Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Донченко Iрина Миколаївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 17.04.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "РОМЕКС-IНВЕСТ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
23725243
4. Місцезнаходження
м. Київ , Оболонський, 04074, м. Київ, Автозаводська, 2
5. Міжміський код, телефон та факс
044 231 58-86 044 361 84 58
6. Електронна поштова адреса
iryna@romex. kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у газета (Вiдомостi НКЦПФР) 82(1835)   30.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.romex.kiev.ua в мережі Інтернет 30.04.2014
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X
5. Інформація про рейтингове агентство X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом X
4) інформація про похідні цінні папери X
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду X
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів X
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Рiчна iнформацiя ПраТ "IК "Ромекс-Iнвест" мiстить наступну iнформацiю:
Титульний аркуш;
Змiст;
Основнi вiдомостi емiтента (крiм iнформацiї: щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб, так як емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб, iнформацiї про корпоративного секратаря , так як такої посади в емiтента не було створено, iнформацiї про рейтингове агенство - так як рейтингового агенства у емiтента немає);
Iнформацiю щодо посадових осiб;
Iнформацiю про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента;
Iнформацiю про загальнi збори акцiонерiв;
вiомостi про цiннi папери емiтента (нiяких цiнних паперiв, крiм простих iменних акцiй бездокументарної форми iснування, емiтентом не випускалось);
iнформацiю про господарську та фiнансовую дiяльнiсть емiтента;
вiдомостi щодо особливої iнформацiї (iнформацiя про iпотечнi цiннi папери вiдсутня, так як емiтент не здiйснюва випуск iпотечних цiнних паперiв), що виникала протягом звiтного перiоду;
iнформацiю про стан корпоратичного управлiння;
рiчну фiнансову звiтнiсть;
вiдомостi про аудиторський висновок (звiт).
Фiзичнi особи не надали згоди на оприлюднення паспортних даних, власник iстотної участi не надава згоду на оприлюденння ПIБ, юридичнi особи серед акцiонерiв емiтента вiдсутнi, iнформацiя про обсяги виробництва та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнювалась так як емiтент не займається видами дiяльностi, якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води.
Звiт про стан об"єкта нерухомостi не розкривається так як емiтент не є емiтентом цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов"язань за якими, здiйснюється шляхом передачi об"єкта (частини об"єкта) житлового будiвництва.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "РОМЕКС-IНВЕСТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 299738
3. Дата проведення державної реєстрації
23.10.1995
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
7108000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
7108000
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
66.12 Посередництво зп договорами по цiнних паперах або товарах
64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н.в.i.у.
66.19 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення.
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв, директор.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУАТ "ФIДОБАНК"
2) МФО банку
300175
3) поточний рахунок
26505000099645
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПУАТ "ФIДОБАНК"
5) МФО банку
300175
6) поточний рахунок
26505000099645

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, дилерська дiяльнiсть АД № 075707 17.07.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 21.10.2014
Опис Емiтент в майбутньому планує здiйснювати дилерську дiяльнiсть на фондовому ринку.
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, брокерська дiяльнiсть АД № 075706 17.07.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 21.10.2014
Опис Емiтент планує в майбутньому здiйснювати брокерську дiяльнiсть на фондовому ринку.
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи АЕ № 286550 08.10.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Необмежена
Опис Емiтентнадалi планує здiйснювати депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи на фондовому ринку.
 

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування
Данi вiдсутнi
2) організаційно-правова форма
3) код за ЄДРПОУ
Данi вiдсу
4) місцезнаходження
Данi вiдсутнi
5) опис
Емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)
Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
1 2 3
27.04.2014 27.04.2014 Данi вiдсутнi
Опис Посади корпоративного секретаря в Товариствi не створювалось.

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
Данi вiдсутнi 27.04.2014 Данi вiдсутнi

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Донченко Iрина Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1958
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник генерального директора ТОВ "Реєстрацiйна компанiя "Держава"
8) дата обрання та термін, на який обрано
10.06.1999 12.08.2014
9) Опис
Повноваження та обов"язки генерального директора: До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв. Загальнi збори акцiонерiв Товариства можуть винести рiшення про передачу частини належних їм повноважень, якi не є їх виключною компетенцiєю, до компетенцiї Генерального директора. Генеральний директор Товариства пiдзвiтний Загальним зборам, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi акцiонерного товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i законом. Генеральний Директор має право в тому числi: 1. дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами; 2. вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди); 3. розпоряджатись майном Товариства i забезпечувати його належне використання; 4. видавати доручення (довiреностi) на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства. 5. приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймати будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; 6. видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенцiї, давати вказiвки, що є обов'язковими до виконання всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства, встановлювати внутрiшнiй режим роботи в Товариствi; 7. у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб; 8. вiдкривати рахунки в банках, у Зберiгачiв цiнних паперiв; 9. готувати порядок денний загальних зборiв, приймати рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв. 9. приймати рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв, в тому числi на вимогу акцiонерiв; 10. обирати аудитора Товариства та визначати умови договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 11. визначати дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 12. надсилати в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiї акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 13. здiйснювати iншi дiї, якi випливають iз статутних цiлей Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Донченко I.М. не має.
В iнших пiдприємствах посад не займає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стеба Свiтлана Леонiдiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1952
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер ТОВ "Українська депозитарна компанiя".
8) дата обрання та термін, на який обрано
02.07.2013 не визначено
9) Опис
Посадовi обов"язки: Ведення реєстрiв бухгалтерського облiку емiтента, реєстрацiя, узагальнення iнформацiї щодо облiку на пiдприємствi за допомогою програми 1 С - пiдприємство. В iнших пiдприємствах не є посадоваю особою.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Генеральний директор Донченко Iрина Миколаївна 804800 5.66123 804800 0 0 0
Усього 804800 5.66123 0 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Фiзична особа 12000000 84.41193 12000000 0 0 0
Усього 12000000 84.41193 12000000 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 29.04.2013
Кворум зборів** 100
Опис Загальнi збори акцiонерiв Товариства вiдбулися з наступним порядком денним: 1. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, обрання членiв Лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв. 3. Звiт генерального директора про фiнансово-господарську дiяльность Товариства у 2012 роцi. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк. 6. Розподiл прибутку (збиткiв) Товариства за 2012 рiк. 7. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк. 8. Про внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства. 9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дня проведення Зборiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. 10. Призначення посадової особи служби внутрiшнього аудиту (контролю) ПрАТ «IК «Ромекс-Iнвест». Затвердження наказу генерального директора Товариства щодо порядку та особливостей створення i органiзацiї роботи пiдроздiлу або окремої посадової особи для проведення внутрiшнього аудиту (контролю) в ПрАТ «IК «Ромекс-Iнвест». 11. Затвердження Положення про службу внутрiшнього аудиту (контролю) ПрАТ «IК «Ромекс-Iнвест». 12. Звiт посадової особи служби внутрiшнього аудиту щодо результатiв перевiрки структурних пiдроздiлiв ПрАТ «IК «Ромекс-Iнвест». 13. Затвердження внутрiшнiх документiв та положень ПрАТ «IК «Ромекс-Iнвест» як професiйного учасника фондового ринку України 14. Затвердження Положення «Про загальнi збори ПрАТ «IК «Ромекс-Iнвест», Положення «Про виконавчий орган ПрАТ «IК «Ромекс-Iнвест». У встановлений законом строк iншi пропозицiї про змiну дати проведення загальних зборiв або внесення змiн, доповнень до порядку денного до виконавчого органу Товариства не надходили. Результати розгляду питань порядку денного: З першого питання: Вирiшили обрати: Донченко Iрину Миколаївну – головуючим загальних зборiв, Лєшкову Наталiю Леонiдiвну - секретарем загальних зборiв. Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї - Кукуруза Iгор Володимирович, член лiчильної комiсiї – Волков Максим Олександрович. Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах З другого питання: Вирiшили: затвердити наступний регламент зборiв: доповiдi – до 15 хв.; виступ по питаннях до порядку денного – до 5 хв.; пропозицiї i довiдки – до 3 хв.; питання до доповiдачiв задавати в уснiй формi; доповiдачам давати вiдповiдi на питання пiсля завершення обговорення доповiдi; заявки на участь в обговореннi доповiдi подавати в секретарiат Зборiв в письмовiй формi; голосування з питань порядку денного здiйснюється бюлетенями, за принципом одна акцiя – один голос. Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. З третього питання: «Звiт генерального директора про фiнансово-господарську дiяльность Товариства у 2012 роцi» слухали Донченко Iрину Миколаївну. З четвертого питання: Вирiшили: затвердити Звiт генерального директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльностi Товариства у 2012 роцi. Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. З п’ятого питання: Вирiшили затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2012 рiк. Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. З шостого питання: Вирiшили: збиток, одержаний Товариством, за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2012 роцi в розмiрi 128 000 тис. грн. покрити за рахунок прибутку Товариства минулих рокiв. Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах З сьомого питання: Вирiшили: продовжувати здiйснювати професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, а саме: дилерську дiяльнiсть, брокерську дiяльнiсть, депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв з метою забезпечення доходностi роботи Товариства, як на органiзацiйно-оформленому ринку, а саме ПАТ «Українська бiржа», так i на органiзацiйно неоформленому ринку. Постiйно проводити фiнансовий монiторiнг операцiй вiдповiдно чинного законодавства України. Пiдвищувати професiйний рiвень всiх працiвникiв Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. З восьмого питання: Вирiшили: затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ «РОМЕКС-IНВЕСТ» в новiй редакцiї. Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у позачергових загальних зборах, що становить 100 % голосiв акцiонерiв вiд загальної кiлькостi акцiй. З дев’ятого питання: Вирiшили: попередньо схвалити значнi правочини купiвлi-продажу цiнних паперiв українськиї емiтентiв, як на органiзацiйно-оформленому ринку, а саме ПАТ «Українська бiржа», так i на органiзацiйно неоформленому ринку, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. При цьому гранична сукупна вартость таких правочинiв не повинна перевищувати суму 10 000 000,00 (десять мiльйонiв)грн.00коп. Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. З десятого питання: Вирiшили: призначити на посаду внутрiшнього аудитора Товариства Чернишову Н.П. затвердити Наказ – 100113 вiд 10 сiчня 2013 року генерального директора Товариства щодо порядку та особливостей створення i органiзацiї роботи пiдроздiлу або окремої посадової особи для проведення внутрiшнього аудиту (контролю) в ПрАТ «IК «Ромекс-Iнвест» Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. З одинадцятого питання: Вирiшили: затвердити «ПОЛОЖЕННЯ «ПРО СЛУЖБУ ВНУТРIШНЬОГО АУДИТУ (КОНТРОЛЮ) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ «РОМЕКС-IНВЕСТ» Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. З дванадцятого питання : Вирiшили: затвердити звiт та висновок внутрiшнього аудитора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ «РОМЕКС-IНВЕСТ» за результатами перевiрки структурних пiдроздiлiв ПрАТ «IК «Ромекс-Iнвест» за 2012 рiк та затвердити План дiяльностi внутрiшнього аудитора Товариства на 2013 рiк та План внутрiшнього аудиту на 2013рiк. Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах З тринадцятого питання: Вирiшили: затвердити "Положення про дiяльнiсть депозитарної установи ПрАТ «IК «Ромекс-Iнвест» з додатками", "ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЛУЖБУ ВНУТРIШНЬОГО АУДИТУ (КОНТРОЛЮ) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ «РОМЕКС- IНВЕСТ», " Положення про систему управлiння ризиками професiйної дiяльностi депозитарної установи ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ «РОМЕКС-IНВЕСТ». Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. З чотирнадцятого питання : Вирiшили: затвердити Положення «Про загальнi збори ПрАТ «IК «Ромекс-Iнвест», Положення «Про виконавчий орган ПрАТ «IК «Ромекс-Iнвест» Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.02.2012 23/1/2012 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000165757 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.5 14216000 7108000 100
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках, додаткової емiсiї протягом звiтного року не здiйснювалось, фактiв лiстингу/делiстингуцiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не вiдбувалось.
 

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
27.04.2014 Данi вiдсутня Данi вiдсутнi 0 0 Не визначено 0 0 н/д 0 27.04.2014
Опис Емiтент облiгацiй не випускав.
 

2) дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8
27.04.2015 Данi вiдсутнi Данi вiдсутнi 0 0 Не визначено 0 27.04.2014
Опис Облiгацiї Емiтентом не випускались.
 

3) цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
27.04.2014 Данi вiдсутнi Данi вiдсутнi 0 0 Не визначено 0 Цiльовi облiгацiї Емiтентом не випускались 27.04.2014
Опис Данi вiдсутнi
 
27.04.2014 Данi вiдсутнi Данi вiдсутнi 0 0 Не визначено 0 Цiльовi облiгацiї Емiтентом не випускались 27.04.2014
Опис Данi вiдсутнi
 

3. Інформація про інші цінні папери

1) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску (грн) Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
1 2 3 4 5
27.04.2014 0 0 Iншi цiннi папери, крiм акцiй, Емiтентом не випускались.
Опис Данi вiдсутнi
 

2) інформація про похідні цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію Вид похідних цінніх паперів Різновид похідних цінних паперів Серія Строк розміщення Строк дії Строк (термін) виконання Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.) Обсяг випуску (грн) Характеристика базового активу
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
27.04.2014 Данi вiдсутнi Н/Д Данi вiдсутнi Данi вiдсутнi Данi вiдсутнi 0 0 Похiднi цiннi папери емiтентом не випускались.

4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено (шт.) Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7
1 27.04.2014 0 27.04.2014 Данi вiдсутнi Данi вiдсутнi 0

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0
Опис За звiтний перiод капiтальнi iнвестицiї в основнi засоби не здiйснювались, первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв на початок 2013 року, якi продовжують використовуватись складає 37.00 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв - 100%. Основнi засоби, щодо яких iснують обмеження на використання, вiдповiдно до чинного законодавства, а також такi, що переданi в заставу - вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 7140 7219
Статутний капітал (тис. грн.) 7108 7108
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 7108 7108
Опис Вартiсть чистих активiв розрахована на пiдставi "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених Рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р.
Висновок Вартiсть чистих активiв Емiтента бiльша за розмiр статутного капiталу емiтента, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 3.0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 16.00 X X
Усього зобов'язань X 19.00 X X
Опис: Податковi зобов"язання Емiтента складаються з: 2.0 тис. грн - зобов"язання щодо сплати єдиного соцiального внеску
з заробiтної плати за грудень, 1.0 тис. грн. - податок на доходи фiзичних осiб
Iншi зобов"язання: 5,0 тис. грн - невиплачена заробiтна плата за грудень 2013 р., 5,00 тис. грн- розрахунки з учасниками, 5,00 тис. грн - поточна заборгованiсть за роботи, послуги, 1, 00 тис. грн. - заборгованiсть за авансами отриманими.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
28.03.2013 02.04.2013 Відомості про проведення загальних зборів
02.07.2013 03.07.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.04.2013 25.04.2013 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ПП "Аудиторська компанiя "РЕЙТИНГ-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30687076
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 45000 Волинська обл. м. Ковель, вул. Незалежностi, 101
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4129 26.03.2008
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 183 П 000183 06.12.2013 28.02.2018
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013
Думка аудитора*** умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2013 1 0
2 2012 2 1
3 2011 3 2

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): н/д Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): н/д Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Позачерговi збори не проводились. Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Наглядова рада не створена, комiтети наглядової ради не створювались.
Інші (запишіть) Немає даних.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Наглядова рада не створювалась i винагрода не визначалась.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Данi вiдсутнi. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Наглядова рада не створювалась.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iншi документи щодо акцiонерного товариства вiдсутнi.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Ні Ні Так Ні Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Данi вiдсутнi.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Iншi причини вiдсутнi.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Данi вiдсутнi.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Ревiзiйна комiсiя в Товариствi не створювалась, перевiрка не проводилась

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Вiдповiдного рiшення загальними зборами акцiонерiв товариства не приймалось.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння в акцiонерному товариствi вiдсутнiй.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiя щодо прийняття акцiонерним товариство кодексу (принипiв, правил) корпоративного управлiння не оприлюднено, так як вiдповiдного рiшення не приймалось.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Данi вiдсутнi.

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку вiд професiйної дiяльностi на фондовому ринку України та забезпечення зростаючого добробуту кожного акцiонера i членiв трудового колективу в умовах ринкової економiки. Товариство створено з метою: одержання прибутку вiд професiйної дiяльностi на фондовому ринку України; одержання прибутку та забезпечення зростаючого добробуту кожного акцiонера i членiв трудового колективу в умовах ринкової економiки; ефективного використання матерiальних, фiнансових та iнших ресурсiв. Предметом дiяльностi Товариства є професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку, а саме: дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: дилерська дiяльнiсть; брокерська дiяльнiсть; ?надання консультацiйних послуг щодо емiсiї, обiгу та облiку цiнних паперiв, щодо прав та обов'язкiв емiтента, iнвестора та/або особи, яка видала неемiсiйний цiнний папiр, щодо обiгу та облiку iнших фiнансових iнструментiв, а також щодо здiйснення фiнансових iнвестицiй у зазначенi цiннi папери та iншi фiнансовi iнструменти; депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи; зберiгання та обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах та операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв (депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв).
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Власник iстотної участi - Бондарчук Юрiй Вiкторович, вiдповiдає встановленим законодавством вимогам, змiни протягом звiтного року не вiдбувалось.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Факти порушень, в тому числi. що призвели до заподiяння шкоди вiдсутнi.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.
Такi заходи вiдсутнi.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.
Управлiння ризиками є сукупнiстю обраних Товариством управлiнських заходiв, спрямованих на досягнення поставленої мети управлiння ризиком i допомагає сконцентрувати зусилля i ресурси на найоптимальнiших варiантах рiшення при здiйсненнi Товариством дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами та iншими фiнансовими iнструментами. Метою управлiння ризиком є сприяння пiдвищенню вартостi власного капiталу Товариства, одночасно забезпечуючи досягнення цiлей зацiкавлених сторiн, а саме: - клiєнтiв та контрагентiв Товариства; - керiвних органiв управляння Товариством; - працiвникiв Товариства; - iнших сторiн (суб’єктiв). Управлiння ризиками професiйної дiяльностi Товариства являє собою процес передбачення i нейтралiзацiї негативних фiнансових наслiдкiв, пов’язаних з їх iдентифiкацiєю, оцiнкою, профiлактикою i страхуванням. Система управлiння ризиками являє собою частину загальної стратегiї Товариства, яка полягає в розробцi заходiв по нейтралiзацiї можливих фiнансових наслiдкiв ризикiв, пов’язаних iз здiйсненням рiзноманiтних аспектiв професiйної дiяльностi Товариства.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Вiдповiдно до Положення про службу внутрiшнього аудиту (контролю) Компанiї, на виконання Рiчного плану перевiрок дiяльностi Компанiї посадовою особою служби внутрiшнього аудиту (контролю) було проведено перевiрку дiяльностi пiдроздiлiв Компанiї (вiддiл депозитарної дiяльностi та вiддiл торгiвлi цiнними паперами) за перiод з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року. Внутрiшнiм аудитором в результатi перевiрки було складено висновок, в якому вiдображено про вiдповiднiсть дiй та операцiй, що здiйснюються працiвниками компанiї, вимогам чинного законодавства, у тому числi, нормативно-правовим актам НКЦПФР, рiшенням Емiтента, якi визначають полiтику та стратегiю дiяльностi Емiтента, процедуру прийняття та реалiзацiї рiшень, органiзацiю облiку та звiтностi. Пiд час перевiрки розрахунково-касових документiв, документiв щодо здiйснення правочинiв Товариства, фiнансової i статистичної звiтностi, документiв, пов"язаних iз здiйсненням фiнансового монiторингу, недолiкив не виявлено. Фактiв зловживання службовим становищем керiвника Товариства, випадкiв розкрадань, допущених працiвниками Емiтента не виявлено. Данi, зазначенi в примiтках до фiнансової та консолiдованої звiтностi: Примiтки до фiнансової звiтностi ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” Фiнансова звiтнiсть ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” за 2013 рiк складена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть складена в тисячах гривень. Основнi засоби. Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням нарахованої амортизацiї. Для нарахування амортизацiї використовується прямолiнiйний метод. Строки корисного використання для всiх об'єктiв основних засобiв складають в середньому 5 рокiв. ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” немає основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження, а також таких, якi переданi в заставу. За звiтний рiк капiтальнi iнвестицiї в основнi засоби не здiйснювались, угоди на придбання в майбутньому основних засобiв не укладалися. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, якi продовжують використовуватися складає 37 тисяч гривень. Нематерiальнi активи. Всi нематерiальнi активи ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” мають визначений строк корисного використання та включають програмне забезпечення та лiцензiї. Для нарахування амортизацiї використовується прямолiнiйний метод. Строки корисного використання для всiх об'єктiв нематерiальних активiв складають в середньому 5 рокiв. ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” немає нематерiальних активiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження, а також таких, якi переданi в заставу. За звiтний рiк угоди на придбання в майбутньому нематерiальних активiв не укладалися. ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” витрат на дослiдження та розробки не здiйснює. Дебiторська заборгованiсть. Поточна дебiторська заборгованiсть за послуги включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв визначається за абсолютною сумою сумнiвної заборгованостi, яка визначається на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. В поточному роцi резерв сумнiвних боргiв не створювався. Склад статтi “Iнша поточна дебiторська заборгованiсть” на 31.12.2013 року наступний: дебiторська заборгованiсть покупцiв за договорами купiвлi-продажу цiнних паперiв — 277 тис. грн.; аванси пiд придбання цiнних паперiв 54 тис. грн.; заборгованiсть довiрителiв за виконання договорiв доручення та iншi — 2 тис. грн. Фiнансовi iнвестицiї. Фiнансовi iнвестицiї на дату балансу вiдображаються за їх собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi iнвестицiї. Всi поточнi фiнансовi iнвестицiї ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” утримуються з метою продажу та облiковуються за справедливою вартiстю. Грошовi кошти. Станом на 31.12.2013 року залишок грошових коштiв складає 2 тис. грн. Статтi “Iншi надходження” - 370 тис. грн. та “Iншi витрачання” - 337 тис. грн. звiту про рух грошових коштiв вiдображають вiдповiдно надходження та витрачання коштiв за договорами комiсiї та договорами укладеними на їх виконання для здiйснення операцiй з цiнними паперами в iнтересах клiєнтiв та за їх рахунок, за вирахуванням комiсiйної винагороди ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест”, яка вiдображена в статтях “Надходження вiд реалiзацiї продукцiї” та “Надходження вiд покупцiв та замовникiв авансiв”, та сплаченого на виконання функцiй податкового агенту податку з доходiв фiзичних осiб, сума якого вiдображена в складi статтi “Витрачання на оплату зобов’язань з iнших податкiв i зборiв”. Власний капiтал. Власний капiтал ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” складається iз статутного капiталу (7 108 тис.грн.), резервного капiталу (106 тис.грн.) та непокритого збитку (74 тис.грн.) i становить 7140 тис.грн. Станом на 31.12.2013 р. статутний фонд ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” подiлений на 14 216 000 (чотирнадцять мiльйонiв двiстi шiстнадцять тисяч) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,5грн. (п’ятдесят копiйок) кожна. Зобов’язання. Поточнi зобов’язання станом на 31.12.2013р. складають 19 тис.грн., з них: кредиторська заборгованiсть, термiн оплати якої не настав, становить 5 тис.грн., за отриманими авансами – 1 тис.грн., з оплати працi 5 тис. грн.. поточнi зобов’язання за розрахунками з учасниками – 5 тис.грн. ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” не є стороною в судових процесах, а також iнших подiй якi призведуть в майбутньому до виникнення непередбачуваних зобов'язань протягом 2013 року зафiксовано не було. Доходи. Облiк доходiв ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” ведеться за методом нарахування, визнання доходу за наданi послуги визначається на дату складання акту про надання послуг. Чистий дохiд, отриманий пiдприємством станом на 31.12.2013р. становить 218 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи склали 14 тис.грн., доходи вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливої вартостiстю. Витрати. Облiк та формування витрат пiдприємства ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 “Витрати”. Стаття “Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)” включає собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiї за вартiстю придбання в розмiрi 5 тис. грн. Стаття “Iншi операцiйнi витрати” 19 тис. грн. включає витрати вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Факти вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової установи протягом року, вiдсутнi.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Оцiнки активiв не здiйснювалось.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Товариством не здiйснювались операцiї з пов"язаними особами.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Рiшення ДКЦПФР № 1360 вiд 29.09.2011 р. "Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики".
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
ПП Аудиторська компанiя "РЕЙТИНГ - АУДИТ", код за ЄДРПОУ: 30687076, Свiдоцтво про внесення в реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 4129 вiд 26.03.2008р. 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежностi 101.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Загальний стаж аудиторської дiяльностi Аудиторської компанii "РЕЙТИНГ - АУДИТ" - 15 рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Перевiрку дiяльностi ПрАТ "IК "Ромекс-Iнвест"ПП Аудиторська компанiя "РЕЙТИНГ - АУДИТ", здiйснювала вперше з 02.04.2014 р.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Перелiк iнших аудиторських перевiрок, що надавались фiнансовiй установi протягом 2013 року: - 29.03.2013 року незалежною аудиторською фiрмою ТОВ "Аудиторська фiрма "Регiстр" здiйснено перевiрку фiнансової звiтностi ПрАТ "IК "Ромекс-Iнвест" станом на 31.12.2012 р. - 18.09.2013 року незалежною аудиторською фiрмою ТОВ "Аудиторська фiрма "Регiстр" здiйснено перевiрку фiнансової звiтностi ПрАТ "IК "Ромекс-Iнвест"станом на 31.12.2012 р. вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку, що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, затвердженого рiшенням НКЦПФР № 160 вiд 12.02.2003 р.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Випадки виникнення конфлiктiв iнтересiв та/або сумiщення функцiй внутрiшнього аудитора не було.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Протягом останнiх 5-ти (п"яти) рокiв перевiрки здiйснювались: - за 2009 - 2013 р. ТОВ "Аудиторська фiрма "Регiстр", - перевiрку фiнансової звiтностi ПрАТ "IК "Ромекс-Iнвест" за 2013 рiк вiдповiдно до Рiшення ДКЦПФР № 1360 вiд 29.09.2011 р. "Вимоги до аудиторського висновку прирозкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики", здiйснила Аудиторська компанiя "РЕЙТИНГ - АУДИТ".
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Стягнень Аудиторської палати, застосованих до зовнiшнього аудитора не застосовувалось. Фактiв подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, вивленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, вiдсутнi.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Захист прав споживачiв здiйснюється вiдповiдно до законодавства про захист прав споживачiв та законодавства у сферi цiнних паперiв та фондового ринку. Спiрнi питання, що виникають у процесi надання фiнансової послуги врегульовуються в досудовому порядку, в тому числi шляхом переговорiв. Якщо таке врегулювання виявиться неможливим, спори пiдлягають врегулюванню судом на територiї України згiдно законодавства України. Емiтент як фiнансова установа до моменту укладання договору з депонентом додатково надає йому iнформацiю, зазначену у частинi другiй статтi 12 Закону України «Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг», а саме: 1) фiнансову послугу, що пропонується надати клiєнту, iз зазначенням вартостi цiєї послуги для клiєнта, якщо iнше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг; 2) умови надання додаткових фiнансових послуг та їх вартiсть; 3) порядок сплати податкiв i зборiв за рахунок фiзичної особи в результатi отримання фiнансової послуги; 4) правовi наслiдки та порядок здiйснення розрахункiв з фiзичною особою внаслiдок дострокового припинення надання фiнансової послуги; 5) механiзм захисту фiнансовою установою прав споживачiв та порядок урегулювання спiрних питань, що виникають у процесi надання фiнансової послуги; 6) реквiзити органу, який здiйснює державне регулювання ринкiв фiнансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквiзити органiв з питань захисту прав споживачiв; 7) розмiр винагороди фiнансової установи у разi, коли вона пропонує фiнансовi послуги, що надаються iншими фiнансовими установами. Скарги розглядаються вiдповiдно лдо чинного законодавства.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Донченко Iрина Миколаївна - працiвник фiнансової установи, уповноважена розглядати скарги.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Скарги стосовно надання фiнансових послуг фiнансовю установою не надходили.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
Позови до суду стосовно наданнi фiнансових послуг фiнансовою установою вiдсутнi.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "РОМЕКС-IНВЕСТ" за ЄДРПОУ 23725243
Територія за КОАТУУ 8030800000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 66.12
Середня кількість працівників 7
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 04074 м. Київ вул. Автозаводська, 2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 5 4 5
первісна вартість 1001 11 10 9
накопичена амортизація 1002 6 6 4
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 0 0 0
первісна вартість 1011 37 37 37
знос 1012 37 37 37
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 5 4 5
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 271 277 279
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

54

54

55
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3 2 83
Поточні фінансові інвестиції 1160 6829 6820 6826
Гроші та їх еквіваленти 1165 1 2 31
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 1 1 31
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 7158 7155 7274
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 7163 7159 7279

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7108 7108 7108
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 106 106 106
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 63 74 71
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 7151 7140 7143
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 6 5 8
за розрахунками з бюджетом 1620 0 1 2
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 2 3
за розрахунками з оплати праці 1630 0 5 11
за одержаними авансами 1635 1 1 1
за розрахунками з учасниками 1640 5 5 5
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 106
Усього за розділом IІІ 1695 12 19 136
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 7163 7159 7279

Примітки Фiнансова звiтнiсть ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” за 2013 рiк складена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть складена в тисячах гривень.
Основнi засоби. Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням нарахованої амортизацiї. Для нарахування амортизацiї використовується прямолiнiйний метод. Строки корисного використання для всiх об'єктiв основних засобiв складають в середньому 5 рокiв. ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” немає основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження, а також таких, якi переданi в заставу. За звiтний рiк капiтальнi iнвестицiї в основнi засоби не здiйснювались, угоди на придбання в майбутньому основних засобiв не укладалися. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, якi продовжують використовуватися складає 37 тисяч гривень.
Нематерiальнi активи. Всi нематерiальнi активи ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” мають визначений строк корисного використання та включають програмне забезпечення та лiцензiї. Для нарахування амортизацiї використовується прямолiнiйний метод. Строки корисного використання для всiх об'єктiв нематерiальних активiв складають в середньому 5 рокiв. ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” немає нематерiальних активiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження, а також таких, якi переданi в заставу. За звiтний рiк угоди на придбання в майбутньому нематерiальних активiв не укладалися. ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” витрат на дослiдження та розробки не здiйснює.
Дебiторська заборгованiсть. Поточна дебiторська заборгованiсть за послуги включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв визначається за абсолютною сумою сумнiвної заборгованостi, яка визначається на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. В поточному роцi резерв сумнiвних боргiв не створювався.
Склад статтi “Iнша поточна дебiторська заборгованiсть” на 31.12.2013 року наступний: дебiторська заборгованiсть покупцiв за договорами купiвлi-продажу цiнних паперiв — 277 тис. грн.; аванси пiд придбання цiнних паперiв 54 тис. грн.; заборгованiсть довiрителiв за виконання договорiв доручення та iншi — 2 тис. грн.
Керівник Донченко I.М.
Головний бухгалтер Стеба С. Л.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "РОМЕКС-IНВЕСТ" за ЄДРПОУ 23725243
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 218 561
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 5 ) ( 187 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

213

374
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 14 2
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 14 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 219 ) ( 266 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 19 ) ( 0 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 19 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

110
 збиток 2195 ( 11 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 238 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 11 ) ( 128 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 11 ) ( 128 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 11 128

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 4 2
Витрати на оплату праці 2505 88 116
Відрахування на соціальні заходи 2510 33 43
Амортизація 2515 2 2
Інші операційні витрати 2520 111 103
Разом 2550 238 266

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Фiнансовi iнвестицiї. Фiнансовi iнвестицiї на дату балансу вiдображаються за їх собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi iнвестицiї. Всi поточнi фiнансовi iнвестицiї ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” утримуються з метою продажу та облiковуються за справедливою вартiстю.
Керівник Донченко I. М.
Головний бухгалтер Стеба С. Л.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "РОМЕКС-IНВЕСТ" за ЄДРПОУ 23725243
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

175

609
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 9
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 15 314
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 2
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 370 2122
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 87 )

( 71 )
Праці 3105 ( 69 ) ( 120 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 34 ) ( 54 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 30 ) ( 88 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 7 ) ( 33 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 282 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 337 ) ( 2053 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -4 355
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 6 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 1 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 6360 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 1 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 5 -6361
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 6000
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 6000
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1 -6
Залишок коштів на початок року 3405 1 7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 2 1

Примітки Грошовi кошти. Станом на 31.12.2013 року залишок грошових коштiв складає 2 тис. грн. Статтi “Iншi надходження” - 370 тис. грн. та “Iншi витрачання” - 337 тис. грн. звiту про рух грошових коштiв вiдображають вiдповiдно надходження та витрачання коштiв за договорами комiсiї та договорами укладеними на їх виконання для здiйснення операцiй з цiнними паперами в iнтересах клiєнтiв та за їх рахунок, за вирахуванням комiсiйної винагороди ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест”, яка вiдображена в статтях “Надходження вiд реалiзацiї продукцiї” та “Надходження вiд покупцiв та замовникiв авансiв”, та сплаченого на виконання функцiй податкового агенту податку з доходiв фiзичних осiб, сума якого вiдображена в складi статтi “Витрачання на оплату зобов’язань з iнших податкiв i зборiв”.
Керівник Донченко I.М.
Головний бухгалтер Стеба С. Л.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "РОМЕКС-IНВЕСТ" за ЄДРПОУ 23725243
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Звiт про рух грошовитх коштiв складено за прямим методом.
Керівник Донченко I.М.
Головний бухгалтер Стеба СМ. Л.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "РОМЕКС-IНВЕСТ" за ЄДРПОУ 23725243
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 7108 0 0 106 -63 0 0 7151
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 7108 0 0 106 -63 0 0 7151
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -11 0 0 -11
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -11 0 0 -11
Залишок на кінець року 4300 7108 0 0 106 -74 0 0 7140

Примітки Власний капiтал. Власний капiтал ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” складається iз статутного капiталу (7 108 тис.грн.), резервного капiталу (106 тис.грн.) та непокритого збитку (74 тис.грн.) i становить 7140 тис.грн. Станом на 31.12.2013 р. статутний фонд ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” подiлений на 14 216 000 (чотирнадцять мiльйонiв двiстi шiстнадцять тисяч) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,5грн. (п’ятдесят копiйок) кожна.
Керівник Донченко I. М.
Головний бухгалтер Стеба С. Л.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Фiнансова звiтнiсть ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” за 2013 рiк складена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть складена в тисячах гривень.
Основнi засоби. Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням нарахованої амортизацiї. Для нарахування амортизацiї використовується прямолiнiйний метод. Строки корисного використання для всiх об'єктiв основних засобiв складають в середньому 5 рокiв. ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” немає основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження, а також таких, якi переданi в заставу. За звiтний рiк капiтальнi iнвестицiї в основнi засоби не здiйснювались, угоди на придбання в майбутньому основних засобiв не укладалися. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, якi продовжують використовуватися складає 37 тисяч гривень.
Нематерiальнi активи. Всi нематерiальнi активи ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” мають визначений строк корисного використання та включають програмне забезпечення та лiцензiї. Для нарахування амортизацiї використовується прямолiнiйний метод. Строки корисного використання для всiх об'єктiв нематерiальних активiв складають в середньому 5 рокiв. ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” немає нематерiальних активiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження, а також таких, якi переданi в заставу. За звiтний рiк угоди на придбання в майбутньому нематерiальних активiв не укладалися. ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” витрат на дослiдження та розробки не здiйснює.
Дебiторська заборгованiсть. Поточна дебiторська заборгованiсть за послуги включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв визначається за абсолютною сумою сумнiвної заборгованостi, яка визначається на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. В поточному роцi резерв сумнiвних боргiв не створювався.
Склад статтi “Iнша поточна дебiторська заборгованiсть” на 31.12.2013 року наступний: дебiторська заборгованiсть покупцiв за договорами купiвлi-продажу цiнних паперiв — 277 тис. грн.; аванси пiд придбання цiнних паперiв 54 тис. грн.; заборгованiсть довiрителiв за виконання договорiв доручення та iншi — 2 тис. грн.

Продовження тексту приміток

Фiнансовi iнвестицiї. Фiнансовi iнвестицiї на дату балансу вiдображаються за їх собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi iнвестицiї. Всi поточнi фiнансовi iнвестицiї ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” утримуються з метою продажу та облiковуються за справедливою вартiстю.
Зобов’язання. Поточнi зобов’язання станом на 31.12.2013р. складають 19 тис.грн., з них: кредиторська заборгованiсть, термiн оплати якої не настав, становить 5 тис.грн., за отриманими авансами – 1 тис.грн., з оплати працi 5 тис. грн.. поточнi зобов’язання за розрахунками з учасниками – 5 тис.грн. ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” не є стороною в судових процесах, а також iнших подiй якi призведуть в майбутньому до виникнення непередбачуваних зобов'язань протягом 2013 року зафiксовано не було.
Доходи. Облiк доходiв ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” ведеться за методом нарахування, визнання доходу за наданi послуги визначається на дату складання акту про надання послуг. Чистий дохiд, отриманий пiдприємством станом на 31.12.2013р. становить 218 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи склали 14 тис.грн., доходи вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливої вартостiстю.
Витрати. Облiк та формування витрат пiдприємства ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 “Витрати”. Стаття “Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)” включає собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiї за вартiстю придбання в розмiрi 5 тис. грн. Стаття “Iншi операцiйнi витрати” 19 тис. грн. включає витрати вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю.

Продовження тексту приміток

Грошовi кошти. Станом на 31.12.2013 року залишок грошових коштiв складає 2 тис. грн. Статтi “Iншi надходження” - 370 тис. грн. та “Iншi витрачання” - 337 тис. грн. звiту про рух грошових коштiв вiдображають вiдповiдно надходження та витрачання коштiв за договорами комiсiї та договорами укладеними на їх виконання для здiйснення операцiй з цiнними паперами в iнтересах клiєнтiв та за їх рахунок, за вирахуванням комiсiйної винагороди ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест”, яка вiдображена в статтях “Надходження вiд реалiзацiї продукцiї” та “Надходження вiд покупцiв та замовникiв авансiв”, та сплаченого на виконання функцiй податкового агенту податку з доходiв фiзичних осiб, сума якого вiдображена в складi статтi “Витрачання на оплату зобов’язань з iнших податкiв i зборiв”.

Продовження тексту приміток

Власний капiтал. Власний капiтал ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” складається iз статутного капiталу (7 108 тис.грн.), резервного капiталу (106 тис.грн.) та непокритого збитку (74 тис.грн.) i становить 7140 тис.грн. Станом на 31.12.2013 р. статутний фонд ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” подiлений на 14 216 000 (чотирнадцять мiльйонiв двiстi шiстнадцять тисяч) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,5грн. (п’ятдесят копiйок) кожна.