi доходи Отриманi банкiвськi вiдсотки - - Отриманi дивiденди 1 - Всього 1 - Фiнансовi витрати Вiдсотки за кредитом - - Всього - - 6.6. Iншi доходи та iншi витрати 2017 2016 Iншi доходи Дохiд вiд реалiзацiї основних засобiв - Всього - Iншi витрати - - 6.7. Податок на прибуток Товариством прийнято рiшення про незастосування коригувань фiнансового результату з метою оподаткування у 2017 роцi. 6.8. Збитки вiд непоточних активiв, утримуванi для продажу. Станом на 31.12.2016р. Товариство не має непоточних активiв, утримуваних для продажу. 6.9. Нематерiальнi активи Нематерiальнiактиви. Лiцензiї Iншi НА Всього Балансовавартiсть на 31.12.2016р. у т.ч. 9 5 1 2 10 8 первiснавартiсть 11 15 26 Накопиченаамортизацiя 2 14 16 Надходження за 2017р. - - - Балансовавартiсть на 31.12.2017р. у т.ч. 9 1 9 Первiснавартiсть 11 15 26 Накопиченаамортизацiя 2 15 17 На протязi 2017 року Товариство не придбавалонематерiльнихактивiв. Загальна сума нематерiальнихактивiвсклала26 тис.грн. Накопичена амортизацiя 17 тис. грн.. Оцiнка на дату придбання – по вартостiкомпенсацiї яка буласплаченапродавцю. Метод амортизацiї – лiнiйний метод. На дату Балансу – оцiненi по вартостiпридбання за мiнусомамортизацiї. Залишковавартiсть –10 _ тис.грн. Амортизацiя на лiцензiї не нараховувалась (вiдповiдно до правовстановлюючого документа термiн дiї лiцензiй на депозитарну, брокерську та дилерську дiяльнiсть безстроковий). Признаки втратикорисностiвiдсутнi. Основнi засоби. Станом 31.12.2017росновнiзасобипредставленiнаступним чином Машини та обладнання Iнструменти та прилади Iншiосновнiзасоби Всього Балансовавартiсть на 31.12.2016р. у т.ч. - 5 5 Первiснавартiсть 7 7 Накопиченаамортизацiя 2 2 Надходження за 2017р. - 2 - 2 Балансовавартiсть на 31.12.2017р. у т.ч. 5 5 первiснавартiсть 9 7 Накопиченаамортизацiя 4 4 Станом на 31.12.2016 р. та станом на 31.12.2017 р. вiдповiдноТовариствомаєосновнiзасоби, якiповнiстюамортизованi, але придатнi до використання. На протязi 2017 року Товариство непридбавало основних засобiв на суму 2 тис.грн. 6.11. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку Вiдображено аналiз фiнансових iнструментiв, що вiдображаються за справедливою вартiстю: 31 грудня 2017 року Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку Акцiї, що перебувають в обiгу на фондових бiржах 6897 Акцiї, що не перебувають в обiгу на фондових бiржах 4 На 31 грудня 2017 року справедлива вартiсть поточних фiнансових iнвестицiй - 6901 тис. грн. 31 грудня 2016 року Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку Акцiї, що перебувають в обiгу на фондових бiржах 6879 Акцiї, що не перебувають в обiгу на фондових бiржах 16 На 31 грудня 2016 року справедлива вартiсть поточних фiнансових iнвестицiй - 6895 тис. грн. 6.12. Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть 31 грудня 2017 31 грудня 2016 Торговельна дебiторська заборгованiсть 127 153 Аванси виданi 54 54 Розрахунки з бюджетом Нарахованi доходи Iнша дебiторська заборгованiсть Чиста вартiсть дебiторської заборгованостi 181 207 Станом на 31 грудня 2016 року резерву сумнiвних боргiв Товариство не мало. Станом на 31 грудня 2017 року Товариство створило резерв сумнiвних боргiв на суму дебiторської заборгованостi, що не була погашена протягом року та немає впевненостi в погашеннi цiєї заборгованостi, вiдсутнiй зв’язок з дебiтором: Контрагент Сума(грн.) ТОВ «СIГМА-ЗАХИСТ»(код ЄДРПОУ32324253)Договiр №3-Ю (24.07.12) 3 400.00 Сума всього 3 400.00 Аналiз дебiторської заборгованостi за строками погашення станом на 31.12.2017 року Найменування показника Всього на кiнець 2017 р. в т.ч. за строками непогашення до 12 мiсяцiв вiд 12 до 18 мiсяцiв вiд 18 до 36 мiсяцiв Дебiторська заборгованiсть за послуги (за мiнусом резерву пiд сумнiвну) 127.0 127.0 - - Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: (за виданими авансами) 54.0 - 54.0 - Всього 181.0 127.0 54.0 - Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за договорами та iншої дебiторської заборгованостi дорiвнює її справедливої вартостi. При визначеннi погашення дебiторської заборгованостi за договорами та iншої дебiторської заборгованостi Товариство враховує будь-якi змiни кредитоспроможностi дебiтора за перiод з дати виникнення заборгованостi та до звiтної дати. Розкриття iнформацiї про основних дебiторiв Товариства станом на 31 грудня 2017 року. № Назва клiєнта Реєстрацiйний код Договiр Поточна заборгованiсть, тис. грн. 1 ПАТ «Козелецький льонозавод» 00306331 Договiр про вiдкриття та обслуговування рахунку в цпвласникам№ ДЕ-006 вiд 20.10.2015 р. 7.0 2 ПАТ «Кульчицькийсилiкатний завод» 05466878 Договiр про обслуговування рахунку в цп власникам № 001-ДМ вiд 11.10.2013 р. 6.0 3 ПАТ «Промiнь» 14311637 Договiр про обслуговування рахунку в цп власникам № ДЕ-007 вiд 30.08.2011 р. 5.0 4 Донченко Iрина Миколаївна 2124308505 Договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв №Д-280/2009 Вiд 30.11.2009 р. 98.0 Донченко Iрина Миколаївна 2124308505 Договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв №Д-100/2010 Вiд 07.04.2010 р. 54.0 Всього 170.0 Решта дебiторської заборгованi в сумi 11.0 тис. грн. складається iз поточної заборгованостi за депозитарнi послуги юридичних i фiзичних осiб, та складає несуттєвий вплив на показники Товариства (до 1 тис. грн. за кожним контрагентом). 6.13. Статутний капiтал Iнформацiя про власнийкапiталТовариства: власнийкапiталТовариства станом на 31 грудня 2017 року складає 7190 тис.грн. Структура капiталу: Зареєстрованийстатутнийкапiтал – 7108 тис. грн.. Резервнийкапiтал – 106 тис.грн. Непокритийзбиток – 24 тис.грн. КапiталТовариствапiдлягає державному регулювання та у вiдповiдностi з ст.17 Закону України «Про цiннiпапери та фондовийринок» повинен бути не меншийнiж 7 млн. грн. У 2017роцiнепокритийзбитокзменшився на 7 тис.грн.У цiломупоказникВласногокапiталузбiльшився на 7 тис.грн.ВсiзовнiшнiвимогищодокапiталуТовариствомвиконанi. 6.14. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток). У 2017 роцi Товариством було вiдображено зменшення показника непокритого збитку на початок року у сумi 1.0 тис. грн. за рахунок виправлення помилки за рахунок округлень при нарахуваннi амортизацiї за 2016 рiк. Ця сума не э суттєвою . 6.15. Короткостроковi забезпечення Станом на 31 грудня 2017 року пiдприємство не має поточних забезпечень. 6.16. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 31 грудня 2017 31 грудня 2016 Торговельна кредиторська заборгованiсть 2 - Розрахунки з бюджетом 2 8 Заробiтна плата та соцiальнi внески 11 11 Одержанi аванси 1 2 Iнша кредиторська заборгованiсть Всього кредиторська заборгованiсть 16 21 7. Розкриття iншої iнформацiї 7.1 Умовнi зобов'язання. 7.1.1. Судовi позови Проти Товариства немає судових позовiв. 7.1.2. Оподаткування Внаслiдок наявностi в українському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiвництва Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв. 7.1.3. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства. Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку керiвництва Товариства, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї. 7.2 Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать: • пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством; • асоцiйованi компанiї; • спiльнi пiдприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником; • члени провiдного управлiнського персоналу Товариства; • близькi родичi особи, зазначеної вище; • компанiї, що контролюють Товариства, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у Товариствi; • програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Товариства або будь-якого iншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства. Пов’язанi сторони включають акцiонерiв, управлiнський персонал та близьких членiв їх сiм’ї , асоцiйованi компанiї та компанiї пiд спiльним контролем власникiв: № з/п Прiзвище, iм'я та по батьковiфiзичноїособи Iнформацiя про особу Описвзаємозв'язку особи з Товариством 1 Бондарчук ЮрiйВiкторович Країна реєстрацiї: Україна. АкцiонерТовариства, Депонент депозитарної установи. 2 Донченко IринаМиколаївна Країна реєстрацiї: Україна. АкцiонерТовариства, керiвникТовариства, Депонент депозитарної установи, Сторона за Договором купiвлi-продажу цiнних паперiв б) На протязi 2017рТовариство надавало у звичайнихумовахведеннябiзнесупослугидепозитарної установи пов`язаним сторонам:, а саме: в) Бондарчуку ЮрiюВiкторовичу, як Депоненту депозитарної установи на пiдставi Договору про обслуговуваннярахунку у цiннихпаперах №707-ДУ вiд «29» серпня 2014 року року, якийдiє до датирозiрвання за iнiцiативоюСторiн Договору. г) Донченко Iринi Миколаївнi, як Депоненту депозитарної установи на пiдставi Договору про обслуговуваннярахунку у цiннихпаперах №685-ДУ вiд «11» жовтня 2013 року, якийдiє до датирозiрвання за iнiцiативоюСторiн Договору. д) Реалiзацiї Товариством цiнних паперiв пов’язаним сторонам за 2017 рiк не було. е) Станом на 31.12.2017 р. дебiторськазаброгованiсть з пов`язаними сторонами складає152 тис. грн. ж) Станом на 31.12.2017 р. кредитiв та позик вiд пов’язаних осiбнемає. 7.3. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов’язана з ризиками i вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу суб’єктивних чинникiв та об’єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом’якшення. 7.3.1. Кредитний ризик Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе виконати зобов’язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi рахунки в банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть. Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна iнформацiящодо їх спроможностi виконувати борговi зобов’язання. Товариство використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками: • лiмiти щодо боргових зобов’язань за класами фiнансових iнструментiв; • лiмiти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою); • лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною рейтинговою шкалою; • лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту танеповернення депозитiв протягом останнiх п’яти рокiв. 7.3.2. Ринковий ризик Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв’язку з iнвестицiями в акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти. Iнший цiновий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї на ринку. Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед методiв пом’якшення цiнового ризику Товариство використовує диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на вкладення в акцiї та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком. Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. Для мiнiмiзацiї та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активiв, номiнованих в iноземнiй валютi, у загальному обсягу активiв. Оцiнка валютних ризикiв здiйснюється на основi аналiзу чутливостi. Вiдсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв. 7.3.3. Ризик лiквiдностi Ризик лiквiдностi – ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов’язань, пов’язаних iз фiнансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або iншого фiнансового активу. Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, зобов’язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 7.4. Управлiння капiталом Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей: • зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам; • забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на послуги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику. Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик. 7.5. Подiї пiсля дати Балансу Керiвництво Товариства вважає, що не iснувало подiй пiсля звiтного перiоду, якi необхiдно розкривати в данiй примiтцi. Керiвник ____________ Донченко I.М. Головний бухгалтер ____________ Стеба С.Л.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Факти вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової установи протягом року, вiдсутнi.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Оцiнки активiв не здiйснювалось.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Операцiї з пов"язаними особами вiдсутнi.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Аудиторський висновок було пiдготовлено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду iншого надання впевненостi та супутнiх послуг а також вимог НКЦПФР, дiючих до такого висновку станом на дату його формування та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "Аудиторська фiрма "РЕЙТИНГ-АУДИТ", код за ЄДРПОУ: 30687076, Свiдоцтво про внесення в реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 4129 вiд 23.03.2008 р. 45000 м. Ковель, вул. Незалежностi,101
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності;
Загальний стаж аудиторської дiяльностi - 10 рокiв.
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;
Перевiрку дiяльностi ПрАТ "IК "Ромекс-Iнвест" ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "Аудиторська фiрма ""РЕЙТИНГ-АУДИТ", здiйснювало в 2014, та 2016 роцi.
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;
Iнших аудиторських послуг, що надавались фiнансовiй установi протягом 2017 року, не здiйснювалось.
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;
Випадки виникнення конфлiктiв iнтересiв та/або сумiщення функцiй внутрiшнього аудитора не було.
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;
Протягом останнiх 5-ти (п"яти) рокiв перевiрки здiйснювались: - за 2009 - 2013 р. ТОВ "Аудиторська фiрма "Регiстр", -за 2014 рiк перевiрку фiнансової звiтностi ПрАТ "IК "Ромекс-Iнвест" здiйснила Аудиторська компанiя "РЕЙТИНГ - АУДИТ". - за 2015 рiк перевiрку фiнансової звiтностi ПрАТ "IК "Ромекс-Iнвест" здiйснило ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "Аудиторська фiрма "АМКО". - за 2016 рiк перевiрку фiнансової звiтностi ПрАТ "IК "Ромекс-Iнвест" здiйснила Аудиторська компанiя "РЕЙТИНГ - АУДИТ". - за 2017 рiк еревiрку фiнансової звiтностi ПрАТ "IК "Ромекс-Iнвест" здiйснила Аудиторська компанiя "РЕЙТИНГ - АУДИТ".
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Стягнень Аудиторської палати, застосованих до зовнiшнього аудитора не застосовувалось. Фактiв подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, вiдсутнi.
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг;
Захист прав споживачiв здiйснюється вiдповiдно до законодавства про захист прав споживачiв та законодавства у сферi цiнних паперiв та фондового ринку. Спiрнi питання, що виникають у процесi надання фiнансової послуги врегульовуються в досудовому порядку, в тому числi шляхом переговорiв. Якщо таке врегулювання виявиться неможливим, спори пiдлягають врегулюванню судом на територiї України згiдно законодавства України. Емiтент як фiнансова установа до моменту укладання договору з депонентом додатково надає йому iнформацiю, зазначену у частинi другiй статтi 12 Закону України «Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг», а саме: 1) фiнансову послугу, що пропонується надати клiєнту, iз зазначенням вартостi цiєї послуги для клiєнта, якщо iнше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг; 2) умови надання додаткових фiнансових послуг та їх вартiсть; 3) порядок сплати податкiв i зборiв за рахунок фiзичної особи в результатi отримання фiнансової послуги; 4) правовi наслiдки та порядок здiйснення розрахункiв з фiзичною особою внаслiдок дострокового припинення надання фiнансової послуги; 5) механiзм захисту фiнансовою установою прав споживачiв та порядок урегулювання спiрних питань, що виникають у процесi надання фiнансової послуги; 6) реквiзити органу, який здiйснює державне регулювання ринкiв фiнансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквiзити органiв з питань захисту прав споживачiв; 7) розмiр винагороди фiнансової установи у разi, коли вона пропонує фiнансовi послуги, що надаються iншими фiнансовими установами. Скарги розглядаються вiдповiдно до чинного законодавства.
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;
Донченко Iрина Миколаївна - працiвник фiнансової установи, уповноважена розглядати скарги.
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);
Скарги стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою не надходили.
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
Позови до суду стосовно наданнi фiнансових послуг фiнансовою установою вiдсутнi.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "РОМЕКС-IНВЕСТ" за ЄДРПОУ 23725243
Територія за КОАТУУ 8038000000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 66.12
Середня кількість працівників 5
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 04074 м. Київ вул. Автозаводська, 2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 10 9 5
первісна вартість 1001 26 26 11
накопичена амортизація 1002 16 17 6
Незавершені капітальні інвестиції 1005 95 95 0
Основні засоби: 1010 5 5 0
первісна вартість 1011 44 46 37
знос 1012 39 41 37
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 110 109 5
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 153 127 271
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

54

54

54
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 3
Поточні фінансові інвестиції 1160 6895 6901 6829
Гроші та їх еквіваленти 1165 3 25 1
Готівка 1166 1 0 0
Рахунки в банках 1167 2 25 1
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 7105 7107 7158
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 7215 7216 7163

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7108 7108 7108
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 106 106 106
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -31 -24 63
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 7183 7190 7151
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 0 2 6
за розрахунками з бюджетом 1620 8 2 2
за у тому числі з податку на прибуток 1621 6 2 0
за розрахунками зі страхування 1625 2 0 3
за розрахунками з оплати праці 1630 9 11 11
за одержаними авансами 1635 2 1 1
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 5
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 11 10 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 106
Усього за розділом IІІ 1695 32 26 12
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 7215 7216 7163

Примітки Фiнансова звiтнiсть ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” за 2017 рiк складена у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) вiдповiдно до положень МСФЗ 1 «Подання фiнансової звiтностi». Фiнансова звiтнiсть складена в тисячах гривень.
Нематерiальнi активи. Облiк нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi з Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку 38 «Нематерiальнi активи». Нематерiальнi активи ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест”, якi мають визначений строк корисного використання включають програмне забезпечення. Для нарахування амортизацiї використовується прямолiнiйний метод. Строки корисного використання для всiх об'єктiв нематерiальних активiв складають не менше нiж 2 роки. ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” не має нематерiальних активiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження, а також таких, якi переданi в заставу. За звiтний рiк угоди на придбання в майбутньому нематерiальних активiв не укладалися. ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” витрат на дослiдження та розробки не здiйснює.
Основнi засоби. Облiк основних засобiв здiйснюється у вiдповiдностi з Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку 16 «Основнi засоби».
Первiсне визнання:об’єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу, слiд оцiнювати за його собiвартiстю. Амортизацiя об’єктiв основних засобiв:амортизацiю слiд починати, коли вiн придатний до експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом. Метод амортизацiї основних засобiв прямолiнiйний. Станом на 31.12.2017 р. основнi засоби облiковуються за залишковою вартiстю, яка складає 5 тис. грн.
Запаси: На дату балансу запаси на пiдприємствi вiдсутнi.
Дебiторська заборгованiсть. Поточна дебiторська заборгованiсть за послуги включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв визначається за абсолютною сумою сумнiвної заборгованостi, яка визначається на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. В поточному роцi створено резерв сумнiвних боргiв на суму дебiторської заборгованостi, що не була погашена протягом 3-х рокiв та немає впевненостi в погашеннi цiєї заборгованостi, так як вiдсутнiй зв"язок з дебiтором. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги станом на 31.12.2017р. складає 127 тис. грн. : дебiторська заборгованiсть покупцiв за договорами купiвлi-продажу цiнних паперiв.
Склад статтi “Дебiторська заборгованiсть за авансами” на 31.12.2017 року наступний: аванси пiд придбання цiнних паперiв 54 тис. грн.
Фiнансовi iнвестицiї. Фiнансовi iнвестицiї на дату балансу вiдображаються за їх собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi iнвестицiї. Всi поточнi фiнансовi iнвестицiї ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” утримуються з метою продажу та облiковуються за справедливою вартiстю з вiдображенням результатiв переоцiнки у складi прибутку(витрат) пiдприємства згiдно МСФЗ №9.Станом на 31.12.2017р. поточнi фiнансовi iнвестицiї для продажу складають 6901 тис.грн.
Керівник Донченко I.М.
Головний бухгалтер Стеба С. Л.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "РОМЕКС-IНВЕСТ" за ЄДРПОУ 23725243
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 364 406
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 117 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

364

289
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 13 11
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 13 11
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 358 ) ( 253 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 11 ) ( 4 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

8

43
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 1 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

9

43
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2 -6
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

7

37
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 7 37

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 1 2
Витрати на оплату праці 2505 172 140
Відрахування на соціальні заходи 2510 34 31
Амортизація 2515 3 2
Інші операційні витрати 2520 148 78
Разом 2550 358 253

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Доходи. Облiк доходiв ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” ведеться за методом нарахування, визнання доходу за наданi послуги визначається на дату складання акту про надання послуг. Чистий дохiд, отриманий пiдприємством станом на 31.12.2017 р. становить 364 тис.грн.
Витрати. Витрати понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
Керівник Донченко I. М.
Головний бухгалтер Стеба С. Л.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "РОМЕКС-IНВЕСТ" за ЄДРПОУ 23725243
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

388

244
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 15
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 222 69
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 148 )

( 106 )
Праці 3105 ( 132 ) ( 101 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 39 ) ( 28 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 41 ) ( 28 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 2 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 26 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 227 ) ( 70 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 23 -20
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 200
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 1 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 200 )
необоротних активів 3260 ( 2 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -1 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 22 -20
Залишок коштів на початок року 3405 3 23
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 25 3

Примітки Грошовi кошти. Станом на 31.12.2017 року залишок грошових коштiв складає 25 тис. грн. Статтi “Iншi надходження” - 222тис. грн. та “Iншi витрачання” - 227тис. грн. звiту про рух грошових коштiв вiдображають вiдповiдно надходження та витрачання коштiв за договорами доручення та договорами укладеними на їх виконання для здiйснення операцiй з цiнними паперами в iнтересах клiєнтiв та за їх рахунок. Надходження вiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за звiтний перiод склали 388 тис грн, Витрачання на оплату продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склали 148 тис грн, Витрачання на оплату працi - 132 тис грн, Витрачання на оплату зобов’язань з iнших податкiв i зборiв 41 тис грн, Вiдрахування на соцiальнi заходи склали 39 тис грн.
Керівник Донченко I.М.
Головний бухгалтер Стеба С. Л.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "РОМЕКС-IНВЕСТ" за ЄДРПОУ 23725243
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки н/дж
Керівник Донченко I. М.
Головний бухгалтер Стеба С. Л.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "РОМЕКС-IНВЕСТ" за ЄДРПОУ 23725243
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 7108 0 0 106 -31 0 0 7183
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 7108 0 0 106 -31 0 0 7183
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 7 0 0 7
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 7 0 0 7
Залишок на кінець року 4300 7108 0 0 106 -24 0 0 7190

Примітки Власний капiтал. Власний капiтал ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” складається iз статутного капiталу (7 108 тис.грн.), резервного капiталу (106 тис.грн.) та нерозподiленого прибутку(збитку) (31тис.грн.) i становить 7183 тис.грн. На кiнець звiтного року власний капiтал ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” становить 7190 тис.грн.
Станом на 31.12.2017 р. статутний фонд ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” подiлений на 14 216 000 (чотирнадцять мiльйонiв двiстi шiстнадцять тисяч) простих акцiй номiнальною вартiстю 0,5 грн. (п’ятдесят копiйок) кожна.
Керівник Донченко I. М.
Головний бухгалтер Стеба С. Л.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року
1. Iнформацiя про компанiю.
Iнформацiя про компанiю.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ «РОМЕКС-IНВЕСТ» (ПрАТ «IК «Ромекс-Iнвест»), далi - «Товариство» (код ЄДР 23725243) є юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України, зареєстроване Печерською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 23.10.1995 року, номер запису в ЄДР 1 070 105 0003 001257.
Мiсцезнаходження Товариства - Україна, 04074 м. Київ вул. Автозаводська, 2; офiцiйна сторiнка в Iнтернетi, на якiй доступна iнформацiя про пiдприємство www.romex.kiev.ua; адреса електронної пошти: iryna@romex.kiev.ua.
Товариство є фiнансовою установою та професiйним учасником фондового ринку i здiйснює надання посередницьких послуг за договорами по цiнних паперах.
Товариство безпосередньо здiйснює такi основнi види фiнансово-господарської дiяльностi:
дилерську дiяльнiсть;
брокерську дiяльнiсть ;
надання консультацiйних послуг щодо емiсiї, обiгу та облiку цiнних паперiв, щодо прав та обов'язкiв емiтента, iнвестора та/або особи, яка видала неемiсiйний цiнний папiр, щодо обiгу та облiку iнших фiнансових iнструментiв, а також щодо здiйснення фiнансових iнвестицiй у зазначенi цiннi папери та iншi фiнансовi iнструменти.
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку здiйснюється виключно на пiдставi лiцензiй, що видається Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку:
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: Брокерська дiяльнiсть, лiцензiя серiї АЕ № 294478, строк дiї з 22.10.2014 р. необмежений, дата прийняття рiшення 14.10.2014 Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: Дилерська дiяльностi, лiцензiя серiї АЕ № 294479, строк дiї з 22.10.2014 р. необмежений, дата прийняття рiшення 14.10.2014, Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть: Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи, лiцензiя серiї АЕ № 286550 вiд 08.10.2013р., строк дiї з 12.10.2013р. необмежений, дата видачi 08.10.2013 Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
Товариство має генеральну лiцензiю на здiйснення валютних операцiй №148, видану НБУ 24.03.2015р., строк дiї лiцензiї необмежений.
Товариство включене до державного реєстру фiнансових установ 09.11.2004 р.,
Свiдоцтво № 205.
Товариство є членом Професiйної асоцiацiї учасникiв ринкiв капiталу та деривативiв, Свiдоцтво №149 вiд 12.10.2013 р.
Товариство є членом учасника СРО «Асоцiацiя «Українськi фондовi торговцi», Свiдоцтво №774 вiд 16.11.2009 р.
Середня кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2017 р. складала – 5 осiб, станом на 31 грудня 2016 р. – 7 осiб вiдповiдно.
Станом на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 р. акцiонерами Товариства були:
Акцiонери товариства: 31.12.2017 31.12.2016
% %
Бондарчук Юрiй Вiкторович 84,41193 84,41193
Кукуруза Iгор Володимирович 9,926815 9,926815
Донченко Iрина Миколаївна 5,661255 5,661255
Всього 100,0 100,0
Права, привiлеї або обмеження щодо цих часток.
Власники вищезазначених часток не мають обмежень або окремих привiлеїв щодо їх володiння або їх використання. Права власникiв часток зазначенi в Статутi Товариства.
Кiнцевий бенефiцiарний власник Товариства - Фiзична особа – громадянин України - Бондарчук Юрiй Вiкторович – 84,41193% володiння шляхом прямої участi у Товариствi.
2. Загальна основа формування фiнансової звiтностi
2.1. Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2015 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2015 року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї.
При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не суперечать вимогам МСФЗ.
2.2. МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi
В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, оприлюднено стандарт МСФЗ 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання», який набуває чинностi 01 сiчня 2018 року.
За рiшенням керiвництва Товариства МСФЗ 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання» до дати набуття чинностi не застосовується. Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло би на фiнансову звiтнiсть Товариства за перiод, що закiнчується 31 грудня 2017 року, оскiльки Товариство не входить в сферу дiї цього стандарту.
2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.
2.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов’язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.
2.5. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником Товариства «__» лютого 2018 року. Нi учасники Товариства, нi iншi особи не мають права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску.
2.6. Звiтний перiод фiнансової звiтностi
Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2017 року.
3. Суттєвi положення облiкової полiтики
3.1. Основа (або основи) оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, а також iнвестицiйної нерухомостi, яка вiдображається за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть», та оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти», з використанням методiв оцiнки фiнансових iнструментiв, дозволених МСФЗ 13 «Оцiнки за справедливою вартiстю». Такi методи оцiнки включають використання бiржових котирувань або даних про поточну ринкову вартiсть iншого аналогiчного за характером iнструменту, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливої вартостi. Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов’язань визначається з використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.
3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик
3.2.1. Основа формування облiкових полiтик
Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно до вимог МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки» та iнших чинних МСФЗ.
3.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках
Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiї, iнших подiї або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними.
3.2.3. Форма та назви фiнансових звiтiв
Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим (МСБО1) «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi».
3.2.4. Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах
Згiдно МСБО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або "собiвартостi реалiзацiї", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть. Проте, оскiльки iнформацiя про характер витрат є корисною для прогнозування майбутнiх грошових потокiв, то ця iнформацiя наведена в п. 7.2, 7.4, 7.5 цих Примiток.
Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових записiв Товариства.
3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв
3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою операцiї.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових активiв:
фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку;
фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань:
фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;
фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.
3.3.2. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках.
Еквiваленти грошових коштiв – це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.
Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi.
Iноземна валюта – це валюта iнша, нiж функцiональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих Примiток.
Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України (НБУ).
У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду.
3.3.3. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть – це фiнансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб’єкта господарювання.
Дебiторська заборгованiсть визнається у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли Товариство стає стороною контрактних вiдношень щодо цього iнструменту. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.
Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.
Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi групової оцiнки. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi.
Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
Дебiторська заборгованiсть може бути нескасовно призначена як така, що оцiнюється за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усуває або значно зменшує невiдповiднiсть оцiнки чи визнання (яку iнколи називають «неузгодженiстю облiку»), що iнакше виникне внаслiдок оцiнювання активiв або зобов’язань чи визнання прибуткiв або збиткiв за ними на рiзних пiдставах.
Подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.
У разi змiн справедливої вартостi дебiторської заборгованостi, що мають мiсце на звiтну дату, такi змiни визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду.
3.3.4. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку
До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцiї та паї (частки) господарських товариств.
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю.
Справедлива вартiсть акцiй, якi внесенi до бiржового списку, оцiнюється за цiною найкращої заявки на купiвлю згiдно даних органiзатора торгiвлi.
Якщо акцiї мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку вартостi активiв такi iнструменти оцiнюються за показниками на основному ринку для цього активу або, за вiдсутностi основного ринку, на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здiйснює операцiю продажу активу, приймається за основний ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за найсприятливiший ринок.
При оцiнцi справедливої вартостi активiв застосовуються методи оцiнки вартостi, якi вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних.
Оцiнка акцiй, що входять до складу активiв Товариства та перебувають у бiржовому списку органiзатора торгiвлi i при цьому не мають визначеної цiни найкращої заявки на купiвлю на дату оцiнки, здiйснюється за останньою балансовою вартiстю.
Для оцiнки акцiй, що входять до складу активiв Товариства та не перебувають у бiржовому списку органiзатора торгiвлi, та паїв (часток) господарських товариств за обмежених обставин наближеною оцiнкою справедливої вартостi може бути собiвартiсть. Це може бути тодi, коли наявної останньої iнформацiї недостатньо, щоб визначити справедливу вартiсть, або коли iснує широкий дiапазон можливих оцiнок справедливої вартостi, а собiвартiсть є найкращою оцiнкою справедливої вартостi у цьому дiапазонi.
Якщо є пiдстави вважати, що балансова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої, Товариство визначає справедливу вартiсть за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення можуть бути зумовленi значними змiнами у фiнансовому станi емiтента та/або змiнами кон’юнктури ринкiв, на яких емiтент здiйснює свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон’юнктурi фондового ринку.
Справедлива вартiсть акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв емiтентiв, якi включенi до Списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, визначається iз урахуванням наявностi строкiв вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансової звiтностi таких емiтентiв, результатiв їх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд.
3.3.5. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю
До фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство вiдносить облiгацiї та векселi. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.
3.3.6. Зобов'язання. Кредити банкiв
Поточнi зобов’язання – це зобов’язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених ознак:
Товариство сподiвається погасити зобов’язання або зобов’язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
Товариство не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов’язання протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Поточнi зобов’язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання зобов’язань.
Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов'язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка.
3.3.7. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно.
3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв
3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв
Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6000 грн.
У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу.
3.4.2. Подальшi витрати.
Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.
3.4.3. Амортизацiя основних засобiв.
Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом iз застосуванням таких строкiв корисного використання:
Основнi засоби Строки корисного використання, рокiв
Будiвлi 20
Машини та обладнання 5
З них:
електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї, пов'язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, пов'язанi з ними комп'ютернi програми (крiм програм, витрати на придбання яких визнаються роялтi, та/або програм, якi визнаються нематерiальним активом), iншi iнформацiйнi системи, комутатори, маршрутизатори, модулi, модеми, джерела безперебiйного живлення та засоби їх пiдключення до телекомунiкацiйних мереж, телефони (в тому числi стiльниковi), мiкрофони i рацiї, вартiсть яких перевищує 6000 гривень 2
транспортнi засоби 5
iнструменти, прилади, iнвентар, меблi 4
iншi основнi засоби 1
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
3.4.4. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється з використанням прямолiнiйного методу. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав з урахуванням таких обмежень:
Нематерiальнi активи Строк дiї права користування
авторське право та сумiжнi з ним права (право на лiтературнi, художнi, музичнi твори, комп'ютернi програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компiляцiї даних (баз даних), фонограми, вiдеограми, передач (програми) органiзацiй мовлення тощо), крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi Вiдповiдно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 роки
Якщо вiдповiдно до правовстановлюючого документа строк дiї права користування нематерiального активу не встановлено, такий строк становить вiд 2 до 10 рокiв.
3.4.5. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.
3.5. Облiковi полiтики щодо iнвестицiйної нерухомостi
3.5.1. Визнання iнвестицiйної нерухомостi
До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить нерухомiсть (землю чи будiвлi, або частину будiвлi, або їх поєднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову оренду з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей, а не для: (а) використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або (б) продажу в звичайному ходi дiяльностi.
Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) є ймовiрнiсть того, що Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов’язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю, (б) собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити.
Якщо будiвлi включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частину для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо.
3.5.2. Первiсна та послiдуюча оцiнка iнвестицiйної нерухомостi
Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за собiвартiстю. Витрати на операцiю включаються до первiсної вартостi. Собiвартiсть придбаної iнвестицiйної нерухомостi включає цiну її придбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання. Безпосередньо вiднесенi витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професiйних юридичних послуг, податки, пов’язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операцiю.
Оцiнка пiсля визнання здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в прибутку або збитку. Амортизацiя на такi активи не нараховується.
Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi зазвичай визначається iз залученням незалежного оцiнювача. Перiодичнiсть перегляду справедливої вартостi зумовлюється суттєвими для облiку коливаннями цiн на ринку подiбної нерухомостi. Справедлива вартiсть незавершеного будiвництва дорiвнює вартостi завершеного об’єкта за вирахуванням витрат на закiнчення будiвництва.
Якщо оцiнити справедливу вартiсть неможливо, Товариство обирає для оцiнки об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi модель оцiнки за собiвартiстю вiдповiдно до МСБО 16 та застосовує такий пiдхiд до всiєї iнвестицiйної нерухомостi, при цьому розкриваються причини, з яких не використовується справедлива вартiсть.
3.6. Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу
Товариство класифiкує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Непоточнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про фiнансовi результати.
3.7. Облiковi полiтики щодо оренди
Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою Товариства щодо подiбних активiв.
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати.
3.8. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу.
Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.
3.9. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов’язань
3.9.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.
3.9.2. Виплати працiвникам
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.
3.9.3. Пенсiйнi зобов'язання
Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримувало внески iз заробiтної плати працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня.
3.10. Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової звiтностi
3.10.1 Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохiд – це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов’язань, результатом чого є збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов’язаного з внесками учасникiв.
Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшення зобов’язань.
Дохiд вiд продажу фiнансових iнструментiв, iнвестицiйної нерухомостi або iнших активiв визнається у прибутку або збитку в разi задоволення всiх наведених далi умов:
Товариство передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов’язанi з власнiстю на фiнансовий iнструмент, iнвестицiйну нерухомiсть або iншi активи;
за Товариством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка зазвичай пов’язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими фiнансовими iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами;
суму доходу можна достовiрно оцiнити;
ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю;
та
ґ) витрати, якi були або будуть понесенi у зв’язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити.
Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.
Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв.
Витрати – це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих активiв, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та одночасно з визнанням збiльшення зобов’язань або зменшення активiв.
Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання без визнання активу.
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
3.10.2. Витрати за позиками
Витрати за позиками, якi не є частиною фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.
3.10.3. Операцiї з iноземною валютою
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiй.
Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Результат курсових рiзниць, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнається в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.
3.10.4. Умовнi зобов'язання та активи.
Товариство не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним.
4. Основнi припущення, оцiнки та судження
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають вплив на елементи фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються обґрунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi активiв та зобов’язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче.
4.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
Товариство не здiйснювало операцiй, що не регламентованi МСФЗ.
4.2. Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства
Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В iнших випадках оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi».
4.3. Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв
Протягом звiтного 2017 року переоцiнка iнвестицiйної нерухомостi iз залученням незалежних оцiнювачiв не здiйснювалась.
Керiвництво Товариства вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом невизначеностi оцiнок, тому що:
вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй; та
вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним.
Якби керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв у разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збиток.
Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть.
4.4. Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв
Керiвництво Товариства застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням ґрунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов’язанi з призупиненням обiгу цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором i може суттєво вплинути на оцiнку фiнансових iнструментiв.
4.5. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв
На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi об’єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу.
5. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi
5.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою вартiстю
Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов’язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.
Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю
Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)
Вихiднi данi
Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi курси НБУ
Депозити (крiм депозитiв до запитання) Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється за справедливою вартiстю очiкуваних грошових потокiв Дохiдний (дисконтування грошових потокiв) Ставки за депозитами, ефективнi ставки за депозитними договорами
Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою вартiстю. Ринковий, дохiдний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, котирування аналогiчних боргових цiнних паперiв, дисконтованi потоки грошових коштiв
Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Ринковий, витратний Цiни найкращої заявки на купiвлю згiдно даних органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за вiдсутностi визначеної цiни найкращої заявки на купiвлю на дату оцiнки, використовується остання балансова вартiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за собiвартiстю. Подальша оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Ринковий, дохiдний, витратний Цiни на ринку нерухомостi, данi оцiнки професiйних оцiнювачiв
Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки
Поточнi зобов’язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов’язань здiйснюється за вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi потоки
6. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi, поданi у фiнансових звiтах
6.1. Дохiд вiд реалiзацiї

2017 2016
Дохiд вiд реалiзацiї послуг на ринку цiнних паперiв 364 406
Всього - 406
6.2. Собiвартiсть реалiзацiї

2017 2016
Собiвартiсть реалiзованих акцiй - 117
Собiвартiсть реалiзованих облiгацiй -
Всього - 117
6.3. Iншi операцiйнi доходи, iншi операцiйнi витрати

Iншi операцiйнi доходи 2017 2016
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi
Дохiд вiд операцiйної оренди активiв
Iншi операцiйнi доходи 13 11
в т. ч. дохiд вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються
за справедливою вартiстю 13 11
Всього 13 11
Iншi операцiйнi витрати
Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi
Штрафи, пенi
Iншi операцiйнi витрати 11 4
в т. ч. витрати вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються
за справедливою вартiстю 11 4
Всього 11 4
6.4. Адмiнiстративнi витрати

2017 2016
Витрати на оренду примiщення 35 30
Витрати на оплату працi 171 112
Вiдрахування на соцiальнi заходи 35 31
Амортизацiя 3 2
Iншi адмiнiстративнi витрати 114
115 80
Всього 358 253
6.5. Фiнансовi доходи та фiнансовi витрати

2017 2016
Фiнансовi доходи
Отриманi банкiвськi вiдсотки - -
Отриманi дивiденди 1 -
Всього 1 -
Фiнансовi витрати
Вiдсотки за кредитом - -
Всього - -
6.6. Iншi доходи та iншi витрати

2017 2016
Iншi доходи
Дохiд вiд реалiзацiї основних засобiв -
Всього -
Iншi витрати - -
6.7. Податок на прибуток
Товариством прийнято рiшення про незастосування коригувань фiнансового результату з метою оподаткування у 2017 роцi.
6.8. Збитки вiд непоточних активiв, утримуванi для продажу.
Станом на 31.12.2017 р. Товариство не має непоточних активiв, утримуваних для продажу.
6.9. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи.
Лiцензiї Iншi НА Всього
Балансова вартiсть на 31.12.2016р. у т.ч. 9
5 1
2 10
8
первiсна вартiсть 11 15 26
Накопичена амортизацiя 2 14 16
Надходження за 2017р. - - -
Балансова вартiсть на 31.12.2017р. у т.ч. 9 1 9
Первiсна вартiсть 11 15 26
Накопичена амортизацiя 2 15 17
На протязi 2017 року Товариство не придбавало нематерiльних активiв. Загальна сума нематерiальних активiв склала 26 тис.грн. Накопичена амортизацiя 17 тис. грн..
Оцiнка на дату придбання – по вартостi компенсацiї яка була сплачена продавцю.
Метод амортизацiї – лiнiйний метод.
На дату Балансу – оцiненi по вартостi придбання за мiнусом амортизацiї.
Залишкова вартiсть –10 _ тис. грн. Амортизацiя на лiцензiї не нараховувалась
(вiдповiдно до правовстановлюючого документа термiн дiї лiцензiй на депозитарну, брокерську та дилерську дiяльнiсть безстроковий).
Признаки втрати корисностi вiдсутнi.
Основнi засоби.
Станом 31.12.2017р основнi засоби представленi наступним чином
Машини та обладнання Iнструменти та прилади Iншi основнi засоби Всього
Балансова вартiсть на 31.12.2016р. у т.ч. - 5 5
Первiсна вартiсть 7 7
Накопичена амортизацiя 2 2
Надходження за 2017р. - 2 - 2
Балансова вартiсть на 31.12.2017р. у т.ч. 5 5
первiсна вартiсть 9 7
Накопичена амортизацiя 4 4
Станом на 31.12.2016 р. та станом на 31.12.2017 р. вiдповiдно Товариство має основнi засоби, якi повнiстю амортизованi, але придатнi до використання. На протязi 2017 року Товариство не придбавало основних засобiв на суму 2 тис. грн.
6.11. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку
Вiдображено аналiз фiнансових iнструментiв, що вiдображаються за справедливою вартiстю:
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 31 грудня 2017 року
31 грудня 2016 року
Акцiї, що перебувають в обiгу на фондових бiржах
6897 6879
Акцiї, що не перебувають в обiгу на фондових бiржах
4 16
Ссправедлива вартiсть поточних фiнансових iнвестицiй 6901 6895
6.12. Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть
31 грудня 2017 31 грудня 2016
Торговельна дебiторська заборгованiсть 127 153
Аванси виданi 54 54
Розрахунки з бюджетом
Нарахованi доходи
Iнша дебiторська заборгованiсть
Чиста вартiсть дебiторської заборгованостi 181 207
Станом на 31 грудня 2016 року резерву сумнiвних боргiв Товариство не мало.
Станом на 31 грудня 2017 року Товариство створило резерв сумнiвних боргiв на суму дебiторської заборгованостi, що не була погашена протягом року та немає впевненостi в погашеннi цiєї заборгованостi, вiдсутнiй зв’язок з дебiтором:
Контрагент Сума (грн.)
ТОВ «СIГМА-ЗАХИСТ»(код ЄДРПОУ 32324253) Договiр №3-Ю (24.07.12) 3 400,00
Сума всього 3 400,00
Аналiз дебiторської заборгованостi за строками погашення станом на 31.12.2017 року
Найменування показника Всього на кiнець 2017 р. в т.ч. за строками непогашення
до 12 мiсяцiв вiд 12 до 18 мiсяцiв вiд 18 до 36 мiсяцiв
Дебiторська заборгованiсть за послуги (за мiнусом резерву пiд сумнiвну) 127,0 127,0 - -
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
(за виданими авансами) 54,0 - 54,0 -
Всього 181,0 127,0 54,0 -
Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за договорами та iншої дебiторської заборгованостi дорiвнює її справедливої вартостi.
При визначеннi погашення дебiторської заборгованостi за договорами та iншої дебiторської заборгованостi Товариство враховує будь-якi змiни кредитоспроможностi дебiтора за перiод з дати виникнення заборгованостi та до звiтної дати.
Розкриття iнформацiї про основних дебiторiв Товариства станом на 31 грудня 2017 року.
№ Назва клiєнта Реєстрацiйний код Договiр Поточна заборгованiсть, тис. грн.
1 ПАТ «Козелецький льонозавод» 00306331 Договiр про вiдкриття та обслуговування рахунку в цп власникам № ДЕ-006 вiд 20.10.2015 р. 7,0
2 ПАТ «Кульчицький силiкатний завод» 05466878 Договiр про обслуговування рахунку в цп власникам № 001-ДМ вiд 11.10.2013 р.
6,0
3 ПАТ «Промiнь» 14311637 Договiр про обслуговування рахунку в цп власникам № ДЕ-007 вiд 30.08.2011 р.
5,0
4 Донченко Iрина Миколаївна 2124308505 Договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв №Д-280/2009
Вiд 30.11.2009 р.
98,0
Донченко Iрина Миколаївна 2124308505 Договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв №Д-100/2010
Вiд 07.04.2010 р.
54,0
Всього 170,0
Решта дебiторської заборгованi в сумi 11,0 тис. грн. складається iз поточної заборгованостi за депозитарнi послуги юридичних i фiзичних осiб, та складає несуттєвий вплив на показники Товариства (до 1 тис. грн. за кожним контрагентом).
6.13. Статутний капiтал
Iнформацiя про власний капiтал Товариства: власний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2017 року складає 7190 тис. грн.
Структура капiталу:
Зареєстрований статутний капiтал – 7108 тис. грн..
Резервний капiтал – 106 тис. грн.
Непокритий збиток – 24 тис.грн.
Капiтал Товариства пiдлягає державному регулювання та у вiдповiдностi з ст.17 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» повинен бути не менший нiж 7 млн. грн.
У 2017 роцi непокритий збиток зменшився на 7 тис. грн. У цiлому показник Власного капiталу збiльшився на 7 тис. грн. Всi зовнiшнi вимоги щодо капiталу Товариством виконанi.
6.14. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток).
У 2017 роцi Товариством було вiдображено зменшення показника непокритого збитку на початок року у сумi 1,0 тис. грн. за рахунок виправлення помилки за рахунок округлень при нарахуваннi амортизацiї за 2016 рiк. Ця сума не є суттєвою .
6.15. Короткостроковi забезпечення
Станом на 31 грудня 2017 року пiдприємство не має поточних забезпечень.
6.16. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть
31 грудня 2017 31 грудня 2016
Торговельна кредиторська заборгованiсть 2 -
Розрахунки з бюджетом 2 8
Заробiтна плата та соцiальнi внески 11 11
Одержанi аванси 1 2
Iнша кредиторська заборгованiсть
Всього кредиторська заборгованiсть 16 21
7. Розкриття iншої iнформацiї
7.1 Умовнi зобов'язання.
7.1.1. Судовi позови
Проти Товариства немає судових позовiв.
7.1.2. Оподаткування
Внаслiдок наявностi в українському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiвництва Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв.
7.1.3. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства.
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку керiвництва Товариства, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.
7.2 Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони
До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать:
пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством;
асоцiйованi компанiї;
спiльнi пiдприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
члени провiдного управлiнського персоналу Товариства;
близькi родичi особи, зазначеної вище;
компанiї, що контролюють Товариства, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у Товариствi;
програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Товариства або будь-якого iншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства.
Пов’язанi сторони включають акцiонерiв, управлiнський персонал та близьких членiв їх сiм’ї , асоцiйованi компанiї та компанiї пiд спiльним контролем власникiв:
№ з/п Прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичноїособи Iнформацiя про особу Опис взаємозв'язку особи з Товариством
1 Бондарчук Юрiй Вiкторович Країна реєстрацiї: Україна. Акцiонер Товариства, Депонент депозитарної установи.
2 Донченко Iрина Миколаївна Країна реєстрацiї: Україна. Акцiонер Товариства, керiвник Товариства, Депонент депозитарної установи, Сторона за Договором купiвлi-продажу цiнних паперiв
На протязi 2017 р Товариство надавало у звичайних умовах ведення бiзнесу послуги депозитарної установи пов`язаним сторонам:, а саме:
Бондарчуку Юрiю Вiкторовичу, як Депоненту депозитарної установи на пiдставi Договору про обслуговування рахунку у цiнних паперах №707-ДУ вiд «29» серпня 2014 року року, який дiє до дати розiрвання за iнiцiативою Сторiн Договору.
Донченко Iринi Миколаївнi, як Депоненту депозитарної установи на пiдставi Договору про обслуговування рахунку у цiнних паперах №685-ДУ вiд «11» жовтня 2013 року, який дiє до дати розiрвання за iнiцiативою Сторiн Договору.
Реалiзацiї Товариством цiнних паперiв пов’язаним сторонам за 2017 рiк не було.
Станом на 31.12.2017 р. дебiторська заброгованiсть з пов`язаними сторонами складає 152 тис. грн.
Станом на 31.12.2017 р. кредитiв та позик вiд пов’язаних осiб немає .
7.3. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками
Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов’язана з ризиками i вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу суб’єктивних чинникiв та об’єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом’якшення.
7.3.1. Кредитний ризик
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе виконати зобов’язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi рахунки в банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть.
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов’язання. Товариство використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками:
лiмiти щодо боргових зобов’язань за класами фiнансових iнструментiв;
лiмiти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою);
лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною рейтинговою шкалою;
лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитiв протягом останнiх п’яти рокiв.
7.3.2. Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв’язку з iнвестицiями в акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти.
Iнший цiновий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї на ринку.
Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед методiв пом’якшення цiнового ризику Товариство використовує диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на вкладення в акцiї та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком.
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв.
Для мiнiмiзацiї та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активiв, номiнованих в iноземнiй валютi, у загальному обсягу активiв. Оцiнка валютних ризикiв здiйснюється на основi аналiзу чутливостi.
Вiдсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв.
7.3.3. Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi – ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов’язань, пов’язаних iз фiнансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або iншого фiнансового активу.
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, зобов’язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
7.4. Управлiння капiталом
Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей:
зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам;
забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на послуги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику.
Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик.
7.5. Подiї пiсля дати Балансу
Керiвництво Товариства вважає, що не iснувало подiй пiсля звiтного перiоду, якi необхiдно розкривати в данiй примiтцi.
Керiвник ____________ Донченко I.М.
Головний бухгалтер ____________ Стеба С.Л.

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток