Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Донченко Iрина Миколаївна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.03.2013
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "РОМЕКС-IНВЕСТ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
23725243
1.4. Місцезнаходження емітента
м. Київ , Оболонський, 04074, м. Київ, Автозаводська, 2
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0442315886 0442315886
1.6. Електронна поштова адреса емітента
iryna@romex.kiev.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.03.2013
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР 82(1586)   29.04.2013
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці www.romex.hol.es в мережі Інтернет 26.04.2013
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X
е) інформація про рейтингове агентство X
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки Юридичних осiб, що володiють бiльш нiж 10 % акцiй немає.
Емiтентом облiгацiї не випускались.
Iншi цiннi папери емiтентом не випускались. Похiднi цiннi папери не випускались.
Викуп власних акцiй не здiйснювався. Сертифiкати цiнних паперiв не видавались.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "РОМЕКС-IНВЕСТ"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "IК "Ромекс-Iнвест"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
04074
3.1.5. Область, район
м. Київ , Оболонський
3.1.6. Населений пункт
м. Київ
3.1.7. Вулиця, будинок
Автозаводська, 2
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01 № 306726
3.2.2. Дата державної реєстрації
23.10.1995
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Шевченкiвська районна державна адмiнiстрацiя м. Києва
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
7108000
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
7108000
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПуАТ "ФIДОБАНК"
3.3.2. МФО банку
300175
3.3.3. Поточний рахунок
26505000099645
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПуАТ "ФIДОБАНК"
3.3.5. МФО банку
300175
3.3.6. Поточний рахунок
26505000099645
3.4. Основні види діяльності
66.12 посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах
64.99 надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення)
66.19 iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, брокерська дiяльнiсть АД № 075706 17.07.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 21.10.2014
Опис Емiтент планує продовжувати термiн дiї вказаної Лiцензiї
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. дилерська дiяльнiсть АД № 075707 17.07.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 21.10.2014
Опис Емiтент планує продовжувати термiн дiї Лiцензiї
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв АД № 075702 19.07.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 26.07.2015
Опис Емiтент планує продовжувати термiн дiї Лiцензiї.
 
андеррайтинг АД № 075708 17.07.2012 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 08.10.2012
Опис Лiцензiю анулювано у зв"язку з вiдсутнiстю дiяльностi вiдповiдно цiєї Лiцензiї протягом року.
 
3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання Місцезнаходження об'єднання
н/д н/д
Опис Емiтент не належить до будь-яких обёєднань пiдприємств
 
3.7. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
н/д 15.04.2013 н/д

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Донченко Iрина Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1958
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Попередня посада - заступник директора ТОВ "Реєстрацiйна компанiя "Держава".
6.1.8. Опис
Повноваження та обов"язки генерального директора: До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв. Загальнi збори акцiонерiв Товариства можуть винести рiшення про передачу частини належних їм повноважень, якi не є їх виключною компетенцiєю, до компетенцiї Генерального директора.
Генеральний директор Товариства пiдзвiтний Загальним зборам, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi акцiонерного товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i законом.
Генеральний Директор має право в тому числi:
1. дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами;
2. вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди);
3. розпоряджатись майном Товариства i забезпечувати його належне використання;
4. видавати доручення (довiреностi) на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства.
5. приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймати будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства;
6. видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенцiї, давати вказiвки, що є обов'язковими до виконання всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства, встановлювати внутрiшнiй режим роботи в Товариствi;
7. у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб;
8. вiдкривати рахунки в банках, у Зберiгачiв цiнних паперiв;
9. готувати порядок денний загальних зборiв, приймати рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв.
9. приймати рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв, в тому числi на вимогу акцiонерiв;
10. обирати аудитора Товариства та визначати умови договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
11. визначати дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;
12. надсилати в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiї акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
13. здiйснювати iншi дiї, якi випливають iз статутних цiлей Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Донченко I.М. не має. В iнших пiдприємствах посад
не займає.
Розмiр виплаченої винагороди складає 28645,70 грн за рiк.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Генеральний директор Донченко Iрина Миколаївна 804800 5.66123 804800 0 0 0
Усього 804800 5.66123 804800 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Бондарчук Юрiй Вiкторович 6000000.00 84.41193 6000000.00 0 0 0
Усього 6000000.00 84.41193 6000000.00 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 30.04.2012
Кворум зборів** 100
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, обрання Лiчильної комiсiї. 2.Звiт генерального директора про фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2011 роцi. 3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. 4.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк. 5.Розподiл прибутку (збиткiв) Товариства за 2011 рiк. 6.Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк. 7.Про внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства. 8.Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дня проведення Зборiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк (тис. грн.) Найменування показника Перiод Звiтний Попереднiй Усього активiв 1626 1379 Основнi засоби - 6 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї - - Запаси - - Сумарна дебiторська заборгованiсть 663 459 Грошовi кошти та їх еквiваленти 8 - Нерозподiлений прибуток 133 159 Власний капiтал 1347 1373 Статутний капiтал 1108 1108 Довгостроковi зобов’язання - - Поточнi зобов’язання 279 6 Чистий прибуток (збиток) (26) (164) Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 2216 2216 Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом перiоду (шт.) - - Загальна сума коштiв, витрачених на викуп власних акцiй протягом перiоду - - Чисельнiсть працiвникiв на кiнець перiоду (осiб) 8 7 У встановлений законом строк iншi пропозицiї про змiну дати проведення загальних зборiв або внесення змiн, доповнень до порядку денного до виконавчого органу Товариства не надходили. З першого питання: «Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, обрання Лiчильної комiсiї» рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах З третього питання: «Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу» Вирiшили: затвердити Звiт генерального директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльностi Товариства у 2011 роцi. Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. З четвертого питання: «Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк» вирiшили затвердити фiнансовий рiчний звiт та баланс Товариства за 2011 рiк. Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. З п’ятого питання: «Розподiл прибутку (збиткiв) Товариства за 2011 рiк» вирiшили: збиток, одержаний Товариством, за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2011 роцi в розмiрi 26 тис. грн. покрити за рахунок прибутку Товариства наступних рокiв.Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах З шостого питання: «Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк» iнших пропозицiй та зауважень не надходило. Вирiшили: продовжувати здiйснювати професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, а саме: дилерську дiяльнiсть, брокерську дiяльнiсть, андерайтинг, депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв з метою забезпечення доходностi роботи Товариства, як на органiзацiйно-оформленому ринку, а саме ПАТ «Українська бiржа», так i на органiзацiйно неоформленому ринку. Постiйно проводити фiнансовий монiторiнг операцiй вiдповiдно чинного законодавства України. Пiдвищувати професiйний рiвень всiх працiвникiв Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. З сьомого питання: «Про внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства» iнших пропозицiй та зауважень не надходило. Вирiшили: не вносити змiни та доповнення до Статуту Товариства.Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. З восьмого питання: «Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дня проведення Зборiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi» вирiшили: попередньо схвалити значнi правочини купiвлi-продажу цiнних паперiв українськиї емiтентiв, як на органiзацiйно-оформленому ринку, а саме ПАТ «Українська бiржа», так i на органiзацiйно неоформленому ринку, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. При цьому гранична сукупна вартость таких правочинiв не повинна перевищувати суму 10 000 000,00 (десять мiльйонiв)грн.00коп. Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 07.06.2012
Кворум зборів** 100
Опис Перелiк питань, що розглядалися на Позачергових Загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Iнвестицiйна компанiя «Ромекс-iнвест» 1. Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборiв Товариства. 2. Затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй та звiту про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй Товариства. 3. Затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї. Особа, що iнiцювала позачерговi збори - Генеральний директор Донченко I.М. З першого питання: «Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборiв Товариства» голосували: «За» 2216000 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах «Проти» – немає; «Утримались» – немає; Вирiшили: Обрати Донченко Iрину Миколаївну – головуючим загальних зборiв, Лєшкову Наталiю Леонiдiвну - секретарем загальних зборiв. Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi ареєструвалися для участi у загальних зборах. З другого питання: Iнших пропозицiй та зауважень не надходило. Голосували: «За» 2216000 голосiв, що складає 100 % голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у позачергових загальних зборах; «Проти» – немає; «Утримались» – немає; Рiшення: «Затвердити результати приватного розмiщення акцiй та звiт про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ «РОМЕКС-IНВЕСТ», тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, видане НКЦПФР за реєстрацiйним № : 23/1/12-Т, дата реєстрацiї "07"лютого2012 року. (ЗВIТ про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй Приватного акцiонерне товариство «Iнвестицiйна компанiя «Ромекс-Iнвест» , код за ЄДРПОУ 23725243, - Додаток №2/1 до Протоколу № 34 загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «IК «Ромекс-iнвест» вiд «07» червня 2012 р.), який є невiд’ємною частиною Протоколу № 34 загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «IК «Ромекс-iнвест» вiд «07» червня 2012р, - прийняте 100 % голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у позачергових загальних зборах. З третього питання: «Затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї» слухали Донченко I.М., яка запропонувала затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ «РОМЕКС-IНВЕСТ» в новiй редакцiї, в якiй, зокрема, вiдобразити змiни, пов’язанi зi збiльшенням розмiру Статутного капiталу Товариства, з урахуванням результатiв розмiщення акцiй, голосували: Рiшення прийняте 100 % голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у позачергових загальних зборах

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.02.2012 23/1/2012 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 01110100 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.5 14216000 7108000.00 100
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась, факту лiстингу, делiстингу на фондових бiржах не вiдбувалось. Додаткова емiсiя простих iменних акцiй вiдбувалась з метою приведення розмiру статутного капiталуЕмiтента нормам чинного законодавства. Спосiб розмiщення акцiй додаткової емiсiї - приватний.
 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0
Опис Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням нарахованої амортизацiї. Для нарахування амортизацiї використовується прямолiнiйний метод. Строки корисного використання для всiх об'єктiв основних засобiв складають в середньому 5 рокiв. ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” немає основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження, а також таких, якi переданi в заставу. За звiтний рiк капiтальнi iнвестицiї в основнi засоби не здiйснювались, угоди на придбання в майбутньому основних засобiв не укладалися. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, якi продовжують використовуватися складає 37 тисяч гривень.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 7219 1347
Статутний капітал (тис. грн.) 7108 1108
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 7108 1108
Опис Вартiсть чистих активiв розрахована на пiдставi "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених Рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р.
Висновок Вартiсть чистих активiв Емiтента бiльша за розмiр статутного капiталу емiтента як у попереднiй так i у звiтний перiод.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 13.00 X X
Усього зобов'язань X 13.00 X X
Опис: Облiк зобов’язань ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” здiйснюється у вiдповiдностi до вимог П(С)БО № 11 „Зобов’язання”. Поточнi зобов’язання станом на 31.12.2012р. складають 13 тис.грн., з них: кредиторська заборгованiсть, термiн оплати якої не настав, становить 6 тис.грн., за отриманими авансами – 1 тис.грн., поточнi зобов’язання за розрахунками з учасниками – 5 тис.грн. ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” не є стороною в судових процесах, а також iнших подiй якi призведуть в майбутньому до виникнення непередбачуваних зобов'язань протягом 2012 року зафiксовано не було.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
30.03.2012 13.04.2012 Відомості про проведення загальних зборів

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2012 2 1
2 2011 3 2
3 2010 3 2

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): н/д Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): н/д Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): н/д Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У зв"язку з тим, що кiлькiсть акцiонерiв Емiтента - 4 особи, Наглядова рада не створювалась.
Інші (запишіть) В акцiонерному товариствi не створено спецiальну посаду або вiддiл, що вiдповiдає за роботу з акцiонерами.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Немає даних.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): В товариствi не створювалась Наглядова ради. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Не обирались члени Наглядової ради.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Ні

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Так Ні Ні
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
Інше(запишіть): За зберiгання Протоколiв загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдає Генеральний директор Товариства. Протоколи Засiдань Наглядової ради та засiдань правлiння вiдсутнi. Так Так Так

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Ні Ні Ні Так
Обрання та відкликання членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iншi документи вiдсутнi.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Ні Так Ні Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) Рiшення приймав генеральний директор.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Протягом останнiх 3-х рокiв аудитор не змiнювався.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Перевiрки проводились зовнiшнiм аудитором та особою, вiдповiдальною за внутрiшнiй аудит.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Ревiзiйна комiсiя в товариствi не створювалась.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Не планує.
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) Н/д

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 16.04.2013 ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння емiтентом не приймався.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiю не оприлюднювали у зв"язку з тим, що Кодекс корпоративного управлiння не зптверджувався.
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Немає даних.

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку вiд професiйної дiяльностi на фондовому ринку України та забезпечення зростаючого добробуту кожного акцiонера i членiв трудового колективу в умовах ринкової економiки. Товариство творено з метою: - одержання прибутку вiд професiйної дiяльностi на фондовому ринку України; - одержання прибутку та забезпечення зростаючого добробуту кожного акцiонера i членiв трудового колективу в умовах ринкової економiки; - ефективного використання матерiальних, фiнансових та iнших ресурсiв. Предметом дiяльностi Товариства є професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, а саме: дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: - дилерська дiяльнiсть; - брокерська дiяльнiсть; - андеррайтинг; - надання iнформацiйних та консультацiйних послуг щодо курсiв цiнних паперiв, умов їх обiгу, тощо в межах виконання договорiв на брокерське обслуговування;
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Бондарчук Юрiй Вiкторович
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Факти порушення вiдсутнi.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
Заходи впливу не застосовувались.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
Управлiння ризиками є сукупнiстю обраних Товариством управлiнських заходiв, спрямованих на досягнення поставленої мети управлiння ризиком i допомагає сконцентрувати зусилля i ресурси на найоптимальнiших варiантах рiшення при здiйсненнi Товариством дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами та iншими фiнансовими iнструментами (надалi – ЦП/IФI). Метою управлiння ризиком є сприяння пiдвищенню вартостi власного капiталу Товариства, одночасно забезпечуючи досягнення цiлей зацiкавлених сторiн, а саме: - клiєнтiв та контрагентiв Товариства; - керiвних органiв управляння Товариством; - працiвникiв Товариства; - iнших сторiн (суб’єктiв). Управлiння ризиками професiйної дiяльностi Товариства являє собою процес передбачення i нейтралiзацiї негативних фiнансових наслiдкiв, пов’язаних з їх iдентифiкацiєю, оцiнкою, профiлактикою i страхуванням. Система управлiння ризиками являє собою частину загальної стратегiї Товариства, яка полягає в розробцi заходiв по нейтралiзацiї можливих фiнансових наслiдкiв ризикiв, пов’язаних iз здiйсненням рiзноманiтних аспектiв професiйної дiяльностi Товариства.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
В Товариствi призначена особа, вiдповiдальна за внутрiшнiй аудит в Товариствi. Данi, зазначенi в примiтках до фiнансової звiтностi: Примiтки до фiнансової звiтностi ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” Фiнансова звiтнiсть ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” за 2012 рiк складена у вiдповiдностi до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та наказу 2Б вiд 01.01.2011р. “Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику в ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест”. Фiнансова звiтнiсть складена в тисячах гривень. Основнi засоби. Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням нарахованої амортизацiї. Для нарахування амортизацiї використовується прямолiнiйний метод. Строки корисного використання для всiх об'єктiв основних засобiв складають в середньому 5 рокiв. ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” немає основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження, а також таких, якi переданi в заставу. За звiтний рiк капiтальнi iнвестицiї в основнi засоби не здiйснювались, угоди на придбання в майбутньому основних засобiв не укладалися. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, якi продовжують використовуватися складає 37 тисяч гривень. Нематерiальнi активи. Всi нематерiальнi активи ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” мають визначений строк корисного використання та включають програмне забезпечення та лiцензiї. Для нарахування амортизацiї використовується прямолiнiйний метод. Строки корисного використання для всiх об'єктiв нематерiальних активiв складають в середньому 5 рокiв. ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” немає нематерiальних активiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження, а також таких, якi переданi в заставу. За звiтний рiк угоди на придбання в майбутньому нематерiальних активiв не укладалися. ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” витрат на дослiдження та розробки не здiйснює. Дебiторська заборгованiсть. Поточна дебiторська заборгованiсть за послуги включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв визначається за абсолютною сумою сумнiвної заборгованостi, яка визначається на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. В поточному роцi резерв сумнiвних боргiв не створювався. Склад статтi “Iнша поточна дебiторська заборгованiсть” на 31.12.2012 року наступний: дебiторська заборгованiсть покупцiв за договорами купiвлi-продажу цiнних паперiв — 230 тис. грн.; аванси пiд придбання цiнних паперiв 54 тис. грн.; заборгованiсть довiрителiв за виконання договорiв доручення та iншi — 2 тис. грн. Фiнансовi iнвестицiї. Фiнансовi iнвестицiї на дату балансу вiдображаються за їх собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi iнвестицiї. Всi поточнi фiнансовi iнвестицiї ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” утримуються з метою продажу та облiковуються за фактичною собiвартiстю. Протягом 2012 року внаслiдок зупинення обiгу акцiй трьох емiтентiв було визнано зменшення корисностi вiдповiдних пакетiв акцiй на суму 167,7 тис. грн. Грошовi кошти. Станом на 31.12.2012 року залишок грошових коштiв складає 2 тис. грн. Статтi “Iншi надходження” - 2122 тис. грн. та “Iншi витрачання” - 2052 тис. грн. звiту про рух грошових коштiв вiдображають вiдповiдно надходження та витрачання коштiв за договорами комiсiї та договорами укладеними на їх виконання для здiйснення операцiй з цiнними паперами в iнтересах клiєнтiв та за їх рахунок, за вирахуванням комiсiйної винагороди ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест”, яка вiдображена в статтях “Надходження вiд реалiзацiї продукцiї” та “Надходження вiд покупцiв та замовникiв авансiв”, та сплаченого на виконання функцiй податкового агенту податку з доходiв фiзичних осiб, сума якого вiдображена в складi статтi “Витрачання на оплату зобов’язань з iнших податкiв i зборiв”. Власний капiтал. Власний капiтал ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” складається iз статутного капiталу (7 108 тис.грн.), резервного капiталу (106 тис.грн.) та нерозподiленого прибутку (5 тис.грн.) i становить 7219 тис.грн. Станом на 31.12.2012 р. статутний фонд ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” подiлений на 14 216 000 (чотирнадцять мiльйонiв двiстi шiстнадцять тисяч) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,5грн. (п’ятдесят копiйок) кожна. Зобов’язання. Облiк зобов’язань ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” здiйснюється у вiдповiдностi до вимог П(С)БО № 11 „Зобов’язання”. Поточнi зобов’язання станом на 31.12.2012р. складають 13 тис.грн., з них: кредиторська заборгованiсть, термiн оплати якої не настав, становить 6 тис.грн., за отриманими авансами – 1 тис.грн., поточнi зобов’язання за розрахунками з учасниками – 5 тис.грн. ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” не є стороною в судових процесах, а також iнших подiй якi призведуть в майбутньому до виникнення непередбачуваних зобов'язань протягом 2012 року зафiксовано не було. Доходи. Облiк доходiв ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” ведеться згiдно П(С)БО 15 “Дохiд” за методом нарахування, визнання доходу за наданi послуги визначається на дату складання акту про надання послуг. Чистий дохiд, отриманий пiдприємством станом на 31.12.2012р. становить 561 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи склали 2 тис.грн., якi представляють собою сплаченi фiнансовi санкцiї контрагентами за не виконання договiрних зобов’язань. Витрати. Облiк та формування витрат пiдприємства ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 “Витрати”. Стаття “Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)” включає собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiї за вартiстю придбання в розмiрi 187 тис. грн. Стаття “Iншi витрати” 238 тис. грн. включає зменшення корисностi фiнансових iнвестицiї, внаслiдок анулювання емiсiй акцiй.
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Факти вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений в статутi, вiдсутнi.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Оцiнки не здiйснювалось.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Товариством здiйснювались операцiї з пов"язаними особами, а саме з Бондарчуком Юрiєм Вiкторовичем.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Аудиторський висновок складено у вiдповiдностi до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням ДКЦПФР 29.09.2011р. за №1360, зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р. №1358/20096. Аудиторський висновок складено у вiдповiдностi до Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до ДКЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням ДКЦПФР 19.12.06р. за №1528 (iз змiнами та доповненнями).
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська фiрма “Регiстр” зареєстроване Голосiївською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 07.10.1994 р. Аудиторська палата України видала ТОВ “Аудиторська фiрма “Регiстр” свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi №0439 вiд 26.01.2001р. Рiшенням АПУ вiд 04.11.2010р. №221/3 термiн дiї свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв продовжено до 04.11.2015р. ТОВ “Аудиторська фiрма “Регiстр” має свiдоцтво ДКЦПФР серiї АБ 000309 № 337 вiд 27.03.07 р. про внесення в реєстр аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, термiн дiї з 27.03.07р. по 15.12.2010р. 23.11.2010р. термiн дiї свiдоцтва продовжено до 04.11.2015р. ТОВ “Аудиторська фiрма “Регiстр” має свiдоцтво Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг сер. А № 000520 вiд 13.07.04 р. про внесення в реєстр аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, термiн дiї свiдоцтва з 13.07.04р. по 28.04.08р. Розпорядженням Держфiнпослуг вiд 29.05.08р. № 685 термiн дiї свiдоцтва продовжено до 28.04.2013р. ТОВ «Аудиторська фiрма «Регiстр» має Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0004, видане згiдно рiшення АПУ № 205/11 вiд 24.09.2009р. ТОВ «Аудиторська фiрма «Регiстр» включене до Перелiку аудиторських фiрм, якi вiдповiдають критерiям для проведення обов'язкового аудиту. Мiсцезнаходження ТОВ “АФ “Регiстр”: м. Київ, вул. Червоноармiйська, 84, оф.35, тел. (факс) 287-00-15, електронна адреса: Kotylko@i.ua, сайт ТОВ «АФ «Регiстр» http://registr.auditorov.com/auditors. Iдентифiкацiйний код суб`єкта пiдприємницької дiяльностi в Єдиному державному реєстрi пiдприємств та органiзацiй 21647622.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Перевiрка проводилась аудитором – Котилко Наталiєю Вiкторiвною, сертифiкат аудитора серiї А № 001187, виданий АПУ 28.04.1994р., рiшенням АПУ № 120 вiд 27.02.03р. термiн дiї сертифiкату продовжено до 28.04.08 р., рiшенням АПУ вiд 14.02.08р. № 187/2 термiн дiї сертифiката продовжено до 28.04.2013р., рiшенням АПУ вiд 28.02.13р. № 265/2 термiн дiї сертифiката продовжено до 28.04.2018р.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
ТОВ "Аудиторська фiрма "Регiстр" надає аудиторськi послуги фiнансовiй установi з 1998 року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Протягом 2012 року ТОВ "Аудиторська фiрма "Регiстр" здiйснювала: - аудит фiнансової звiтностi за перiод з 01.01.2012 р. по 30.06.2012 р. - консультацiйнi послуги з питань бухгалтерського облiку та оподаткування.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Фактiв виникнення конфлiктiв iнтересiв та/або сумiщення функцiй внутрiшнього аудитора не вiдбувалось.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Ротацiї аудиторiв протягом останнiх 5-ти рокiв не вiдбувалось.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Протягом звiтного року до зовнiшнього Аудитора не застосовувались стягнення Аудиторської палати України, факти недостовiрної звiтностi, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявлена органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг не виявленi.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Механiзм захисту прав споживачiв передбачений Законом України «Про захист прав споживачiв». Спiрнi питання, що виникають у процесi надання фiнансової послуги врегульовуються в досудовому порядку, в тому числi шляхом переговорiв. Скарга споживача фiнансової послуги надається фiнансовiй установi в письмовому виглядi, про отримання скарги робиться вiдмiтка на примiрнику скарги споживача. Результати за розглядом скарги направляються споживачу в 10-ти денний термiн. Якщо таке врегулювання виявиться неможливим, спори пiдлягають врегулюванню судом на територiї України згiдно законодавства України.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
ПIБ особи, що уповноважена розглядати скарги - Донченко Iрина Миколаївна.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Протягом звiтного 2012 року скарг стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою не надходило.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
Протягом звiтного 2012 року позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою не було.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 04 | 16
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "РОМЕКС-IНВЕСТ" за ЄДРПОУ 23725243
Територія за КОАТУУ 8038000000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за КОДУ 07774
Вид економічної діяльності за КВЕД 66.12
Середня кількість працівників 8
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса 04074 м. Київ вул. Автозаводська, 2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Баланс
на 31.12.2012 р.
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 6 5
- первісна вартість 011 10 11
- накопичена амортизація 012 ( 4 ) ( 6 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 0 0
- первісна вартість 031 37 37
- знос 032 ( 37 ) ( 37 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 6 6
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 0 0
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 31 41
- первісна вартість 161 31 41
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 0 0
- за виданими авансами 180 1 0
- з нарахованих доходів 190 1 1
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 631 286
Поточні фінансові інвестиції 220 948 6897
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 8 2
- у т.ч. в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 1620 7227
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 1626 7232
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 1108 7108
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 106 106
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 133 5
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 1347 7219
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 4 6
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 0 1
- з бюджетом 550 2 0
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 7 0
- з оплати праці 580 13 0
- з учасниками 590 5 5
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 248 1
Усього за розділом IV 620 279 13
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 1626 7232
Примітки Фiнансова звiтнiсть ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” складена управлiнським персоналом вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. Основними принципами облiкової полiтики пiдприємства в ПрАТ «IК «Ромекс-Iнвест» є:
- прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв;
- поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина сумнiвних боргiв;
- величина резерву сумнiвних боргiв визначається за абсолютною сумою сумнiвної заборгованостi, яка визначається на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв;
- вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 12 “Фiнансовi iнвестицiї” придбанi фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiнюються та вiдображаються у бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Якщо придбання фiнансової iнвестицiї здiйснюється шляхом обмiну на iншi активи, то її собiвартiсть визначається за справедливою вартiстю цих активiв;
- фiнансовi iнвестицiї на дату балансу вiдображаються за їх собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi iнвестицiї.
Всi поточнi фiнансовi iнвестицiї ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” утримуються з метою продажу та облiковуються за фактичною собiвартiстю. Протягом 2012 року внаслiдок зупинення обiгу акцiй трьох емiтентiв було визнано зменшення корисностi вiдповiдних пакетiв акцiй на суму 167,7 тис. грн.
Керівник Донченко I.М.
Головний бухгалтер посада вiдсутня

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "РОМЕКС-IНВЕСТ" за ЄДРПОУ 23725243
Територія за КОАТУУ 8038000000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за СПОДУ 07774
Вид економічної діяльності за КВЕД 66.12
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 561 240
Податок на додану вартість 015 0 0
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 561 240
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 187 ) ( 0 )
Валовий:
- прибуток 050 374 240
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 2 0
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 266 ) ( 355 )
Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 110 0
- збиток 105 ( 0 ) ( 115 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 0 271
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 238 ) ( 181 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 0
- збиток 175 ( 128 ) ( 25 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 0 ) ( 1 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 0
- збиток 195 ( 128 ) ( 26 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 0
- збиток 225 ( 128 ) ( 26 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 2 3
Витрати на оплату праці 240 116 190
Відрахування на соціальні заходи 250 43 70
Амортизація 260 2 3
Інші операційни витрати 270 103 89
Разом 280 266 355
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0
Примітки У звiтному роцi дiяльнiсть ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” була збитковою.
Фiнансова звiтнiсть ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” за 2012 рiк складена у вiдповiдностi до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та наказу 2Б вiд 01.01.2011р. “Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику в ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест”. Фiнансова звiтнiсть складена в тисячах гривень.
Доходи. Облiк доходiв ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” ведеться згiдно П(С)БО 15 “Дохiд” за методом нарахування, визнання доходу за наданi послуги визначається на дату складання акту про надання послуг. Чистий дохiд, отриманий пiдприємством станом на 31.12.2012р. становить 561 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи склали 2 тис.грн., якi представляють собою сплаченi фiнансовi санкцiї контрагентами за не виконання договiрних зобов’язань.
Витрати. Облiк та формування витрат пiдприємства ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 “Витрати”. Стаття “Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)” включає собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiї за вартiстю придбання в розмiрi 187 тис. грн. Стаття “Iншi витрати” 238 тис. грн. включає зменшення корисностi фiнансових iнвестицiї, внаслiдок анулювання емiсiй акцiй.
Керівник Донченко I.М.
Головний бухгалтер посада вiдсутня

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "РОМЕКС-IНВЕСТ" за ЄДРПОУ 23725243
Територія за КОАТУУ 8038000000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за СПОДУ 07774
Вид економічної діяльності за КВЕД 66.12
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 609 209
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 314 3
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 9 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 2 0
Інші надходження 080 2122 4555
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 71 ) ( 87 )
Авансів 095 ( 33 ) ( 1 )
Повернення авансів 100 ( 282 ) ( 0 )
Працівникам 105 ( 120 ) ( 146 )
Витрат на відрядження 110 ( 1 ) ( 0 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 0 ) ( 1 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 54 ) ( 74 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 88 ) ( 130 )
Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 145 ( 2052 ) ( 4446 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 355 115
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 355 115
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 196
- необоротних активів 190 0 0
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 6360 ) ( 73 )
- необоротних активів 250 ( 1 ) ( 0 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 6361 123
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 6000 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 )
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 6000 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 6000 0
Чистий рух коштів за звітній період 400 6 8
Залишок коштів на початок року 410 8 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 2 8
Примітки Грошовi кошти. Станом на 31.12.2012 року залишок грошових коштiв складає 2 тис. грн. Статтi “Iншi надходження” - 2122 тис. грн. та “Iншi витрачання” - 2052 тис. грн. звiту про рух грошових коштiв вiдображають вiдповiдно надходження та витрачання коштiв за договорами комiсiї та договорами укладеними на їх виконання для здiйснення операцiй з цiнними паперами в iнтересах клiєнтiв та за їх рахунок, за вирахуванням комiсiйної винагороди ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест”, яка вiдображена в статтях “Надходження вiд реалiзацiї продукцiї” та “Надходження вiд покупцiв та замовникiв авансiв”, та сплаченого на виконання функцiй податкового агенту податку з доходiв фiзичних осiб, сума якого вiдображена в складi статтi “Витрачання на оплату зобов’язань з iнших податкiв i зборiв”.
Керівник Донченко I.М.
Головний бухгалтер посада вiдсутня

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 04 | 16
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "РОМЕКС-IНВЕСТ" за ЄДРПОУ 23725243
Територія за КОАТУУ 8038000000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за СПОДУ 07774
Вид економічної діяльності за КВЕД 66.12
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 1108 0 0 0 106 133 0 0 1347
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 1108 0 0 0 106 133 0 0 1347
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 128 0 0 128
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 6000 0 0 0 0 0 0 0 6000
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 6000 0 0 0 0 -128 0 0 5872
Залишок на кінець року 300 7108 0 0 0 106 5 0 0 7219
Примітки Власний капiтал. Власний капiтал ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” складається iз статутного капiталу (7 108 тис.грн.), резервного капiталу (106 тис.грн.) та нерозподiленого прибутку (5 тис.грн.) i становить 7219 тис.грн. Станом на 31.12.2012 р. статутний фонд ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” подiлений на 14 216 000 (чотирнадцять мiльйонiв двiстi шiстнадцять тисяч) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,5грн. (п’ятдесят копiйок) кожна.
Керівник Донченко I.М.
Головний бухгалтер посада вiдсутня

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 10 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 11 6
Разом 080 10 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 11 6
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0
II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 260 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37 0 0 0 0
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 0 0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 0 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 1 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 1 0
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 0 0
акції 390 6449 0 6897
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 6449 0 6897
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 6897
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0
V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 0 0
Операційна курсова різниця 450 0 0
Реалізація інших оборотних активів 460 0 0
Штрафи, пені, неустойки 470 2 0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 0 0
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 0 X
Проценти 540 X 0
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 0
Інші доходи і витрати 630 0 238
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0
VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 0
Поточний рахунок у банку 650 2
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 2
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 0 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 0 0 0
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
Будівельні матеріали 840 0 0 0
Запасні частини 850 0 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 0 0 0
Незавершене виробництво 890 0 0 0
Готова продукція 900 0 0 0
Товари 910 0 0 0
Разом 920 0 0 0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 41 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 286 0 0 0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0
XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 0
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 0
- на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 0
- на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 2
Використано за рік - усього 1310 1
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
- з них машини та обладнання 1313 0
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 1
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
1316 0
1317 0
XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Донченко I.М.
Головний бухгалтер посада вiдсутня

Інформація щодо аудиторського висновку

Аудиторська фiрма
«РЕГIСТР»
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0439 вiд 26.01.01 р., продовжене рiшенням АПУ 04.11.2010р. №221/3 до 04.11.2015р.
Адреса: м .Київ, Червоноармiйська, 84, оф.35, т.287-00-15
П/р 26004000172029 у ПуАТ «ФIДОБАНК» МФО 300175, Код 21647622

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку,
Керiвництву та акцiонерам
ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест”
Аудиторський висновок
(звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства “Iнвестицiйна Компанiя “Ромекс-Iнвест”
м.Київ 29 березня 2013р.
Незалежною аудиторською фiрмою ТОВ “Аудиторська фiрма “Регiстр” проводилася перевiрка фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства “Iнвестицiйна Компанiя “Ромекс-Iнвест” у складi Балансу, Звiту про фiнансовi результати, Звiту про власний капiтал, Звiту про рух грошових коштiв, Примiток до рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2012 р.
Основнi вiдомостi про ПрАТ “Iнвестицiйна Компанiя “Ромекс-Iнвест”
Приватне акцiонерне товариство “Iнвестицiйна Компанiя “Ромекс-Iнвест” (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв серiї АА №149082 вiд 20.06.2012р.) було зареєстроване Печерською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 23.10.1995р., номер запису в ЄДРПОУ 1 074 105 0009 033735.
Змiни до Статуту, шляхом викладення в новiй редакцiї, були зареєстрованi Шевченкiвською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 13.08.97р., 29.12.97р., 07.04.99р., 21.12.00р., 10.10.01р. 20.09.04 р., 10.04.06 р., 17.10.06р., 19.05.09р., 30.09.09 р. ,16.04.2010р., 15.09.2011р. та 20.06.2012р.
Iдентифiкацiйний код суб`єкта пiдприємницької дiяльностi в Єдиному державному реєстрi пiдприємств та органiзацiй 23725243.
Згiдно з кодами Мiнстату України пiдприємству присвоєно коди КВЕД: 62.12 – посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах; 64.99 – надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н.в.i.у., 66.19 – iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення, 73.20 – дослiдження кон’юктури ринку та виявлення громадської думки.
Мiсцезнаходження: 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 2.
Пiдприємство має Лiцензiю АД №075707 вiд 17.07.2012 р. Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України на здiйснення дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами – дилерської дiяльностi. Термiн дiї лiцензiї вiд 21.10.2009р до 21.10.2014р.
Лiцензiю АД №075706 вiд 17.07.2012 р. Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України на здiйснення дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами – брокерської дiяльностi. Термiн дiї лiцензiї вiд 21.10.2009р до 21.10.2014р.
Лiцензiю АД №075702 вiд 17.07.2012 року Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України на здiйснення депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв. Термiн дiї лiцензiї вiд 26.07.2010р до 26.07.2015р.
ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” має свiдоцтво НКЦПФР № 205 вiд вiд 07.08.2012 року про включення до державного реєстру фiнансових установ, що надають фiнансовi послуги на ринку цiнних паперiв. Дата включення в реєстр 09.11.2004 р.
ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” є Учасником саморегулiвної органiзацiї професiйних учасникiв фондового ринку цiнних паперiв Асоцiацiї „Українськi Фондовi Торговцi” (код ЄДРПОУ 33338204). Свiдоцтво № 774 вiд 16. 11.2009р. Дата прийняття 21.07.2009 року.
ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” є членом саморегулiвної органiзацiї на ринку цiнних паперiв – Професiйної асоцiацiї реєстраторiв i депозитарiїв (ПАРД, код ЄДРПОУ 24382704), Свiдоцтво № 1296 вiд 17.08.2010 року.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу передбачає: розробку, впровадження та використання системи внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного подання фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування належної облiкової полiтики, здiйснення бухгалтерських оцiнок, що за iснуючих обставин є обґрунтованими.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi проведеного аудиту вiдповiдно до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають, щоб аудитор дотримувався етичних принципiв та планував i проводив аудит таким чином, щоб забезпечити достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих перекручень.
Обсяг та процедури аудиторської перевiрки
Перевiрку проведено у вiдповiдностi до вимог законiв України “Про аудиторську дiяльнiсть”, “Про господарськi товариства”, “Про цiннi папери та фондовий ринок”, “Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi”, а також iнших законодавчих актiв України стосовно господарської дiяльностi, Закону України “Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi “, нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг.
Аудиторський висновок складено у вiдповiдностi до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням ДКЦПФР 29.09.2011р. за №1360, зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р. №1358/20096.
Аудиторський висновок складено у вiдповiдностi до Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до ДКЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням ДКЦПФР 19.12.06р. за №1528 (iз змiнами та доповненнями).
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур належить оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Оцiнюючи цi ризики, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, якi стосуються пiдготовки та достовiрного надання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Аудит проведений вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема Мiжнародних стандартiв № 700, № 705, № 706, № 720.
Ми вважаємо, що зiбраної пiд час аудиторської перевiрки iнформацiї достатньо для складання аудиторського висновку, проведена нами перевiрка забезпечує обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки, обмежень обсягу роботи аудитора не було.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстави для висловлення умовно–позитивної думки
Пiдприємство не створило резерв забезпечень виплат персоналу, проте цей фактор має обмежений вплив на положення справ у цiлому та не впливає на загальний фiнансовий стан Пiдприємства.
Аудиторська думка щодо фiнансової звiтностi ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест”
За винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки», на нашу думку, фiнансова звiтнiсть ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” у складi Балансу, Звiту про фiнансовi результати, Звiту про власний капiтал, Звiту про рух грошових коштiв, Примiток до рiчної фiнансової звiтностi, у всiх суттєвих аспектах достовiрно i повно подає iнформацiю про фiнансовий стан пiдприємства, його фiнансовi результати, рух грошових коштiв та рух власного капiталу станом на 31.12.2012 р. вiдповiдно до застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi.
Додаткова iнформацiя, яка розкривається вiдповiдно до вимог щодо формату аудиторського висновку
Концептуальна основа фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” складена управлiнським персоналом вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. Дана концептуальна основа фiнансової звiтностi є прийнятною.
Iнформацiя щодо облiкової полiтики
Основними принципами облiкової полiтики пiдприємства згiдно наказу 2Б вiд 01.01.2011р. «Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику в ПрАТ «IК «Ромекс-Iнвест» є:
- прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв;
- поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина сумнiвних боргiв;
- величина резерву сумнiвних боргiв визначається за абсолютною сумою сумнiвної заборгованостi, яка визначається на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв;
- вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 12 “Фiнансовi iнвестицiї” придбанi фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiнюються та вiдображаються у бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Якщо придбання фiнансової iнвестицiї здiйснюється шляхом обмiну на iншi активи, то її собiвартiсть визначається за справедливою вартiстю цих активiв;
- фiнансовi iнвестицiї на дату балансу вiдображаються за їх собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi iнвестицiї.
Складання фiнансової звiтностi ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” вiдповiдає вимогам чинного законодавства України i Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку в Українi та наказу про облiкову полiтику.
Розкриття iнформацiї за видами активiв
До нематерiальних активiв пiдприємства на суму 11 тис.грн. належить програмне забезпечення та лiцензiя на здiйснення депозитарної дiяльностi, амортизацiя розраховується прямолiнiйним методом згiдно П(С)БО №8 „Нематерiальнi активи” i складає 5 тис.грн., що становить 40% вiд первiсної вартостi.
Дебiторська заборгованiсть облiковується ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” згiдно П(С)БО № 10 “Дебiторська заборгованiсть”.Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, термiн оплати якої не настав, становить 41 тис.грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть –286 тис.грн.
Облiк фiнансових iнвестицiй ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” ведеться у вiдповiдностi до вимог Стандарту № 12 “Фiнансовi iнвестицiї”. Як поточнi фiнансовi iнвестицiї (ряд 220 балансу) пiдприємством вiдображається вартiсть цiнних паперiв на продаж, яка складає 6 897 тис.грн. Цiннi папери облiковуються за фактичною собiвартiстю.
Грошовi кошти станом на 31.12.2012р. складають 2 тис.грн.
За результатами перевiрки ТОВ “АФ “Регiстр” пiдтверджує правильнiсть класифiкацiї та оцiнки активiв у бухгалтерському облiку ПрАТ “IК “Ромекс-Iнвест” вiдповiдно до Нацiональних Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку.
Розкриття iнформацiї про зобов’язання
Облiк зобов’язань ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” вiдповiдає вимогам П(С)БО № 11 „Зобов’язання”. Поточнi зобов’язання станом на 31.12.2012р. складають 13 тис.грн., з них: кредиторська заборгованiсть, термiн оплати якої не настав, становить 6 тис.грн., поточнi зобов’язання за розрахунками з одержаних авансiв – 1 тис.грн., поточнi зобов’язання за розрахунками з учасниками – 5 тис.грн, iншi поточнi зобов’язання – 1 тис.грн.
ТОВ “АФ “Регiстр” пiдтверджує реальнiсть розмiру зобов’язань у фiнансовiй звiтностi ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Розкриття iнформацiї за видами доходiв та витрат
Облiк доходiв ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 “Дохiд”. Чистий дохiд, отриманий пiдприємством станом на 31.12.2012р. становить 561 тис.грн., iншi операцiйнi доходи складають 2 тис. грн.
Облiк та формування витрат пiдприємства ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 “Витрати”. Собiвартiсть реалiзованих цiнних паперiв склала 187 тис.грн., адмiнiстративнi витрати – 266 тис.грн., iншi витрати - 238 тис.грн.
Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку
У звiтному роцi дiяльнiсть ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” була збитковою.
Розкриття iнформацiї про власний капiтал
Станом на 31.12.2012 р. статутний капiтал ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” становить 7 108 000 (сiм мiльйонiв сто вiсiм тисяч) грн., подiлений на 14 216 000 (чотирнадцять мiльйонiв двiстi шiстнадцять тисяч) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,5 грн. (п’ятдесят копiйок) кожна.
Акцiї розподiляються мiж акцiонерами наступним чином:
? фiзична особа Кукуруза Iгор Володимирович - 1 411 196 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,5 грн. кожна на загальну суму 705 598 грн. (сiмсот п’ять тисяч п’ятсот дев’яносто вiсiм гривень), що становить 9,92681% статутного капiталу Товариства.
? фiзична особа Букесов Олександр Михайлович – 4 простi iменнi акцiї номiнальною вартiстю 0,5 грн. кожна на загальну суму 2 грн. (двi гривнi), що становить 0,00003% статутного капiталу Товариства.
? фiзична особа Донченко Iрина Миколаївна – 804 800 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,5 грн. кожна на загальну суму 402 400 грн. (чотириста двi тисячi чотириста гривень ), що становить 5,66123% статутного капiталу Товариства.
? Бондарчук Юрiй Вiкторович – 12 000 000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,5 грн. кожна на загальну суму 6 000 000 грн.(шiсть мiльйонiв гривень ), що становить 84,41193% статутного капiталу Товариства.
Станом на 31.12.2012р. статутний капiтал ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” сформовано на 100%: за рахунок грошових коштiв на суму 7 004 489,79 грн. (98,54% статутного капiталу) та за рахунок майна - простих iменних акцiй ВАТ «Харкiвський котельно-механiчний завод у кiлькостi 870 000 штук на суму 103 510,21 грн. (1,46% статутного капiталу).
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку зареєструвала ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” свiдоцтво № 23/1/12, дата реєстрацiї 07 лютого 2012 року, дата видачi 19 липня 2012 року, про реєстрацiю випуску акцiй у кiлькостi 142160000 (чотирнадцять мiльйонiв двiстi шiстнадцять тисяч) штук номiнальною вартiстю 0,5грн. (п’ятдесят копiйок) кожна на загальну суму 7 108 000 грн. (сiм мiльйонiв сто вiсiм тисяч грн.).
ТОВ “АФ “Регiстр” пiдтверджує, що формування статутного капiталу ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” вiдповiдає установчим документам та чинному законодавству.
Власний капiтал ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” станом на 31.12.2012 р. складається зi статутного капiталу (7 108 тис.грн.), резервного капiталу (106 тис.грн.) та нерозподiленого прибутку (5 тис.грн.).
Аудиторська перевiрка пiдтверджує правильнiсть визначення розмiру власного капiталу, його структуру та призначення.
Розкриття iнформацiї про вартiсть чистих активiв
ТОВ “АФ “Регiстр” пiдтверджує, що станом на 31.12.2012р. вартiсть чистих активiв пiдприємства становить 7 219 тис. грн., перевищує розмiр статутного капiталу та вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 ЦК України.
Iнформацiя про стан корпоративного управлiння

Система корпоративного управлiння ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” в цiлому забезпечує надiйнiсть механiзмiв управлiння, контролю, вiдкритостi та прозоростi дiяльностi товариства.
Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Керiвництво Товариства в повнiй мiрi розумiє перспективу розвитку внутрiшнього аудиту та його значимiсть i важливiсть.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до норм законодавства ТОВ “АФ “Регiстр” пiдтверджує, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту, iнформацiя про стан корпоративного управлiння, наведена у рiчному фiнансовому звiтi, складена у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затверджених рiшенням ДКЦПФР 19.12.2006р. за №1591
Iнша iнформацiя
Дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства й призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», протягом звiтного 2012 року не встановленi.
У ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” протягом 2012 року не було значних правочинiв на суму, що становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
На пiдставi статей балансу та звiту про фiнансовi результати визначенi показники лiквiдностi, платоспроможностi та фiнансової стабiльностi пiдприємства, а саме:
Показник Формула розрахунку Норматив На 31.12.2012 На 31.12.2011
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) Оборотнi активи/
Поточнi зобов’язання ? 1 555,9 5,8
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Грошовi кошти та швидколiквiднi фiнансовi iнвестицiї / Поточнi зобов’язання ? 0, рiст 530,7 3,4
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi Оборотнi активи за винятком запасiв /Поточнi зобов’язання 0,6 – 0,8 555,9 5,8
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi Власний капiтал/вартiсть майна ? 0,5 1,0 0,8
Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом Зобов’язання / Власний капiтал ? 1, зменш. 0,002 0,2
Коефiцiєнт рентабельностi активiв Чистий прибуток /середньорiчна вартiсть активiв ? 0, збiл. - -
Коефiцiєнт рентабельностi активiв неможливо обчислити у зв’язку iз вiдсутнiстю у пiдприємства станом на 31.12.2012р. чистого прибутку.
Аудиторами не виявлено суттєвих загроз безперервностi функцiонування пiдприємства.
Пiдприємство не здiйснювало випускiв забезпечених цiнних паперiв та облiгацiй, в т.ч. iпотечних облiгацiй, не має зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами.
ТОВ АФ „Регiстр” не виявлено випадкiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
ТОВ АФ „Регiстр” не виявлено суттєвих суперечностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиторськiй перевiрцi, та iншою iнформацiєю, що розкривається ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” i подається до НКЦПФР разом iз фiнансовою звiтнiстю.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська фiрма “Регiстр” зареєстроване Голосiївською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 07.10.1994 р.
Аудиторська палата України видала ТОВ “Аудиторська фiрма “Регiстр” свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi №0439 вiд 26.01.2001р. Рiшенням АПУ вiд 04.11.2010р. №221/3 термiн дiї свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв продовжено до 04.11.2015р.
ТОВ “Аудиторська фiрма “Регiстр” має свiдоцтво ДКЦПФР серiї АБ 000309 № 337 вiд 27.03.07 р. про внесення в реєстр аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, термiн дiї з 27.03.07р. по 15.12.2010р. 23.11.2010р. термiн дiї свiдоцтва продовжено до 04.11.2015р.
ТОВ “Аудиторська фiрма “Регiстр” має свiдоцтво Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг сер. А № 000520 вiд 13.07.04 р. про внесення в реєстр аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, термiн дiї свiдоцтва з 13.07.04р. по 28.04.08р. Розпорядженням Держфiнпослуг вiд 29.05.08р. № 685 термiн дiї свiдоцтва продовжено до 28.04.2013р.
Перевiрка проводилась аудитором – Котилко Наталiєю Вiкторiвною, сертифiкат аудитора серiї А № 001187, виданий АПУ 28.04.1994р., рiшенням АПУ № 120 вiд 27.02.03р. термiн дiї сертифiкату продовжено до 28.04.08 р., рiшенням АПУ вiд 14.02.08р. № 187/2 термiн дiї сертифiката продовжено до 28.04.2013р., рiшенням АПУ вiд 28.02.13р. № 265/2 термiн дiї сертифiката продовжено до 28.04.2018р.
ТОВ «Аудиторська фiрма «Регiстр» має Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0004, видане згiдно рiшення АПУ № 205/11 вiд 24.09.2009р.
ТОВ «Аудиторська фiрма «Регiстр» включене до Перелiку аудиторських фiрм, якi вiдповiдають критерiям для проведення обов'язкового аудиту.
Мiсцезнаходження ТОВ “АФ “Регiстр”: м. Київ, вул. Червоноармiйська, 84, оф.35, тел. (факс) 287-00-15, електронна адреса: Kotylko@i.ua, сайт ТОВ «АФ «Регiстр» http://registr.auditorov.com/auditors.
Iдентифiкацiйний код суб`єкта пiдприємницької дiяльностi в Єдиному державному реєстрi пiдприємств та органiзацiй 21647622.
Iнформацiя про договiр на проведення аудиту
Перевiрку рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ „IК „Ромекс-Iнвест” станом на 31.12.2012р. у складi Балансу, Звiту про фiнансовi результати, Звiту про власний капiтал, Звiту про рух грошових коштiв, Примiток до рiчної фiнансової звiтностi проведено згiдно Договору № 23 вiд 20.03.2013.
Дата початку перевiрки – 20.03.2013р. Дата закiнчення перевiрки – 29.03.2013р.
Дата видачi висновку: 29.03.2013р.


Директор ТОВ “АФ “РЕГIСТР” Н.В.Котилко