Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Донченко Iрина Миколаївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 07.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "РОМЕКС-IНВЕСТ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
23725243
4. Місцезнаходження
м. Київ , Оболонський, 04074, м. Київ, Автозаводська, 2
5. Міжміський код, телефон та факс
044 231 58-86 044 361 84 58
6. Електронна поштова адреса
iryna@romex.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 81   28.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.romex.kiev.ua в мережі Інтернет 28.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Рiчна iнформацiя ПрАТ "IК "Ромекс-Iнвест" мiстить наступну iнформацiю:
1. Титульний аркуш
2. Змiст
3. Основнi вiдомостi про емiтента, крiм: вiдомостей щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб, Iнформацiї щодо посади корпоративного секретаря, Iнформацii про рейтингове агентство, так як емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб, посади корпоративного секретаря емiтент не має, послугами рейтингового агентства емiтент не користувався.
4. Iнформацiя про посадових осiб емiтента;
5. Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента
6. Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв
7. Вiдомостi про цiннi папери емiтента, крiм: iнформацiї про облiгацiї емiтента, iнформацiї про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, iнформацiя про похiднi цiннi папери, iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду, iнформацiї про випуски iпотечних облiгацiй, так як емiтент iнших цiнних цiнних паперiв, крiм простих акцiй без документарної форми iснування не випускав, викупу власних акцiй не здiйснював.
8. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента, крiм Iнформацiї про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, Iнформацiї про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, так як емiтент не займається виробництвом продукцiї якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води, Iнформацiї про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiї про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв та Iнформацiї про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, так як вiдповiдних рiшень емiтентом не приймалось.
9. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду – вiдсутнi, так як такої iнформацiї протягом звiтного перiоду не виникало.
10. Iнформацiя про стан корпоративного управлiння, звiт про корпоративне управлiння.
11. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт).
12. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
13. .Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй так як емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
Фiзичнi особи не надали згоди на оприлюднення паспортних даних, власник iстотної участi не надав згоду на оприлюденння ПIБ, юридичнi особи серед акцiонерiв емiтента вiдсутнi.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "РОМЕКС-IНВЕСТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 299738
3. Дата проведення державної реєстрації
23.10.1995
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
7108000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
5
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
66.12 Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах
64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н.в.i.у.
66.19 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення.
10. Органи управління підприємства
Iнформацiю про органи управлiння не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку
300711
3) поточний рахунок
26500052701335
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"
5) МФО банку
300711
6) поточний рахунок
26500052701335

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, дилерська дiяльнiсть АЕ № 294479 21.10.2014 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Необмежена
Опис Емiтент в майбутньому планує здiйснювати професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами- дилерську дiяльнiсть.
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, брокерська дiяльнiсть АЕ № 294478 21.10.2014 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Необмежена
Опис Емiтент планує в майбутньому здiйснювати професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами - брокерську дiяльнiсть.
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи АЕ № 286550 08.10.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Необмежена
Опис Емiтент надалi планує здiйснювати депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи.
 
Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй 148 24.03.2015 Нацiональний банк України Необмежена
Опис Емiтент планує продовжувати дiяльнiсть, що потребує Генеральної Лiцензiї НБУ на здiйснення валютних операцiй.
 

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Донченко Iрина Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1958
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник генерального директора ТОВ "Реєстрацiйна компанiя "Держава"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.06.1999 12.08.2019
9) Опис
Повноваження та обов"язки генерального директора: До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв. Загальнi збори акцiонерiв Товариства можуть винести рiшення про передачу частини належних їм повноважень, якi не є їх виключною компетенцiєю, до компетенцiї Генерального директора. Генеральний директор Товариства пiдзвiтний Загальним зборам, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi акцiонерного товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i законом. Генеральний Директор має право в тому числi: 1. дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами; 2. вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди); 3. розпоряджатись майном Товариства i забезпечувати його належне використання; 4. видавати доручення (довiреностi) на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства. 5. приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймати будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; 6. видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенцiї, давати вказiвки, що є обов'язковими до виконання всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства, встановлювати внутрiшнiй режим роботи в Товариствi; 7. у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб; 8. вiдкривати рахунки в банках, у Зберiгачiв цiнних паперiв; 9. готувати порядок денний загальних зборiв, приймати рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв. 9. приймати рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв, в тому числi на вимогу акцiонерiв; 10. обирати аудитора Товариства та визначати умови договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 11. визначати дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 12. надсилати в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiї акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 13. здiйснювати iншi дiї, якi випливають iз статутних цiлей Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Донченко I.М. не має.
В iнших пiдприємствах посад не займає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стеба Свiтлана Леонiдiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1952
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер ТОВ "Українська депозитарна компанiя".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.07.2013 до переобрання
9) Опис
Посадовi обов"язки: Ведення реєстрiв бухгалтерського облiку емiтента, реєстрацiя, узагальнення iнформацiї щодо облiку на пiдприємствi за допомогою програми 1 С - пiдприємство. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Станом на кiнець звiтного року за сумiсництвом займає посаду Головного бухгалтера ТОВ "Iнвiнтум",мiсцезнаходження якого: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, к. 79.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
внутрiшнiй аудитор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сидорчук Таїса Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ «РОМЕКС-IНВЕСТ» /ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО/: головний бухгалтер, з 05.07.2000 року до 03.08.2006 року, звiльнена за власним бажанням.ТОВ «IФК «Профiнвест»: головний бухгалтер, з 03.08.2006 року до 31.08.2007 року, звiльнена за власним бажанням.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2015 До переобрання
9) Опис
Змiн у складi посадової особи не вiдбувалось. Повноваження та обов"язки посадової особи: нагляд за поточною дiяльнiстю Товариства; контроль за дотриманням законiв, нормативно-правових актiв органiв, якi здiйснюють державне регулювання фондового ринку, та рiшень органiв управлiння Товариства; перевiрку результатiв поточної фiнансової дiяльностi Товариства; аналiз iнформацiї про дiяльнiсть Товариства, професiйну дiяльнiсть його працiвникiв, випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства; виконання iнших передбачених законами функцiй, пов'язаних з наглядом та контролем за дiяльнiстю Товариства. Винагороди в грошовiй та/або натуральнiй формi вiд Емiтента не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено (обрано) особу: не визначений.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директор Донченко Iрина Миколаївна 804804 5.661254 804804 0 0 0
Внутрiшнiй аудитор Сидорчук Таїса Володимирiвна 0 0 0 0 0 0
Усього 804804 5.661254 804804 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Фiзична особа 12000000 84.41193 12000000 0 0 0
Усього 12000000 84.41193 12000000 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 29.04.2016
Кворум зборів** 100
Опис Дата i час проведення загальних зборiв акцiонерiв: 29 квiтня 2016 р., 18 год. 30 хв.
Перелiк питань, що розглядались на зборах:
1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства.
2. Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборiв Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту ) загальних зборiв Товариства; затвердження порядку голосування на загальних зборах.
4. Звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
5. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2015 рiк.
6. Розподiл прибутку Товариства за пiдсумками роботи у 2015 роцi.
7. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк.
8. Звiт внутрiшнього аудитора Товариства щодо перевiрки структурних пiдроздiлiв ПрАТ «IК «Ромекс-Iнвест» за результатами дiяльностi в 2015 роцi.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не поступало.
Всi питання розглянутi.
З першого питання вирiшили: обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї - Кукуруза Iгор Володимирович, Член лiчильної комiсiї – Волков Максим Олександрович. Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам власникам голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З другого питання вирiшили: обрати Донченко Iрину Миколаївну – Головуючим загальних зборiв, Лєшкову Наталiю Леонiдiвну - Секретарем загальних зборiв. Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам власникам голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З третього питання вирiшили: затвердити наступний регламент зборiв: доповiдi – до 15 хв.; виступ по питаннях до порядку денного – до 5 хв.; пропозицiї i довiдки – до 3 хв.; питання до доповiдачiв задавати в уснiй формi; доповiдачам давати вiдповiдi на питання пiсля завершення обговорення доповiдi; заявки на участь в обговореннi доповiдi подавати в секретарiат Зборiв в письмовiй формi; голосування з питань порядку денного здiйснюється бюлетенями, за принципом одна акцiя – один голос. Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам власникам голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З четвертого питання вирiшили: затвердити Звiт генерального директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльностi Товариства у 2015 роцi. Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам власникам голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З п’ятого питання вирiшили: затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2015 рiк.затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2015 рiк. Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам власникам голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З шостого питання вирiшили: Прибуток, одержаний Товариством, за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2015 роцi в розмiрi 7 тис. грн. направити на погашення збиткiв минулого перiоду. Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам власникам голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З сьомого питання вирiшили: Продовжувати здiйснювати професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, а саме: дилерську дiяльнiсть, брокерську дiяльнiсть, депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи з метою забезпечення доходностi роботи Товариства, як на органiзацiйно-оформленому ринку, так i на органiзацiйно неоформленому ринку. Постiйно проводити фiнансовий монiторiнг операцiй вiдповiдно чинного законодавства України. Пiдвищувати професiйний рiвень всiх працiвникiв. Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам власникам голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах
З восьмого питання вирiшили: Затвердити Висновок внутрiшнього аудитора за наслiдками проведення внутрiшнього аудиту (контролю) професiйного учасника фондового ринку ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "РОМЕКС-IНВЕСТ" щодо результатiв перевiрки структурних пiдроздiлiв ПрАТ «IК «Ромекс-Iнвест» за результатами дiяльностi в 2015 роцi. Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам власникам голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах."

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.02.2012 23/1/2012 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000165757 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.5 14216000 7108000 100
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках, додаткової емiсiї протягом звiтного року не здiйснювалось, фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не вiдбувалось.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 6 4 0 0 6 4
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 6 4 0 0 6 4
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 6 4 0 0 6 4
Опис Основнi засоби. Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням нарахованої амортизацiї. Для нарахування амортизацiї використовується прямолiнiйний метод. Строки корисного використання для всiх об'єктiв основних засобiв складають в середньому 5 рокiв. ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” не придбавало протягом звiтного року основних засобiв. Емiтент не має основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження, а також таких, якi переданi в заставу. За звiтний рiк угоди на придбання в майбутньому основних засобiв не укладалися.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 7182 7156
Статутний капітал (тис. грн.) 7108 7108
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 7108 7108
Опис Вартiсть чистих активiв розрахована на пiдставi "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" № 485, затверджених Рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р.
Висновок Вартiсть чистих активiв Емiтента бiльша за розмiр статутного капiталу емiтента, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 8.0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 24.00 X X
Усього зобов'язань X 32.00 X X
Опис: Зобов’язання. Облiк зобов’язань ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСФЗ № 9. Поточнi зобов’язання станом на 31.12.2016 р. складають 32 тис.грн., з них: за розрахунками з бюджетом – 8 тис.грн., за авансами, одержаними - 2,0 тис. грн., зi страхування - 2,0 тис. грн, поточне забезпечення (резерв вiдпусток) - 11 тис. грн, з оплати працi - 9,0 тис. грн. ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” не є стороною в судових процесах, а також iнших подiй, якi призведуть в майбутньому до виникнення непередбачуваних зобов'язань протягом 2015 року, зафiксовано не було.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ПП "Аудиторська компанiя "РЕЙТИНГ-ВУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30687076
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 45000 Волинська обл. м. Ковель, вул. Незалежностi, 101
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4129 28.03.2013
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 352 П 000352 12.02.2016 28.02.2018
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016
Думка аудитора*** умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 1 0
2 2015 1 1
3 2014 2 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): н/д Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): н/д Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Протягом звiтного року позачергових загальних зборiв не скликалось та не вiдбувалось. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 0
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Н/д

Н/д

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) В Товариствi Наглядова рада не створена, комiтети наглядової ради не створювались.
Інші (запишіть) Немає даних.

Немає даних

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Наглядова рада не створювалась i винагрода не визначалась.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Данi вiдсутнi. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Наглядова рада не створювалась.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iншi документи щодо акцiонерного товариства вiдсутнi.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Ні Ні Так Ні Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Данi вiдсутнi.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Iншi причини вiдсутнi.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Данi вiдсутнi.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Ревiзiйна комiсiя в Товариствi не створювалась, перевiрка не проводилась

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Вiдповiдного рiшення Товариством не приймалось.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння в акцiонерному товариствi вiдсутнiй.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiя щодо прийняття акцiонерним товариство кодексу (принипiв, правил) корпоративного управлiння не оприлюднено, так як вiдповiдного рiшення не приймалось.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Данi вiдсутнi.

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку вiд професiйної дiяльностi на фондовому ринку України та забезпечення зростаючого добробуту кожного акцiонера i членiв трудового колективу в умовах ринкової економiки. Товариство створено з метою: одержання прибутку вiд професiйної дiяльностi на фондовому ринку України; одержання прибутку та забезпечення зростаючого добробуту кожного акцiонера i членiв трудового колективу в умовах ринкової економiки; ефективного використання матерiальних, фiнансових та iнших ресурсiв. Предметом дiяльностi Товариства є професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку, а саме: дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: дилерська дiяльнiсть; брокерська дiяльнiсть; надання консультацiйних послуг щодо емiсiї, обiгу та облiку цiнних паперiв, щодо прав та обов'язкiв емiтента, iнвестора та/або особи, яка видала неемiсiйний цiнний папiр, щодо обiгу та облiку iнших фiнансових iнструментiв, а також щодо здiйснення фiнансових iнвестицiй у зазначенi цiннi папери та iншi фiнансовi iнструменти; депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи; зберiгання та обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах та операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв (депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи).
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Власник iстотної участi - Бондарчук Юрiй Вiкторович, вiдповiдає встановленим законодавством вимогам, змiни протягом звiтного року не вiдбувалось.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Факти порушень, в тому числi. що призвели до заподiяння шкоди вiдсутнi.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.
Такi заходи вiдсутнi.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.
Управлiння ризиками є сукупнiстю обраних Товариством управлiнських заходiв, спрямованих на досягнення поставленої мети управлiння ризиком i допомагає сконцентрувати зусилля i ресурси на найоптимальнiших варiантах рiшення при здiйсненнi Товариством дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами та iншими фiнансовими iнструментами. Метою управлiння ризиком є сприяння пiдвищенню вартостi власного капiталу Товариства, одночасно забезпечуючи досягнення цiлей зацiкавлених сторiн, а саме: - клiєнтiв та контрагентiв Товариства; - керiвних органiв управляння Товариством; - працiвникiв Товариства; - iнших сторiн (суб’єктiв). Управлiння ризиками професiйної дiяльностi Товариства являє собою процес передбачення i нейтралiзацiї негативних фiнансових наслiдкiв, пов’язаних з їх iдентифiкацiєю, оцiнкою, профiлактикою i страхуванням. Система управлiння ризиками являє собою частину загальної стратегiї Товариства, яка полягає в розробцi заходiв по нейтралiзацiї можливих фiнансових наслiдкiв ризикiв, пов’язаних iз здiйсненням рiзноманiтних аспектiв професiйної дiяльностi Товариства.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Вiдповiдно до Положення про службу внутрiшнього аудиту (контролю) Компанiї, на виконання Рiчного плану перевiрок дiяльностi Компанiї посадовою особою служби внутрiшнього аудиту (контролю) було проведено перевiрку дiяльностi пiдроздiлiв Компанiї (вiддiл депозитарної дiяльностi та вiддiл торгiвлi цiнними паперами) за перiод з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року. Внутрiшнiм аудитором в результатi перевiрки було складено висновок, в якому вiдображено про вiдповiднiсть дiй та операцiй, що здiйснюються працiвниками компанiї, вимогам чинного законодавства, у тому числi, нормативно-правовим актам НКЦПФР, рiшенням Емiтента, якi визначають полiтику та стратегiю дiяльностi Емiтента, процедуру прийняття та реалiзацiї рiшень, органiзацiю облiку та звiтностi. Пiд час перевiрки розрахунково-касових документiв, документiв щодо здiйснення правочинiв Товариства, фiнансової i статистичної звiтностi, документiв, пов"язаних iз здiйсненням фiнансового монiторингу, недолiкив не виявлено. Фактiв зловживання службовим становищем керiвника Товариства, випадкiв розкрадань, допущених працiвниками Емiтента не виявлено. Данi, зазначенi в примiтках до фiнансової та консолiдованої звiтностi: Примiтки до фiнансової звiтностi ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” за 2016 рiк. Примiтки до фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ «РОМЕКС-IНВЕСТ» за 2016 рiк. (в тис.грн.) ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ «РОМЕКС-IНВЕСТ» (ПрАТ «IК «Ромекс-Iнвест»), далi - «Товариство» є юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України, зареєстроване Печерською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 23.10.1995 року, номер запису в ЄДРПОУ 1 070 105 0003 001257. Товариство є фiнансовою установою та професiйним учасником фондового ринку i здiйснює надання посередницьких послуг за договорами по цiнних паперах. Товариство безпосередньо здiйснює такi основнi види фiнансово-господарської дiяльностi: дилерська дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами; брокерська дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами; депозитарна дiяльнiсть. Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку здiйснюється виключно на пiдставi лiцензiї, що видається Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку: Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: Брокерська дiяльнiсть, лiцензiя серiї АЕ № 294478, строк дiї з 22.10.2014 р. необмежений, дата прийняття рiшення 14.10.2014 Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: Дилерська дiяльностi, лiцензiя серiї АЕ № 294479, строк дiї з 22.10.2014 р. необмежений, дата прийняття рiшення 14.10.2014, Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть: Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи, лiцензiя серiї АЕ № 286550 вiд 08.10.2013р., строк дiї з 12.10.2013р. необмежений, дата видачi 08.10.2013 Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Юридична адреса Товариства - Україна, 04074 м. Київ вул. Автозаводська, 2; офiцiйна сторiнка в Iнтернетi, на якiй доступна iнформацiя про пiдприємство www.romex.kiev.ua; адреса електронної пошти: iryna@romex.kiev.ua. Середня кiлькiсть працiвникiв – 5. Функцiональною валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2016рiк складена у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) вiдповiдно до положень МСФЗ 1 «Подання фiнансової звiтностi» та є фiнансовою звiтнiстю загального призначення. Мiжнароднi стандарти якi використанi для складання фiнансової звiтностi. МСФЗ 1 Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi МСФЗ 2 Платiж на основi акцiй МСФЗ 3 Об’єднання бiзнесу МСФЗ 5 Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть МСФЗ 7 Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї МСФЗ 8 Операцiйнi сегменти МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти МСФЗ 10 Консолiдована фiнансова звiтнiсть МСФЗ 12 Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання МСФЗ 13 Оцiнка справедливої вартостi МСБО 1 Подання фiнансової звiтностi МСБО 2Запаси МСБО 7 Звiт про рух грошових коштiв МСБО 8 Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки МСБО 10 Подiї пiсля звiтного перiоду МСБО 12 Податки на прибуток МСБО 16 Основнi засоби МСБО 17 Оренда МСБО 18 Дохiд МСБО 19 Виплати працiвникам МСБО 23 Витрати на позики МСБО 24 Розкриття iнформацiї про зв’язанi сторони МСБО 27 Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть МСБО 28 Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства МСБО 32 Фiнансовi iнструменти: подання МСБО 36 Зменшення корисностi активiв МСБО 37 Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи МСБО 38 Нематерiальнi активи МСБО 39 Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка Повний комплект фiнансової звiтностi включає: • звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2016 року • звiт про сукупний дохiд за 2016рiк • звiт про змiни у власному капiталi за 2016рiк • звiт про рух грошових коштiв за 2016рiк • примiтки до фiнансової звiтностi за 2016рiк Для правдивого вiдображення фiнансового становища i результатiв дiяльностi Товариства при складаннi фiнансових звiтiв дотримано: основи безперервностi дiяльностi; основи нарахування; окремого подання активiв i зобов’язань, доходiв i витрат; окремого подання та об’єднання статей, виходячи з їхньої суттєвостi; послiдовностi подання iнформацiї; зiставностi iнформацiї. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi безперервної дiяльностi що означає, що керiвництво не має намiру лiквiдувати Товариство або припинити операцiї або не iснує реальної альтернативи, крiм як зробити це. Тому при пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво здiйснює оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть. Визнанню належать всi активи i зобов’язання, якi вiдповiдають критерiям згiдно з МСФЗ. Всi визнанi активи та зобов’язання оцiнюються вiдповiдно до МСФЗ по собiвартостi або по справедливiй вартостi. Для складання фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ керiвництво проводило оцiнку активiв, зобов’язань, доходiв та видаткiв на основi принципу обачностi. Розкриття iнформацiї про облiковi полiтики. Основа оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi: ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi, тобто активи вiдображаються за сумою сплачених грошових коштiв або за справедливою вартiстю компенсацiї, виданої на момент придбання а Зобов`язання – за сумою надходжень, отриманих в обмiн на зобов`язання. СУТТЄВI ОБЛIКОВI ПОЛIТИКИ. Нематерiальнi активи. Облiк нематерiальних активiв здiйснювати у вiдповiдностi з Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку 38 «Нематерiальнi активи». Первiсне визнання: нематерiальний актив слiд первiсно оцiнювати за собiвартiстю. Оцiнка пiсля визнання: оцiнка пiсля визнання проводиться на основi моделi собiвартостi тобто пiсля первiсного визнання нематерiальний актив слiд вiдображати за його собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Строк корисного використання нематерiальних активiв встановлений:вiдповiдно строку призначення,iншi нематерiальнi активи (право на ведення дiяльностi, в т.ч. Лiцензiї) вiдповiдно до правовстановлюючого документа безстроковий. Для податкового облiку встановити, якщо вiдповiдно до правовстановлюючого документа строк дiї права користування нематерiального активу не встановлено, такий строк становить 10 рокiв безперервної експлуатацiї. Амортизацiя нематерiальних активiв: амортизацiю слiд починати, коли цей актив стає придатним до використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом. Нематерiальнi активи з визначеним строком корисної експлуатацiї амортизувати за прямолiнiйним методом. Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї не пiдлягають амортизацiї. Лiквiдацiйну вартiсть нематерiального активу з визначеним строком корисної експлуатацiї слiд приймати за нуль Строк корисної експлуатацiї нематерiального активу, який не амортизується, слiд переоцiнювати на кiнець року, щоб визначати, чи продовжують i надалi подiї та обставини пiдтверджувати оцiнку невизначеного строку корисної експлуатацiї цього активу. Основнi засоби. Облiк основних засобiв здiйснювати у вiдповiдностi з Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку 16 «Основнi засоби». Первiсне визнання: об’єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу, слiд оцiнювати за його собiвартiстю. Оцiнка пiсля визнання: оцiнка пiсля визнання проводиться на основi моделi собiвартостi тобто пiсля первiсного визнання об’єкт основних засобiв слiд облiковувати за його собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Встановленi наступнi строки використання основних засобiв: Об’єкти основних засобiв Строк використання земельнi дiлянки - капiтальнi витрати на полiпшення земель, не пов'язанi з будiвництвом 15 будiвлi, споруди 20 машини та обладнання 5 електронно-обчислювальнiмашини, iншiмашинидляавтоматичногообробленняiнформацiї, пов'язанiзнимизасобизчитуванняабодрукуiнформацiї, пов'язанiзнимикомп'ютернiпрограми (крiмпрограм, витратинапридбанняякихвизнаютьсяроялтi, та/абопрограм, якiвизнаютьсянематерiальнимактивом), iншiiнформацiйнiсистеми, комутатори, маршрутизатори, модулi, модеми, джерелабезперебiйногоживленнятазасобиїхпiдключеннядотелекомунiкацiйнихмереж, телефони (втомучислiстiльниковi), мiкрофониiрацiї 2 транспортнi засоби 5 iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 4 Амортизацiя об'єктiв основних засобiв: амортизацiю слiд починати, коли цей актив стає придатним до використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом. Метод амортизацiї основних засобiв встановити - прямолiнiйний метод. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв. На кожну звiтну дату оцiнювати, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Зменшувати балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, тодi i тiльки тодi, коли сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Пiдприємство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичної основi протягом строку корисного використання. Запаси. Первiсне визнання. Визнання запасiв здiйснювати за собiвартiстю. Собiвартiсть включає всi витрати на придбання, переробку та iншi витрати, що понесенi при доставцi запасiв до їх теперiшнього мiсця розташування та приведення їх у iснуючий стан. Подальша оцiнка. На дату звiтностi запаси вiдображати за найменшою з двох вартостей: за собiвартiстю або за чистою вартiстю реалiзацiї. Чистою вартiстю реалiзацiї є розрахункова вартiсть продажу в ходi нормального ведення господарської дiяльностi мiнус попередньо оцiнюються витрати на завершення i попередньо оцiнюються витрати на збут. Оцiнка запасiв у разi їх вибуття проводиться методам FIFO –списуються запаси якi надiйшли першими. Облiк знецiнення запасiв. Собiвартiсть запасiв може виявитися невiдшкодовуваною, якщо цiна на цi запаси зменшилася у зв'язку з їх пошкодженням, частковим або повним старiнням, або внаслiдок змiни ринкових цiн. Фiнансовi iнструменти. Основнi припущення, оцiнки та судження. При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають вплив на елементи фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються обґрунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi активiв та зобов’язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче. Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства. Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В iнших випадках оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi». Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв. Протягом звiтного 2016 року переоцiнка iнвестицiйної нерухомостi iз залученням незалежних оцiнювачiв не здiйснювалась. Керiвництво Товариства вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом невизначеностi оцiнок, тому що: вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй; та вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним. Якби керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв у разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збиток. Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть. Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв Керiвництво Товариства застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням ґрунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов’язанi з призупиненням обiгу цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором i може суттєво вплинути на оцiнку фiнансових iнструментiв. Дебiторська заборгованiсть. Визнання та оцiнка. Дебiторську заборгованiсть визнавати фiнансовим активом (за виключенням дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первiсно оцiнювати за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiї. Зменшення корисностi. Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначати як рiзницю мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створювати на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi групової оцiнки. Фактори, якi потрiбно розглянути при визначеннi того, чи є об’єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi групи. Суму збиткiв визнавати у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнуються за рахунок коригування резервiв. Суму сторнування визнавати у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi списувати її за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти. Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та на рахунках в банках. Податки на прибуток. Витрати з податку на прибуток це сума витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтнiй перiод. Поточнi витрати за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу а саме 18 %. Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку активiв та зобов’язань, та являє собою податковi активи або зобов’язання, що виникають в результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов’язання в балансi та їх податковою базою. Вiдстроченi податковi зобов’язання визнавати щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнавати з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансову вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядати на кожну дату й зменшувати в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково. Поточнi та вiдстроченi податки визнавати як витрати або дохiд i включати в прибуток або збиток за звiтнiй перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об’єднання бiзнесу. Згортання фiнансових активiв та зобов’язань. Фiнансовi активи та зобов’язання згортаються, якщо Пiдприємство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов’язання одночасно. Виплати працiвникам. Витрати на виплати персоналу вiдображаються у звiтностi вiдповiдно до принципу вiдповiдностi, тобто вiдповiдають тому перiоду до якого вони вiдносяться. До виплат працiвникам Товариства вiдносяться : поточнi виплати працiвникам за вiдпрацьований час; поточнi виплати працiвникам за невiдпрацьований час; виплати при звiльненнi працiвникiв; iншi виплати працiвника . Поточнi виплати працiвника за вiдпрацьований час включають : заробiтну плату по окладу та тарифу , iншi нарахування по оплатi працi, премiї та iншi заохочуванi виплати. Нарахована сума виплат працiвника за роботу, виконану в поточному перiодi, визнається поточним зобов’язанням. Поточнi виплати працiвника за невiдпрацьований час включають щорiчнi вiдпустки та виплати за iнший оплачуваний невiдпрацьований час. Виплати за невiдпрацьований час, якi належать до накопичення, визнаються зобов’ язання через створення забезпечення у звiтному перiодi. Пенсiйнi зобов’язання. У вiдповiдностi до українського законодавства утримувати внески iз заробiтної плати працiвникiв до державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховувати як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображати у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги якi надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня. Доходи та витрати Доходи та витрати визнавати за методом нарахування. Дохiд вiд реалiзацiї цiнних паперiв вiдображати в момент списання цiнних паперiв у вiдповiдностi iз випискою з рахунку цiнних паперiв незалежно вiд дати надходження коштiв. Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнавати у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи. Собiвартiсть цiнних паперiв на витрати списувати з використанням методу FIFO. Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати. Умовнi зобов’язання та активи. Пiдприємство не визнає умовнi зобов’язання. Iнформацiя про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, незначна. Умовнi активи не визнавати. Стислу iнформацiю про умовний актив розкривати, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним. IСТОТНI СУДЖЕННЯ I ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI У ОЦIНКАХ. Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики. У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Основнi джерела невизначеностi оцiнок - Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року. Строки корисного використання основних засобiв. Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть експлуатуватися данi активи, а також вимоги податкового законадавства. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї. Вiдстроченi податковi активи. Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв в тiй мiрi, в якiй ймовiрно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалiзувати данi збитки. Вiд керiвництва вимагається прийняття iстотного професiйного судження при визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв, якi можна визнати, на основi очiкуваного термiну i рiвня оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiї майбутнього податкового планування. ПОЯСНЮВАЛЬНI ПРИМIТКИ. Iнформацiя про власний капiтал Товариства: власний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2016 року складає 7182 тис.грн. Структура капiталу: Зареєстрований статутний капiтал – 7108 тис. грн.. Резервний капiтал – 106 тис.грн. Непокритий збиток – 32тис.грн. Капiтал Товариства пiдлягає державному регулювання та у вiдповiдностi з ст.17 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» повинен бути не менший нiж 7 млн. грн. У 2016 роцi непокритий збиток зменшився на 26 тис.грн.У цiлому показник Власного капiталу збiльшився на 26 тис.грн. Всi зовнiшнi вимоги щодо капiталу Товариством виконанi. Розкриття iнформацiї про активи Товариства станом на 31 грудня 2016 року. Нематерiальнi активи. Лiцензiї Iншi НА Всього Балансова вартiсть на 31.12.2015р. у т.ч. 9 1 10 первiсна вартiсть 11 15 16 Накопичена амортизацiя 2 14 10 Надходження за 2016р. Балансова вартiсть на 31.12.2016р. у т.ч. 9 1 10 Первiсна вартiсть 11 15 26 Накопичена амортизацiя 2 14 16 На протязi 2016 року Товариство не придбавало нематерiльних активiв. Загальна сума нематерiальних активiв склала26 тис.грн. Накопичена амортизацiя 16 тис. грн.. Оцiнка на дату придбання – по вартостi компенсацiї яка була сплачена продавцю. Метод амортизацiї – лiнiйний метод. На дату Балансу – оцiненi по вартостi придбання за мiнусом амортизацiї. Залишкова вартiсть –10_ тис.грн. Амортизацiя на лiцензiї не нараховувалась (вiдповiдно до правовстановлюючого документа термiн дiї лiцензiй на депозитарну, брокерську та дилерську дiяльнiсть безстроковий). Признаки втрати корисностi вiдсутнi. Основнi засоби. Станом 31.12.2016р основнi засоби представленi наступним чином Машини та обладнання Iнструменти та прилади Iншi основнi засоби Всього Балансова вартiсть на 31.12.2015р. у т.ч.- 6 6 Первiсна вартiсть 7 7 Накопичена амортизацiя 1 1 Надходження за 2016р. - - - - Балансова вартiсть на 31.12.2016р. у т.ч. 4 4 первiсна вартiсть 7 7 Накопичена амортизацiя 3 3 Станом на 31.12.2015 р. та станом на 31.12.2016 р. вiдповiдно Товариство має основнi засоби, якi повнiстю амортизованi, але придатнi до використання. На протязi 2016 року Товариство не придбавало основних засобiв. Запаси. На дату Балансу запаси на пiдприємствi вiдсутнi. Дебiторська заборгованiсть. Заборгованiсть Залишок на початок перiоду 01.01.2016тис.грн. Залишок на кiнець перiоду на 31.12.2016 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть 2763 153 за товари, роботи, послуги Дебiторська заборгованiсть 54 54 за виданими авансами iнша поточна дебiторська заборгованiсть - - Фiнансовi активи. Модель бiзнесу Товариства передбачає придбання та продаж фiнансових активiв, якi представленi цiнними паперами iнших емiтентiв, а також iншими нiж цiннi папери дольовими iнструментами, з метою отримання прибутку вiд рiзницi цiни придбання та продажу, яка виникає в зв`язку з коливанням курсу цiнних паперiв а також iнших чинникiв. А тому на пiдставi моделi бiзнесу Товариства, у вiдповiдностi iз п.4.1.1. МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти», фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю. Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої вартостi Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю 1 рiвень 2016 р. 2015 р. (тi, що мають котирування, та спостережуванi) Iнвестицiї доступнi для продажу, в т.ч. 16 17 акцiї 16 17 облiгацiї - - 2 рiвень 2016 2015 (тi, що не мають котирувань, але спостережуванi) Iнвестицiї доступнi для продажу, в т.ч. - - акцiї - - облiгацiї - - 3 рiвень 2016 2015 (тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними) Iнвестицiї доступнi для продажу, в т.ч. 6879 4320 акцiї 6879 4320 облiгацiї - - Усього 2016 2015 Iнвестицiї доступнi для продажу, в т.ч. 6895 4337 акцiї 6895 4337 облiгацiї - - Категорiї фiнансових активiв та зобов`язань. Фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням результатiв переоцiнки у складi прибутку(витрат) пiдприємства. Данi фiнансовi активи призначенi для торгiвлi та обов`язково оцiнюються за справедливою вартiстю згiдно МСФЗ №9. Вiдображенi в статтi Звiту про фiнансовий стан «Поточнi фiнансовi iнвестицiї». Фiнансовi зобов'язання Товариства включають торгiвельну та iншу кредиторську заборгованiсть. Для визначення справедливої вартостi використовуються припущення, що справедлива вартiсть кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, а також iнших короткострокових зобов'язань в основному приблизно рiвна їх балансовiй вартостi тому, що цi iнструменти будуть погашенi в найближчому майбутньому. Грошовi кошти. Фiнансовий актив Залишок на початок перiоду01.01.2016, тис.грн. Залишок на кiнець перiоду на 31.12.2016, тис.грн. Грошовi кошти на рахунку у банку 23 2 У касi пiдприємства - 1 Зобов`язання Товариства. Всi зобов`язання Товариства є поточними, а тому оцiнюються по сумi компенсацiї яку необхiдно буде сплатити для погашення зобов`язань. Поточнi зобов`язання та забезпечення Залишок на початок перiоду 01.01.2016 року.тис. грн. Залишок на кiнець перiоду на 31.12.2016 року, тис.грн. За товари, роботи, послуги 27 - За розрахунками з бюджетом 2 8 Розрахунки зi страхування - 2 Розрахунки з оплати працi - 9 Розрахунки за авансами отриманими - 2 Поточнi забезпечення(резерв вiдпусток) 8 11 Розкриття iнформацiї про сукупний дохiд. Фiнансовi доходи та витрати Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi поданi у фiнансових звiтах. Дохiд вiд реалiзацiї 2016 2015 Дохiд вiд реалiзацiї товарiв, робiт,послуг 406 521 Всього доходи вiд реалiзацiї 406 521 Собiвартiсть реалiзацiї 2016 2015 Собiвартiсть товарiв, робiт,послуг 117 231 Всього 117 231 Iншi доходи, iншi витрати. Iншi доходи 2016 2015 Iншi операцiйнi доходи (дохiд вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю - 49 Всього - 49 Iншi витрати 2016 2015 Iншi витрати(витрати вiд змiни вартостi активiв,якi оцiнюються за справедливою вартiстю - 55 Iншi витрати(списанi грошовi кошти у банку, що знаходиться у станi лiквiдацiї) 4 - Всього 4 55 Адмiнiстративнi витрати. 2016 2015 Витрати на персонал 171 156 Матерiальнi витрати 2 4 Iншi 80 115 Всього адмiнiстративних витрат 253 275 Пов`язанiсторони Пов’язанiсторонивключаютьакцiонерiв, управлiнськийперсоналтаблизькихчленiв їх сiм’ї ,асоцiйованiкомпанiїтакомпанiїпiдспiльнимконтролемвласникiв. № з/п Прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичноїособи Iнформацiя про особу Опис взаємозв'язку особи з Товариством 1 Бондарчук Юрiй Вiкторович Країна реєстрацiї: Україна. Акцiонер Товариства, Депонент депозитарної установи. 2 Донченко Iрина Миколаївна Країна реєстрацiї: Україна. Акцiонер Товариства, керiвник Товариства, Депонент депозитарної установи, Сторона за Договором купiвлi-продажу цiнних паперiв На протязi 2016р Товариство надавало у звичайних умовах ведення бiзнесу послуги депозитарної установи пов`язаним сторонам:, а саме: Бондарчуку Юрiю Вiкторовичу, як Депоненту депозитарної установи на пiдставi Договору про обслуговування рахунку у цiнних паперах №707-ДУ вiд «29» серпня 2014 року року, який дiє до дати розiрвання за iнiцiативою Сторiн Договору. Донченко Iринi Миколаївнi, як Депоненту депозитарної установи на пiдставi Договору про обслуговування рахунку у цiнних паперах №685-ДУ вiд «11» жовтня 2013 року, який дiє до дати розiрвання за iнiцiативою Сторiн Договору. РеалiзацiїТовариством цiнних паперiв пов’язаним сторонам за 2016 рiк не було. Станом на 31.12.2016 р. дебiторська заброгованiсть з пов`язаними сторонами складає 173 тис. грн. Станом на 31.12.2016 р. кредитiв та позик вiд пов’язаних осiб немає. Витрати, пов’язанi з податком на прибуток. Згiдно з Податковим Кодексом ставка податку на прибуток у 2016 роцi складала 18%. За 2016 р. податок на прибуток 6тис.грн. Тимчасовi та постiйнi податковi рiзницi – не розраховувались, як i вiдклаленi податковi активи та зобов'язання. Рух грошових коштiв. Звiт про рух грошових коштiв за 2016р. складено Товариством за вимогами МСБО 7 на основi прямого методу, згiдно з яким, розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. Застосування даного методу складання звiту базується на безпосередньому використаннi даних з регiстрiв бухгалтерського облiку щодо дебетових або кредитових оборотiв грошових коштiв за звiтний перiод у кореспонденцiї з рахунками бухгалтерського облiку операцiй, активiв або зобов’язань. У звiтi вiдображений рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає: -20тис. грн. Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi складає за 2016 рiк: надходження вiд реалiзацiї цiнних паперiв – 200 тис.грн., витрачання на придбання фiнансових iнвестицiй – 200 тис. грн. Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi складає: немає. В процесi звичайної дiяльностi Товариство не залучене в судовi розгляди i до нього не висуваються iншi претензiї. Управлiння ризиками. Товариство управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi пiдприємства в майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв. Керiвництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капiталу з метою виконання вимог щодо показникiв пруденцiйних нормативiв. Подiї пiсля звiтної дати. Пiсля 31 грудня 2016 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не вiдбувалася подiй, якi могли би вплинути на фiнансовий стан Товариства, а також привести до змiни в оцiнцi активiв та зобов»язань на дату балансу. Генеральний директор ПрАТ «IК «Ромекс-Iнвест» _________________ Донченко I.М.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Факти вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової установи протягом року, вiдсутнi.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Оцiнки активiв не здiйснювалось.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Операцiї з пов"язаними особами вiдсутнi.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1360 вiд 29.09.2011 р. «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)», Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та «Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi".
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "Аудиторська фiрма "РЕЙТИНГ-АУДИТ", код за ЄДРПОУ: 30687076, Свiдоцтво про внесення в реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 4129 вiд 23.03.2008 р. 45000 м. Ковель, вул. Незалежностi,101
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Загальний стаж аудиторської дiяльностi - 9 рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Перевiрку дiяльностi ПрАТ "IК "Ромекс-Iнвест" ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "Аудиторська фiрма ""РЕЙТИНГ-АУДИТ", здiйснювало в 2014 та 2016 роцi.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Iнших аудиторських послуг, що надавались фiнансовiй установi протягом 2016 року, не здiйснювалось.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Випадки виникнення конфлiктiв iнтересiв та/або сумiщення функцiй внутрiшнього аудитора не було.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Протягом останнiх 5-ти (п"яти) рокiв перевiрки здiйснювались: - за 2009 - 2013 р. ТОВ "Аудиторська фiрма "Регiстр", -за 2014 рiк перевiрку фiнансової звiтностi ПрАТ "IК "Ромекс-Iнвест" вiдповiдно до Рiшення ДКЦПФР № 1360 вiд 29.09.2011 р. "Вимоги до аудиторського висновку пр ирозкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики", здiйснила Аудиторська компанiя "РЕЙТИНГ - АУДИТ". - за 2015 рiк перевiрку фiнансової звiтностi ПрАТ "IК "Ромекс-Iнвест" вiдповiдно до Рiшення ДКЦПФР № 1360 вiд 29.09.2011 р. "Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики", здiйснила ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "Аудиторська фiрма "АМКО". - за 2016 рiк перевiрку фiнансової звiтностi ПрАТ "IК "Ромекс-Iнвест" вiдповiдно до Рiшення ДКЦПФР № 1360 вiд 29.09.2011 р. "Вимоги до аудиторського висновку пр ирозкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", здiйснила Аудиторська компанiя "РЕЙТИНГ - АУДИТ".
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Стягнень Аудиторської палати, застосованих до зовнiшнього аудитора не застосовувалось. Фактiв подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, вiдсутнi.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Захист прав споживачiв здiйснюється вiдповiдно до законодавства про захист прав споживачiв та законодавства у сферi цiнних паперiв та фондового ринку. Спiрнi питання, що виникають у процесi надання фiнансової послуги врегульовуються в досудовому порядку, в тому числi шляхом переговорiв. Якщо таке врегулювання виявиться неможливим, спори пiдлягають врегулюванню судом на територiї України згiдно законодавства України. Емiтент як фiнансова установа до моменту укладання договору з депонентом додатково надає йому iнформацiю, зазначену у частинi другiй статтi 12 Закону України «Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг», а саме: 1) фiнансову послугу, що пропонується надати клiєнту, iз зазначенням вартостi цiєї послуги для клiєнта, якщо iнше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг; 2) умови надання додаткових фiнансових послуг та їх вартiсть; 3) порядок сплати податкiв i зборiв за рахунок фiзичної особи в результатi отримання фiнансової послуги; 4) правовi наслiдки та порядок здiйснення розрахункiв з фiзичною особою внаслiдок дострокового припинення надання фiнансової послуги; 5) механiзм захисту фiнансовою установою прав споживачiв та порядок урегулювання спiрних питань, що виникають у процесi надання фiнансової послуги; 6) реквiзити органу, який здiйснює державне регулювання ринкiв фiнансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквiзити органiв з питань захисту прав споживачiв; 7) розмiр винагороди фiнансової установи у разi, коли вона пропонує фiнансовi послуги, що надаються iншими фiнансовими установами. Скарги розглядаються вiдповiдно до чинного законодавства.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Донченко Iрина Миколаївна - працiвник фiнансової установи, уповноважена розглядати скарги.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Скарги стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою не надходили.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
Позови до суду стосовно наданнi фiнансових послуг фiнансовою установою вiдсутнi.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "РОМЕКС-IНВЕСТ" за ЄДРПОУ 23725243
Територія за КОАТУУ 8038000000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 66.12
Середня кількість працівників 5
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 04074 м. Київ вул. Автозаводська, 2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 10 10 5
первісна вартість 1001 26 26 11
накопичена амортизація 1002 16 16 6
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 95 0
Основні засоби: 1010 6 4 0
первісна вартість 1011 44 44 37
знос 1012 38 40 37
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 16 109 5
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2763 153 271
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

54

54

54
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 3
Поточні фінансові інвестиції 1160 4337 6895 6829
Гроші та їх еквіваленти 1165 23 3 1
Готівка 1166 0 1 0
Рахунки в банках 1167 23 2 1
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 7177 7105 7158
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 7193 7214 7163

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7108 7108 7108
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 106 106 106
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -58 -32 63
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 7156 7182 7151
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 27 0 6
за розрахунками з бюджетом 1620 2 8 2
за у тому числі з податку на прибуток 1621 2 6 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 2 3
за розрахунками з оплати праці 1630 0 9 11
за одержаними авансами 1635 0 2 1
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 5
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 8 11 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 106
Усього за розділом IІІ 1695 37 32 12
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 7193 7214 7163

Примітки Фiнансова звiтнiсть ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” за 2016 рiк складена у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) вiдповiдно до положень МСФЗ 1 «Подання фiнансової звiтностi». Фiнансова звiтнiсть складена в тисячах гривень.
Нематерiальнi активи. Облiк нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi з Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку 38 «Нематерiальнi активи».Всi нематерiальнi активи ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” мають визначений строк корисного використання та включають програмне забезпечення та лiцензiї. Для нарахування амортизацiї використовується прямолiнiйний метод. Строки корисного використання для всiх об'єктiв нематерiальних активiв складають в середньому 5 рокiв. ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” немає нематерiальних активiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження, а також таких, якi переданi в заставу. За звiтний рiк угоди на придбання в майбутньому нематерiальних активiв не укладалися. ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” витрат на дослiдження та розробки не здiйснює.
Основнi засоби. Облiк основних засобiв здiйснюється у вiдповiдностi з Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку 16 «Основнi засоби».
Первiсне визнання:об’єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу, слiд оцiнювати за його собiвартiстю. Амортизацiя об’єктiв основних засобiв:амортизацiю слiд починати, коли вiн придатний до експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом. Метод амортизацiї основних засобiв прямолiнiйний. Станом на 31.12.2016 р. основнi засоби облiковуються за залишковою вартiстю, яка складає 4 тис. грн.
Запаси: На дату балансу запаси на пiдприємствi вiдсутнi.
Дебiторська заборгованiсть. Поточна дебiторська заборгованiсть за послуги включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв визначається за абсолютною сумою сумнiвної заборгованостi, яка визначається на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. В поточному роцi резерв сумнiвних боргiв не створювався. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги станом на 31.12.2016р. складає 153 тис. грн. : дебiторська заборгованiсть покупцiв за договорами купiвлi-продажу цiнних паперiв.
Склад статтi “Дебiторська заборгованiсть за авансами” на 31.12.2016 року наступний: аванси пiд придбання цiнних паперiв 54 тис. грн.
Фiнансовi iнвестицiї. Фiнансовi iнвестицiї на дату балансу вiдображаються за їх собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi iнвестицiї. Всi поточнi фiнансовi iнвестицiї ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” утримуються з метою продажу та облiковуються за справедливою вартiстю з вiдображенням результатiв переоцiнки у складi прибутку(витрат) пiдприємства згiдно МСФО №9.Станом на 31.12.2016р. поточнi фiнансовi iнвестицiї для продажу складають 6895 тис.грн.
Керівник Донченко I.М.
Головний бухгалтер Стеба С. Л.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "РОМЕКС-IНВЕСТ" за ЄДРПОУ 23725243
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 406 521
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 117 ) ( 231 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

289

290
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 0 49
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 49
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 253 ) ( 275 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 4 ) ( 55 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 55 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

32

9
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

32

9
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -6 -2
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

26

7
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 26 7

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 2 4
Витрати на оплату праці 2505 140 116
Відрахування на соціальні заходи 2510 31 40
Амортизація 2515 2 7
Інші операційні витрати 2520 78 163
Разом 2550 253 330

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Фiнансовi iнвестицiї. Фiнансовi iнвестицiї на дату балансу вiдображаються за їх собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi iнвестицiї. Всi поточнi фiнансовi iнвестицiї ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” утримуються з метою продажу та облiковуються за справедливою вартiстю.
Доходи. Облiк доходiв ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” ведеться за методом нарахування, визнання доходу за наданi послуги визначається на дату складання акту про надання послуг. Чистий дохiд, отриманий пiдприємством станом на 31.12.2016 р. становить 406 тис.грн.
Витрати. Витрати понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнавати у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи. Собiвартiсть цiнних паперiв на витрати списувати з використанням методу FIFO.
Керівник Донченко I. М.
Головний бухгалтер Стеба С. Л.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "РОМЕКС-IНВЕСТ" за ЄДРПОУ 23725243
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

244

281
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 15
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 69 67
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 106 )

( 97 )
Праці 3105 ( 101 ) ( 96 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 28 ) ( 48 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 28 ) ( 32 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 2 ) ( 1 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 26 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 70 ) ( 54 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -20 21
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 200 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 200 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 8 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 -8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -20 21
Залишок коштів на початок року 3405 23 2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 3 23

Примітки Грошовi кошти. Станом на 31.12.2016 року залишок грошових коштiв складає 3 тис. грн. Статтi “Iншi надходження” - 69 тис. грн. та “Iншi витрачання” - 70 тис. грн. звiту про рух грошових коштiв вiдображають вiдповiдно надходження та витрачання коштiв за договорами комiсiї та договорами укладеними на їх виконання для здiйснення операцiй з цiнними паперами в iнтересах клiєнтiв та за їх рахунок, за вирахуванням комiсiйної винагороди ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест”, яка вiдображена в статтях “Надходження вiд реалiзацiї продукцiї” та “Надходження вiд покупцiв та замовникiв авансiв”, та сплаченого на виконання функцiй податкового агенту податку з доходiв фiзичних осiб, сума якого вiдображена в складi статтi “Витрачання на оплату зобов’язань з iнших податкiв i зборiв”
Керівник Донченко I.М.
Головний бухгалтер Стеба С. Л.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "РОМЕКС-IНВЕСТ" за ЄДРПОУ 23725243
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки н/дж
Керівник Донченко I. М.
Головний бухгалтер Стеба С. Л.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "РОМЕКС-IНВЕСТ" за ЄДРПОУ 23725243
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 7108 0 0 106 -58 0 0 7156
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 7108 0 0 106 -58 0 0 7156
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 26 0 0 26
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 26 0 0 26
Залишок на кінець року 4300 7108 0 0 106 -32 0 0 7182

Примітки Власний капiтал. Власний капiтал ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” складається iз статутного капiталу (7 108 тис.грн.), резервного капiталу (106 тис.грн.) та нерозподiленого прибутку(збитку) (32 тис.грн.) i становить 7182 тис.грн. Станом на 31.12.2016 р. статутний фонд ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” подiлений на 14 216 000 (чотирнадцять мiльйонiв двiстi шiстнадцять тисяч) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,5грн. (п’ятдесят копiйок) кожна.
Керівник Донченко I. М.
Головний бухгалтер Стеба С. Л.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примiтки
до фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ «РОМЕКС-IНВЕСТ» за 2016 рiк.
(в тис.грн.)
ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ «РОМЕКС-IНВЕСТ» (ПрАТ «IК «Ромекс-Iнвест»), далi - «Товариство» є юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України, зареєстроване Печерською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 23.10.1995 року, номер запису в ЄДРПОУ 1 070 105 0003 001257.
Товариство є фiнансовою установою та професiйним учасником фондового ринку i здiйснює надання посередницьких послуг за договорами по цiнних паперах.
Товариство безпосередньо здiйснює такi основнi види фiнансово-господарської дiяльностi:
дилерська дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами;
брокерська дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами;
депозитарна дiяльнiсть.
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку здiйснюється виключно на пiдставi лiцензiї, що видається Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку:
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: Брокерська дiяльнiсть, лiцензiя серiї АЕ № 294478, строк дiї з 22.10.2014 р. необмежений, дата прийняття рiшення 14.10.2014 Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: Дилерська дiяльностi, лiцензiя серiї АЕ № 294479, строк дiї з 22.10.2014 р. необмежений, дата прийняття рiшення 14.10.2014, Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть: Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи, лiцензiя серiї АЕ № 286550 вiд 08.10.2013р., строк дiї з 12.10.2013р. необмежений, дата видачi 08.10.2013 Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
Юридична адреса Товариства - Україна, 04074 м. Київ вул. Автозаводська, 2; офiцiйна сторiнка в Iнтернетi, на якiй доступна iнформацiя про пiдприємство www.romex.kiev.ua; адреса електронної пошти: iryna@romex.kiev.ua.
Середня кiлькiсть працiвникiв – 5.
Функцiональною валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень.
ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2016рiк складена у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) вiдповiдно до положень МСФЗ 1 «Подання фiнансової звiтностi» та є фiнансовою звiтнiстю загального призначення.
Мiжнароднi стандарти якi використанi для складання фiнансової звiтностi.
МСФЗ 1 Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
МСФЗ 2 Платiж на основi акцiй
МСФЗ 3 Об’єднання бiзнесу
МСФЗ 5 Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть
МСФЗ 7 Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї
МСФЗ 8 Операцiйнi сегменти
МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти
МСФЗ 10 Консолiдована фiнансова звiтнiсть
МСФЗ 12 Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання
МСФЗ 13 Оцiнка справедливої вартостi
МСБО 1 Подання фiнансової звiтностi
МСБО 2Запаси
МСБО 7 Звiт про рух грошових коштiв
МСБО 8 Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки
МСБО 10 Подiї пiсля звiтного перiоду
МСБО 12 Податки на прибуток
МСБО 16 Основнi засоби
МСБО 17 Оренда
МСБО 18 Дохiд
МСБО 19 Виплати працiвникам
МСБО 23 Витрати на позики
МСБО 24 Розкриття iнформацiї про зв’язанi сторони
МСБО 27 Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть
МСБО 28 Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства
МСБО 32 Фiнансовi iнструменти: подання
МСБО 36 Зменшення корисностi активiв
МСБО 37 Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи
МСБО 38 Нематерiальнi активи
МСБО 39 Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка
Повний комплект фiнансової звiтностi включає:
• звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2016 року
• звiт про сукупний дохiд за 2016рiк
• звiт про змiни у власному капiталi за 2016рiк
• звiт про рух грошових коштiв за 2016рiк
• примiтки до фiнансової звiтностi за 2016рiк
Для правдивого вiдображення фiнансового становища i результатiв дiяльностi Товариства при складаннi фiнансових звiтiв дотримано:
основи безперервностi дiяльностi;
основи нарахування;
окремого подання активiв i зобов’язань, доходiв i витрат;
окремого подання та об’єднання статей, виходячи з їхньої суттєвостi;
послiдовностi подання iнформацiї;
зiставностi iнформацiї.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi безперервної дiяльностi що означає, що керiвництво не має намiру лiквiдувати Товариство або припинити операцiї або не iснує реальної альтернативи, крiм як зробити це. Тому при пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво здiйснює оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть.
Визнанню належать всi активи i зобов’язання, якi вiдповiдають критерiям згiдно з МСФЗ. Всi визнанi активи та зобов’язання оцiнюються вiдповiдно до МСФЗ по собiвартостi або по справедливiй вартостi.
Для складання фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ керiвництво проводило оцiнку активiв, зобов’язань, доходiв та видаткiв на основi принципу обачностi.
Розкриття iнформацiї про облiковi полiтики.
Основа оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi: ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi, тобто активи вiдображаються за сумою сплачених грошових коштiв або за справедливою вартiстю компенсацiї, виданої на момент придбання а Зобов`язання – за сумою надходжень, отриманих в обмiн на зобов`язання.
СУТТЄВI ОБЛIКОВI ПОЛIТИКИ.
Нематерiальнi активи.
Облiк нематерiальних активiв здiйснювати у вiдповiдностi з Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку 38 «Нематерiальнi активи».
Первiсне визнання: нематерiальний актив слiд первiсно оцiнювати за собiвартiстю.
Оцiнка пiсля визнання: оцiнка пiсля визнання проводиться на основi моделi собiвартостi тобто пiсля первiсного визнання нематерiальний актив слiд вiдображати за його собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Строк корисного використання нематерiальних активiв встановлений:вiдповiдно строку призначення,iншi нематерiальнi активи (право на ведення дiяльностi, в т.ч. Лiцензiї) вiдповiдно до правовстановлюючого документа безстроковий.
Для податкового облiку встановити, якщо вiдповiдно до правовстановлюючого документа строк дiї права користування нематерiального активу не встановлено, такий строк становить 10 рокiв безперервної експлуатацiї.
Амортизацiя нематерiальних активiв: амортизацiю слiд починати, коли цей актив стає придатним до використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом.
Нематерiальнi активи з визначеним строком корисної експлуатацiї амортизувати за прямолiнiйним методом. Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї не пiдлягають амортизацiї.
Лiквiдацiйну вартiсть нематерiального активу з визначеним строком корисної експлуатацiї слiд приймати за нуль
Строк корисної експлуатацiї нематерiального активу, який не амортизується, слiд переоцiнювати на кiнець року, щоб визначати, чи продовжують i надалi подiї та обставини пiдтверджувати оцiнку невизначеного строку корисної експлуатацiї цього активу.
Основнi засоби.
Облiк основних засобiв здiйснювати у вiдповiдностi з Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку 16 «Основнi засоби».
Первiсне визнання: об’єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу, слiд оцiнювати за його собiвартiстю.
Оцiнка пiсля визнання: оцiнка пiсля визнання проводиться на основi моделi собiвартостi тобто пiсля первiсного визнання об’єкт основних засобiв слiд облiковувати за його собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Встановленi наступнi строки використання основних засобiв:
Об’єкти основних засобiв Строк використання
земельнi дiлянки -
капiтальнi витрати на полiпшення земель, не пов'язанi з будiвництвом 15
будiвлi, споруди 20
машини та обладнання 5
електронно-обчислювальнiмашини, iншiмашинидляавтоматичногообробленняiнформацiї, пов'язанiзнимизасобизчитуванняабодрукуiнформацiї, пов'язанiзнимикомп'ютернiпрограми (крiмпрограм, витратинапридбанняякихвизнаютьсяроялтi, та/абопрограм, якiвизнаютьсянематерiальнимактивом), iншiiнформацiйнiсистеми, комутатори, маршрутизатори, модулi, модеми, джерелабезперебiйногоживленнятазасобиїхпiдключеннядотелекомунiкацiйнихмереж, телефони (втомучислiстiльниковi), мiкрофониiрацiї 2
транспортнi засоби 5
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 4
Амортизацiя об'єктiв основних засобiв: амортизацiю слiд починати, коли цей актив стає придатним до використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом.
Метод амортизацiї основних засобiв встановити - прямолiнiйний метод.
Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв.
На кожну звiтну дату оцiнювати, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Зменшувати балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, тодi i тiльки тодi, коли сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Пiдприємство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичної основi протягом строку корисного використання.
Запаси.
Первiсне визнання. Визнання запасiв здiйснювати за собiвартiстю. Собiвартiсть включає всi витрати на придбання, переробку та iншi витрати, що понесенi при доставцi запасiв до їх теперiшнього мiсця розташування та приведення їх у iснуючий стан.
Подальша оцiнка. На дату звiтностi запаси вiдображати за найменшою з двох вартостей: за собiвартiстю або за чистою вартiстю реалiзацiї. Чистою вартiстю реалiзацiї є розрахункова вартiсть продажу в ходi нормального ведення господарської дiяльностi мiнус попередньо оцiнюються витрати на завершення i попередньо оцiнюються витрати на збут. Оцiнка запасiв у разi їх вибуття проводиться методам FIFO –списуються запаси якi надiйшли першими.
Облiк знецiнення запасiв. Собiвартiсть запасiв може виявитися невiдшкодовуваною, якщо цiна на цi запаси зменшилася у зв'язку з їх пошкодженням, частковим або повним старiнням, або внаслiдок змiни ринкових цiн.
Фiнансовi iнструменти.
Основнi припущення, оцiнки та судження.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають вплив на елементи фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються обґрунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi активiв та зобов’язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче.
Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства.
Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В iнших випадках оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi».
Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв.
Протягом звiтного 2016 року переоцiнка iнвестицiйної нерухомостi iз залученням незалежних оцiнювачiв не здiйснювалась.
Керiвництво Товариства вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом невизначеностi оцiнок, тому що:
вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй; та
вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним.
Якби керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв у разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збиток.
Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть.
Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв
Керiвництво Товариства застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням ґрунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов’язанi з призупиненням обiгу цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором i може суттєво вплинути на оцiнку фiнансових iнструментiв.
Дебiторська заборгованiсть.
Визнання та оцiнка.
Дебiторську заборгованiсть визнавати фiнансовим активом (за виключенням дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первiсно оцiнювати за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiї.
Зменшення корисностi.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначати як рiзницю мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створювати на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi групової оцiнки. Фактори, якi потрiбно розглянути при визначеннi того, чи є об’єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi групи.
Суму збиткiв визнавати у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнуються за рахунок коригування резервiв. Суму сторнування визнавати у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi списувати її за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти.
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та на рахунках в банках.
Податки на прибуток.
Витрати з податку на прибуток це сума витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтнiй перiод. Поточнi витрати за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу а саме 18 %.
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку активiв та зобов’язань, та являє собою податковi активи або зобов’язання, що виникають в результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов’язання в балансi та їх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнавати щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнавати з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансову вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядати на кожну дату й зменшувати в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Поточнi та вiдстроченi податки визнавати як витрати або дохiд i включати в прибуток або збиток за звiтнiй перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об’єднання бiзнесу.
Згортання фiнансових активiв та зобов’язань.
Фiнансовi активи та зобов’язання згортаються, якщо Пiдприємство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов’язання одночасно.
Виплати працiвникам.
Витрати на виплати персоналу вiдображаються у звiтностi вiдповiдно до принципу вiдповiдностi, тобто вiдповiдають тому перiоду до якого вони вiдносяться.
До виплат працiвникам Товариства вiдносяться :
поточнi виплати працiвникам за вiдпрацьований час;
поточнi виплати працiвникам за невiдпрацьований час;
виплати при звiльненнi працiвникiв;
iншi виплати працiвника .
Поточнi виплати працiвника за вiдпрацьований час включають : заробiтну плату по окладу та тарифу , iншi нарахування по оплатi працi, премiї та iншi заохочуванi виплати.
Нарахована сума виплат працiвника за роботу, виконану в поточному перiодi, визнається поточним зобов’язанням.
Поточнi виплати працiвника за невiдпрацьований час включають щорiчнi вiдпустки та виплати за iнший оплачуваний невiдпрацьований час.
Виплати за невiдпрацьований час, якi належать до накопичення, визнаються зобов’ язання через створення забезпечення у звiтному перiодi.
Пенсiйнi зобов’язання.
У вiдповiдностi до українського законодавства утримувати внески iз заробiтної плати працiвникiв до державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховувати як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображати у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги якi надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня.
Доходи та витрати
Доходи та витрати визнавати за методом нарахування. Дохiд вiд реалiзацiї цiнних паперiв вiдображати в момент списання цiнних паперiв у вiдповiдностi iз випискою з рахунку цiнних паперiв незалежно вiд дати надходження коштiв.
Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнавати у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи. Собiвартiсть цiнних паперiв на витрати списувати з використанням методу FIFO.
Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.
Умовнi зобов’язання та активи.
Пiдприємство не визнає умовнi зобов’язання. Iнформацiя про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, незначна. Умовнi активи не визнавати. Стислу iнформацiю про умовний актив розкривати, коли надходження економiчних вигод є
ймовiрним.
IСТОТНI СУДЖЕННЯ I ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI У ОЦIНКАХ.
Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики.
У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Основнi джерела невизначеностi оцiнок - Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року.
Строки корисного використання основних засобiв.
Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть експлуатуватися данi активи, а також вимоги податкового законадавства. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.
Вiдстроченi податковi активи.
Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв в тiй мiрi, в якiй ймовiрно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалiзувати данi збитки. Вiд керiвництва вимагається прийняття iстотного професiйного судження при визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв, якi можна визнати, на основi очiкуваного термiну i рiвня оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiї майбутнього податкового планування.
ПОЯСНЮВАЛЬНI ПРИМIТКИ.
Iнформацiя про власний капiтал Товариства: власний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2016 року складає 7182 тис.грн.
Структура капiталу:
Зареєстрований статутний капiтал – 7108 тис. грн..
Резервний капiтал – 106 тис.грн.
Непокритий збиток – 32тис.грн.
Капiтал Товариства пiдлягає державному регулювання та у вiдповiдностi з ст.17 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» повинен бути не менший нiж 7 млн. грн.
У 2016 роцi непокритий збиток зменшився на 26 тис.грн.У цiлому показник Власного капiталу збiльшився на 26 тис.грн.Всi зовнiшнi вимоги щодо капiталу Товариством виконанi.
Розкриття iнформацiї про активи Товариства станом на 31 грудня 2016 року.
Нематерiальнi активи.
Лiцензiї Iншi НА Всього
Балансова вартiсть на 31.12.2015р. у т.ч. 9 1 10
первiсна вартiсть 11 15 16
Накопичена амортизацiя 2 14 10
Надходження за 2016р.
Балансова вартiсть на 31.12.2016р. у т.ч. 9 1 10
Первiсна вартiсть 11 15 26
Накопичена амортизацiя 2 14 16
На протязi 2016 року Товариство не придбавало нематерiльних активiв. Загальна сума нематерiальних активiв склала 26 тис.грн. Накопичена амортизацiя 16 тис. грн..
Оцiнка на дату придбання – по вартостi компенсацiї яка була сплачена продавцю.
Метод амортизацiї – лiнiйний метод.
На дату Балансу – оцiненi по вартостi придбання за мiнусом амортизацiї.
Залишкова вартiсть –10_ тис.грн. Амортизацiя на лiцензiї не нараховувалась
(вiдповiдно до правовстановлюючого документа термiн дiї лiцензiй на депозитарну, брокерську та дилерську дiяльнiсть безстроковий).
Признаки втрати корисностi вiдсутнi.
Основнi засоби.
Станом 31.12.2016р основнi засоби представленi наступним чином
Машини та обладнання Iнструменти та прилади Iншi основнi засоби Всього
Балансова вартiсть на 31.12.2015р. у т.ч. 6 6
Первiсна вартiсть 7 7
Накопичена амортизацiя 1 1
Надходження за 2016р. - - -
Балансова вартiсть на 31.12.2016р. у т.ч. 4 4
первiсна вартiсть 7 7
Накопичена амортизацiя 3 3
Станом на 31.12.2015 р. та станом на 31.12.2016 р. вiдповiдно Товариство має основнi засоби, якi повнiстю амортизованi, але придатнi до використання. На протязi 2016 року Товариство непридбавало основних засобiв.
Запаси.
На дату Балансу запаси на пiдприємствi вiдсутнi.
Дебiторська заборгованiсть.
Заборгованiсть
Залишок на початок перiоду 01.01.2016тис.грн. Залишок на кiнець перiоду на 31.12.2016
тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть 2763 153
за товари, роботи, послуги
Дебiторська заборгованiсть 54 54
за виданими авансами
iнша поточна дебiторська заборгованiсть - -
Фiнансовi активи.
Модель бiзнесу Товариства передбачає придбання та продаж фiнансових активiв, якi представленi цiнними паперами iнших емiтентiв, а також iншими нiж цiннi папери дольовими iнструментами, з метою отримання прибутку вiд рiзницi цiни придбання та продажу, яка виникає в зв`язку з коливанням курсу цiнних паперiв а також iнших чинникiв.
А тому на пiдставi моделi бiзнесу Товариства, у вiдповiдностi iз п.4.1.1. МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти», фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю.
Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої вартостi
Дата оцiнки 31.12.16 31.12.15
Класи активiв та зобов’язань, 2016 2015
оцiнених за справедливою вартiстю
1 рiвень
(тi, що мають котирування, та спостережуванi)
Iнвестицiї доступнi для продажу, в т.ч. 16 17
акцiї 16 17
облiгацiї - -
2 рiвень
(тi, що не мають котирувань, але спостережуванi)
Iнвестицiї доступнi для продажу, в т.ч. - -
акцiї - -
облiгацiї - -
3 рiвень
(тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними)
Iнвестицiї доступнi для продажу, в т.ч. 6879 4320
акцiї 6879 4320
облiгацiї - -
Усього:
Iнвестицiї доступнi для продажу, в т.ч. 6895 4337
акцiї 6895 4337
облiгацiї - -

Категорiї фiнансових активiв та зобов`язань.
Фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням результатiв переоцiнки у складi прибутку(витрат) пiдприємства.
Данi фiнансовi активи призначенi для торгiвлi та обов`язково оцiнюються за справедливою вартiстю згiдно МСФЗ №9. Вiдображенi в статтi Звiту про фiнансовий стан «Поточнi фiнансовi iнвестицiї».
Фiнансовi зобов'язання Товариства включають торгiвельну та iншу кредиторську заборгованiсть.
Для визначення справедливої вартостi використовуються припущення, що справедлива вартiсть кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, а також iнших короткострокових зобов'язань в основному приблизно рiвна їх балансовiй вартостi тому, що цi iнструменти будуть погашенi в найближчому майбутньому.
Грошовi кошти.
Фiнансовий актив Залишок на початок перiоду01.01.2016, тис.грн. Залишок на кiнець перiоду на 31.12.2016, тис.грн.
Грошовi кошти на рахунку у банку 23 2
У касi пiдприємства - 1
Зобов`язання Товариства.
Всi зобов`язання Товариства є поточними, а тому оцiнюються по сумi компенсацiї яку необхiдно буде сплатити для погашення зобов`язань.
Поточнi зобов`язання та забезпечення Залишок на початок перiоду Залишок на кiнець перiоду на
01.01.2016 року.тис. грн. 31.12.2016 року, тис.грн.
За товари, роботи, послуги 27 -
За розрахунками з бюджетом 2 8
Розрахунки зi страхування - 2
Розрахунки з оплати працi - 9
Розрахунки за авансами отриманими - 2
Поточнi забезпечення(резерв вiдпусток) 8 11
Розкриття iнформацiї про сукупний дохiд.
Фiнансовi доходи та витрати
Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi поданi у фiнансових звiтах.
Дохiд вiд реалiзацiї 2016 2015
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв, робiт,послуг 406 521
Всього доходи вiд реалiзацiї 406 521
Собiвартiсть реалiзацiї 2016 2015
Собiвартiсть товарiв, робiт,послуг 117 231
Всього 117 231
Iншi доходи, iншi витрати.
Iншi доходи 2016 2015
Iншi операцiйнi доходи (дохiд вiд змiни вартостi
активiв,якi оцiнюються за справедливою вартiстю - 49
Всього - 49
Iншi витрати 2016 2015
Iншi витрати(витрати вiд змiни вартостi
активiв,якi оцiнюються за справедливою вартiстю - 55
Iншi витрати(списанi грошовi кошти у банку,
що знаходиться у станi лiквiдацiї) 4 -
Всього 4 55
Адмiнiстративнi витрати.

2016 2015
Витрати на персонал 171 156
Матерiальнi витрати 2 4
Iншi 80 115
Всього адмiнiстративних витрат 253 275
Пов`язанiсторони
Пов’язанi сторони включають акцiонерiв, управлiнський персонал та близьких членiв їх сiм’ї, асоцiйованi компанiї та компанi їпiд спiльним контролем власникiв.
№ з/п Прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичноїособи Iнформацiя про особу Опис взаємозв'язку
особи з Товариством
1 Бондарчук Юрiй Вiкторович Країна реєстрацiї: Україна. Акцiонер Товариства, Депонент
депозитарної установи.
2 Донченко Iрина Миколаївна Країна реєстрацiї: Україна. Акцiонер Товариства, керiвник
Товариства, Депонент депозитарної
установи, Сторона за Договором
купiвлi-продажу цiнних паперiв
На протязi 2016 р. Товариство надавало у звичайних умовах ведення бiзнесу послуги депозитарної установи пов`язаним сторонам:, а саме:
Бондарчуку Юрiю Вiкторовичу, як Депоненту депозитарної установи на пiдставi Договору про обслуговування рахунку у цiнних паперах №707-ДУ вiд «29» серпня 2014 року року, який дiє до дати розiрвання за iнiцiативою Сторiн Договору.
Донченко Iринi Миколаївнi, як Депоненту депозитарної установи на пiдставi Договору про обслуговування рахунку у цiнних паперах №685-ДУ вiд «11» жовтня 2013 року, який дiє до дати розiрвання за iнiцiативою Сторiн Договору.
РеалiзацiїТовариством цiнних паперiв пов’язаним сторонам за 2016 рiк не було.
Станом на 31.12.2016 р. дебiторська заброгованiсть з пов`язаними сторонами складає 173 тис. грн.
Станом на 31.12.2016 р. кредитiв та позик вiд пов’язаних осiб немає.
Витрати, пов’язанi з податком на прибуток.
Згiдно з Податковим Кодексом ставка податку на прибуток у 2016 роцi складала 18%. За 2016 р. податок на прибуток 6тис.грн.
Тимчасовi та постiйнi податковi рiзницi – не розраховувались, як i вiдклаленi податковi активи та зобов'язання.
Рух грошових коштiв.
Звiт про рух грошових коштiв за 2016р. складено Товариством за вимогами МСБО 7 на основi прямого методу, згiдно з яким, розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. Застосування даного методу складання звiту базується на безпосередньому використаннi даних з регiстрiв бухгалтерського облiку щодо дебетових або кредитових оборотiв грошових коштiв за звiтний перiод у кореспонденцiї з рахунками бухгалтерського облiку операцiй, активiв або зобов’язань. У звiтi вiдображений рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi.
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає: -20тис. грн.
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi складає за 2016 рiк: надходження вiд реалiзацiї цiнних паперiв – 200 тис.грн., витрачання на придбання фiнансових iнвестицiй – 200 тис. грн.
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi складає: немає.
В процесi звичайної дiяльностi Товариство не залучене в судовi розгляди i до нього не висуваються iншi претензiї.
Управлiння ризиками.
Товариство управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi пiдприємства в майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв. Керiвництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капiталу з метою виконання вимог щодо показникiв пруденцiйних нормативiв.
Подiї пiсля звiтної дати.
Пiсля 31 грудня 2016 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не вiдбувалася подiй, якi могли би вплинути на фiнансовий стан Товариства, а також привести до змiни в оцiнцi активiв та зобов»язань на дату Балансу.
Генеральний директор
ПрАТ «IК «Ромекс-Iнвест» _________________ Донченко I.М.

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток